İnkılaplar -2

İnkılaplar -2

Tebrikler - İnkılaplar -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Türkiye'de 1923 - 30 yılları arasında serbest ekonomi uygulanmıştır. Ancak 1929 yılında yaşanan dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilen nedeniyle devlet ekonomi üzerinde kontrolü tümüyle ele almış ve devletçi ekonomik model benimsenmiştir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Ülkede özel girişimciler kısıtlanmıştır.
B
Devletçi ekonomik modelin öne çıkarılmasında zorunluluklar belirleyici olmuştur.
C
Yabancı devletlerle olan ekonomik ilişkiler artırılmıştır.
D
Tarıma yönelik destek sanayileşme çabalarının önüne geçmiştir.
E
Yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanmak durumunda kalınmıştır.
Soru 2
2. Yeni Türk Devleti'nde Türkçe ile ilgili bazı adımlar atılmış, Türkçeyi yabancı dillerin ve yabancı gramer kurallarının etkisinden uzaklaştırarak çağdaş bir yapıya kavuşturmak, yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak için çalışılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Dil alanında ulusallaşmanın sağlanması hedeflenmiştir.

II. Türkçedeki kelime sayısı sınırlandırılmaya çalışılmıştır.

III. Türkçe diğer diller üzerinde etkin hale getirilmek istenmiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
3. Yeni Türk Devleti'nde belirli bir süreç dahilinde uygulamaya sokulan inkılap hareketleri, Türk toplumunu bir çağdaşlaşma sürecine sokmuş ve Atatürk, inkılapları gençlere emanet ettiğini ifade etmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Atatürk Türk inkılaplarına süreklilik kazandırmayı amaç edinmiştir.

II. İnkılap çabaları bir program dahilinde yürütülmüştür.

III. İnkılapların korunabilmesi için kişi hak ve özgürlükten kısıtlanması gerekmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Yeni Türk Devleti'nde cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen inkılap hareketleri detaylı olarak incelendiğinde tarım, ticaret ve sanayi gibi alanlardaki gelişmelerin birlikle ele alındığı görülür.

Yeni Türk Devleti'nde bu şekilde bir politika izlenmesinde,

I. ulusal sanayinin kurulması çabalarının başarısız olması,

II. ülkede tarım üretimiyle uğraşan kalabalık bir kitlenin bulunması,

III. ekonomik faaliyet alanlarının birbiriyle doğrudan ilişkili olması

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5. Osmanlı Devleti'nde demiryolu hatları ve işletmesi Avrupalı şirketlerin elinde idi. Yeni Türk Devleti'nde ülkedeki demiryolları devlet tarafından millileştirilmiş, yeni hatlarla demiryolu ağı genişletilmiştir.

Bu girişimlere dayanarak, Yeni Türk Devleti ile ilgili,

I. Yabancı devletlerin ekonomik ve siyasi baskısı altında kalınmıştır.

II. Karayolları önemli bir unsur olarak görülmüştür.

III. Ulaşım ağı ulusal devlet anlayışının önemli bir unsuru olarak görülmüştür.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. Türk kadını,

- 1926 yılında toplumsal alanda ve hukuk karşısında bir takım haklar kazanmıştır.

- 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir.

- 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Devletçilik anlayışı öne çıkarılmıştır.
B
Ekonomik yapının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
C
Kadınlar siyasi haklarını tam olarak elde edememişlerdir.
D
Kadın hakları belirli bir süreç içinde yaşama geçirilmiştir.
E
Devlet otoritesi güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Soru 7
7. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan düzenleme ile arşın, okka, endaze gibi ölçü ve tartı birimlerinin kullanımı yasaklanmış, bunların yerine kilo gram ve metre gibi yeni ölçü ve tartı birimleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bu düzenleme,

I. Avrupalı devletlerle olan ekonomik ilişkileri kolaylaştırma,

II. toplumsal çağdaşlaşmayı sağlama,

III. yerli üreticiye devlet tarafından destek sağlama

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devletinin ilk yıllarında Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A
Türk dilinin yabancı dillere ait kelimelerden arındırılmasini sağlamak
B
Türkçenin bir bilim ve kültür dili haline gelmesini sağlamak
C
Türk dilindeki lehçe farklılıklarını ortadan kaldırmak
D
Türkçe'yi yabancı dillerin gramer kurallarının etkisinden uzaklaştırmak
E
Türk dilinin zenginleştirilmesini sağlamak
Soru 9
9. Yeni Türk Devleti'nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması,

I. ulusal iradenin daha iyi yansımasına imkan sağlama,

II. siyasi partilerin kurulmasını sağlama,

III. ülkede toplumsal eşitliği güçlendirme

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Yeni Türk Devleti tarafından gerçekleştirilen inkılap girişimlerinde,

I. Batıcılık,

II. Türkçülük,

III. İslamcılık

akımlarından hangileri etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
11. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan düzenlemeyle şer'i mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu düzenleme,

I. hukuk alanında çağdaşlaşmayı sağlama,

II. laik düşünce anlayışına güç kazandırma,

III. azınlıkların hukuki alanda sahip olduğu ayrıcalıkları ortadan kaldırma,

IV. dinin toplumsal rolünü sona erdirme

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 12
12. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında önem verilen konuların başında yabancıların Türkiye'deki ayrıcalıklarının sona erdirilmesi konusu gelmekte idi.

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi bu amaçla ilişkilendirilebilir?

A
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B
Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması
C
Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi
D
Miladi takvimin kabul edilmesi
E
Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
Soru 13
13. Türkiye'de 1925 yılında yapılan kıyafet düzenlemesi ile Batılı tarzda şapkaların kullanılması zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu düzenlemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk alanında çağdaşlaşmayı sağlamak
B
Yenilik karşıtı grupları ortadan kaldırmak
C
Düşünüşte olduğu gibi görünüşte de çağdaşlaşmak
D
Ülkede demokratik bir yönetim anlayışı oluşturmak
E
Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com