I.Bayezid Dönemi 1389-1402

I.Murat’ın şehit edilmesinden sonra savaş meydanında tahta geçti.Askere cülus bahşişi dağıttı ve bu bundan sonra adet haline geldi.Bu arada Osmanlının batıda olmasından yaralanan Karamanoğlu harekete geçerek Osmanlı topraklarına saldırdı.Yıldırım bu durum karşısında Bursa’ya geldi.Osmanlı Anadolu’daki faaliyetler için Bursa’yı merkez, ikinci başkent olarak kullanıyordu.Yıldırım hiçbir zorlukla karşılaşmadan Germiyan, Aydın, Menteşe, Saruhan, Hamitoğullarını ortadan kaldırdı.Daha sonra Konya’ya yürüdü Karamanoğlu’nu yakaladı fakat onu affetti.Karamanoğlu yine rahat durmadı Osmanlıya karşı Kadı Burhanettin ve Candaroğulları ile anlaştı.Yıldırım bunun üzerine yürüdü ve Candaroğullarından Kastamonu’yu aldı.Anadolu’da topraklar genişleyince Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.Bu arada Balkanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyordu.Sırp Kralı tekrar vergiye bağlandı.Niğbolu Kalesi alındı.Bulgar Kralı Şişman ortadan kaldırılarak Tırnova alındı.Bulgaristan’ın fethi Osmanlıyı Macaristan’la sınır yaptı.Yıldırım Venedik’le bir ticaret antlaşması yaparak onlara bazı ticari imtiyazlar tanıdı.Yıldırım doğuyu ve batıyı sindirdikten sonra İstanbul’u 1391’de kuşattı.Fakat boğazı kontrol edemediği için bir sonuç alamadı.Kuşatmayı hafifleterek Anadolu (Güzelce) Hisarı’nı yaptırdı.1395’te kuşatmayı tekrar ağırlaştırdı.Yardım alamayan Bizans zor durumda kaldı ve Avrupa’dan yardım istedi.Sonuçta Avrupa Haçlı Seferine karar verdi. Niyetleri
♦Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
♦Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupa’dan atmak
♦İstanbul kuşatmasına yardım etmek
Osmanlıya karşı düzenlenen en güçlü sefer olan bu sefere İngiltere, Fransa, İskoçya, Avusturya, Lehistan ve İsviçre kuvvetleri katıldı.Yıldırım mecburiyet karşısında kuşatmayı kaldırarak Haçlıların karşısına Niğbolu’da oyalanırlarken çıktı.1396’da baskın şeklinde Haçlı ordusunu dağıttı.

Sonuçta
♦Balkanlarda Osmanlıyı yenmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı.
♦Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlıya açılmaya başladı.
♦Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti güçlendi.
♦Bizans’ın Avrupa′dan yardım alma ümidi daha da azaldı.
♦Haçlı dünyası uzun süre kendisini toparlayamadı.
♦Fetret devrinde aldığı bu darbeden dolayı Osmanlının üzerine gelemedi.
♦Eflak, Boğdan Osmanlı hâkimiyetini tanıdı.
♦Yıldırım’a Halife Sultan-ı İklim-i Rum unvanın verdi.
♦Bu unvan Anadolu’da yapılan faaliyetleri meşrulaştırdı.
♦Bulgaristan tamamen Osmanlı hâkimiyetini tanıdı.
♦Mora’ya sefer düzenlendi ve alındı.
♦Selanik alındı.
Osmanlının Niğbolu’da olmasından yararlanan Karamanoğlu Ankara’ya saldırarak burayı aldı.1397’de Yıldırırm bu beylik üzerine yürüyerek bu beyliği kendisine bağladı.Bu arada Kadı Burhanettin ölünce Çelebi Mehmet beylik üzerine yürüdü ve Samsun, Sivas, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir’i aldı.Böylece orta ve batı Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlandı.
Sonuçta
♦Doğuya doğru genişleme Osmanlı ile Timur’u karşı karşıya getirdi.
♦Dulkadiroğulları Osmanlının tehdidi altına girince Osmanlı ile Memlukluların arası açıldı.
♦Batı Anadolu’nun fethi Osmanlıya Akdeniz ve Ege’de uzun sahiller getirdi.
♦Aydın Menteşeoğullarının donanması Osmanlıya katılınca Osmanlı donanması güçlendi ve denizcilik faaliyetleri gelişti.
♦Ege adalarına seferler düzenlendi.
♦Osmanlı ordusu Fırat Nehri’ne ulaştı.
♦Osmanlı Akkoyunlularla karşı karşıya geldi.
Yıldırım Niğbolu’da Haçlılara darbe vurduktanve Anadolu′da da işleri yoluna koyduktan sonra yarım bıraktığı işe geri döndü.1399’da İstanbul’u ikinci defa kuşattı.Fakat Timur tehlikesi yaklaşınca Bizans’la anlaşarak kuşatmayı kaldırdı.

Yapılan antlaşmaya göre
♦Silivri’ye kadar olan topraklar Osmanlının olacak.
♦Yıllık haraç artırılacak
♦Bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak
♦İstanbul′da bir kadı bulunacak.

ANKARA SAVAŞI 1402
Timur 1396’da devletini kurdu ve İlhanlıları, Altınordu Devletlerini yıkarak güçlendi.Daha sonra batıya yöneldi ve bu da Ankara Savaşı’na neden oldu.
Ankara Savaşı’nın sebeplerine bakıldığında.
♦Timur’un yıktığı devletlerin hükümdarları (Kara Yusuf Ahmet Celayir )kaçıp Osmanlıya sığınması ve Osmanlıyı kışkırtması.
♦Yıldırım’ın yıktığı beyliklerin beylerinin Timur’u kışkırtması.
♦Birbirlerine yazdıkları hakaret içeren mektuplar.
♦Timur’un Çin’e ve Hindistan’a yapacağı seferlerde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
♦Her iki sultanın da cihan hâkimiyetinin peşinde olması.
♦Yıldırım’ın Erzincan Kemah’ı alması
♦Timur’un buna karşılık Sivas’ı yakıp yıkması
İki ordu Ankara′nın Çubuk Ovası’nda karşılaştı.Bazı beylik askerleri Timur’un safına geçince Timur kolay bir zafer kazandı.Yıldırım esir düştü ve altı ay sonra öldü.

Sonuçta
♦Anadolu beylikleri tekrar kuruldu.(Karesi Beyliği ve Kadı Burhanettin Devleti hariç)
♦Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
♦Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.
♦Fetret devri başladı, taht kavgaları yaşandı.
♦Osmanlı Timur’un himayesine girdi.
♦Anadolu Timur’un himayesine girdi.
♦Bizans’ın ömrü uzadı, İstanbul’un fethi gecikti.
♦Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.
♦Karakoyunlu, Akkoyunlu devletleri güçlendi Osmanlıya rakip oldu.
♦Osmanlı Arnavutluk’u boşaltmak zorunda kaldı.
Timur kışı Anadolu′da geçirdi ve İzmir’i alarak Aydınoğullarına verdi.Timur Anadolu′dan gidince burada tam 11 yıl sürecek taht kavgaları başladı.Yıldırım cülus bahşişini veren ilk padişahtır.Fatih bu bahşişi kanunnamesinde kanunlaştırdı.I. Abdülhamid ve III. Selim savaştan dolayı vermedi.1807 yılında Kabakçı Mustafa İsyanıyla tahta çıkan IV. Mustafa’dan son kez bahşiş alındı.