Milli Mücadelede Cepheler -2

Milli Mücadelede Cepheler -2

Tebrikler - Milli Mücadelede Cepheler -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. İşgalci Yunan birliklerinin Batı Anadolu’da Sakarya Savaşı’nda TBMM güçlerine karşı büyük bir yenilgiye uğraması,

I. Yunan güçlerinin İngiltere’nin askeri desteğini yitirmesi,

II. TBMM'nin işgal girişimlerine karşı kararlı duruşunun sürmesi,

III. İngiliz işgalci güçlerinin TBMM güçleri ile askeri çatışmaya girmesi

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. İnönü Savaşları’nın TBMM güçleri tarafından kazanılması İtalya’nın, Sakarya Savaşı'nın TBMM güçleri tarafından kazanılması ise Fransa’nın askerlerini geri çekerek Anadolu'daki işgallerini sona erdirmelerine yolaçmıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. İngilizlerin askeri açıdan Fransa ve İtalya’ya bağımlı olduğu ortaya çıkmıştır.

II. İngiltere barış yanlısı politikalara yönelmek zorunda kalmıştır.

III. İtilaf Devletleri aralarında ciddi görüş ayrılıkları yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3. İngiliz Hükümeti Kurtuluş Savaşı esnasında kendi basınının ve kamuoyunun ciddi baskısı altında kalmıştır. İngiliz gazeteleri İngiltere Başbakanı Lloyd George’u eleştiriyordu.

Bu bilgiye bakılarak,

I. İngiliz halkı kendi ordusunun Anadolu’da askeri mücadeleye girişmesini istememiştir.

II. İngiliz basını dünyadaki sömürgeci politikalara karşı çıkmıştır.

III. İngiliz basını TBMM’nin askeri etkinliğinden çekinmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Batı Cephesi’nde Kuva-yı Milliye birliklerinin tek bir merkezden yönlendirilmesi konusunda önemli sorunlarla karşılaşılıyordu.

Yaşanan bu sorunun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A
Kuva-yı Milliye birliklerinin sayıca yeterli olmaması
B
Kuva-yı Milliye birliklerinin bölgesel direniş için çaba harcamaları
C
TBMM’nin güçler birliği ilkesine dönük bir yapılanma içinde olması
D
İşgalci Yunan güçlerinin İngilizler tarafından desteklenmesi
E
Kuva-yı Milliye birliklerinin askeri disipline sahip olmamaları
Soru 5
5. TBMM Lozan, Barış görüşmelerinde, Türkiye topraklarında yaşayan azınlık unsurlarının Türk vatandaşı olarak kabul edileceklerini bildirmiştir.

TBMM’nin bu girişiminin,

I. Türkiye’de azınlık sorunları yaşanmasını önleme,

II. azınlıkların Türkiye’deki siyasi ve ekonomik etkinliklerini sınırlandırma,

III. Avrupalı devletlerin Türkiye’nin içişlerine müdahalesini engelleme

düşüncelerinden hangilerinin hayata geçirilmesine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordu birliklerinin bir an önce kurularak Kuva-yı Milliye’nin de bu birliklere katılması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal bu amaçla kısmi seferberlik ilan edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu çabalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
TBMM’nin işgaller karşısındaki direniş gücünü artırmaya
B
İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’da otoritesini güçlen dirmesini önlemeye
C
Saltanat makamının desteğini alabilmeye
D
Yabancı devletlerden askeri yardım alınmasını kolaylaştırmaya
E
İşgallere karşı bölgesel direniş çabalarının güçlendirilmesine
Soru 7
7. TBMM, İtilaf Devletleri ile imzaladığı Lozan Barış Antlaşması'nda Gökçeada ve Bozcaada dışında Ege’de bulunan adaların Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiştir.

Bu gelişmeye bakılarak,

I. Boğazlar tehlike altına girmiştir.

II. Ege Denizi’ndeki Türk etkinliği artırılamamıştır.

III. Yunanistan’daki Türk azınlığı sorunu daha öncelikli görülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’nda düzenli askeri birliklerin hızlı bir biçimde oluşturulması kararı almasında,

I. Yunan güçlerinin Batı Anadolu'da Kuva-yı Milliye milislerine önemli kayıplar verdirmesi,

II. mevcut durumda işgal girişimlerinin engellenmesinde zorlanılması,

III. halkın daha fazla desteğinin alınmaya çalışılması

olgularından hangilerinin rol oynadığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. Yunan güçlerinin Kurtuluş Savaşı’nda I. İnönü Savaşı'na neden olan saldırılarının,

I. Ankara'yı denetim altına alma,

II. TBMM'nin otoritesini sona erdirme,

III. Sevr’in uygulanmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Anadolu’da Kazım Paşa komutasındaki kolordunun Ermenileri yenilgiye uğratmalarının ardından Ermenistan ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Bu cephede kazanılan başarıların,

I. TBMM'nin diplomatik etkinliğini artırması,

II. Batı Cephesi’nin askeri açıdan takviye edilmesi imkanının doğması,

III. İtalya ve Fransa’nın Anadolu’daki birliklerini çekmeye başlaması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Mondros Ateşkesi’nin ardından Anadolu’nun güney illerini işgal eden Fransızlar, bölgede yaşayan Ermenilerle işbirliği yapma yoluna gitmiş, hatta Ermenilerden oluşan Jandarma birlikleri kurmuşlardır.

Fransızların bu girişimlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını sağlama
B
TBMM’nin Anadolu halkı üzerindeki otoritesini zayıflatma
C
Bölgede işgalleri kolaylaştırma ve kalıcı hale getirme
D
TBMM’yi İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmaya zorlama
E
Anadolu’da yaşayan azınlık unsurların haklarını koruma altına alma
Soru 12
12. TBMM güçlerinin I. ve II. İnönü Savaşları ile Sakarya Savaşı’nda Yunan işgalci güçlerinin saldırılarına karşı savunmada kalmak durumunda olduğu görülür.

Bu durumun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
TBMM birliklerinin henüz saldırı gücüne ulaşamamış olması
B
Yunanlıların askeri açıdan İngilizler tarafından desteklenmesi
C
İtilaf Devletleri arasında yaşanan görüş ayrılığından yararlanılmak istenmesi
D
TBMM'nin otoritesinin güçlendirilmek istenmesi
E
Anadolu’nun bazı yörelerinde isyanlar yaşanması
Soru 13
13. TBMM birliklerinin Mondros Ateşkesi’nin izleyen günlerde işgal altına düşen Batı Anadolu’nun işgalden bütünüyle arındırılması için,

I. İngiliz,

II. Yunan,

III. Fransız

güçlerinden hangileri ile askeri mücadeleye girmek durumunda kaldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com