II.Murat Dönemi 1421-1444 =1444-1451

Murat önce amcası Mustafa ile taht mücadelesi yaptı.Mustafa’yı Bizans kışkırtmıştı.Bu arada Bizans’a sığınmış olan Aydınoğlu Cüneyt Bey de İzmit’e geldi.Murat önce amcası Mustafa’yı ortadan kaldırdı.Daha sonra Bizans’ı kuşattı.Bizans bu sefer kuşatmadan kurtulmak için Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtı.Mecburen kuşatma kaldırıldı ve Şehzade Mustafa ile taht mücadelesi yapıldı ve öldürüldü.Böylece devlet de otoritesine tesis etmiş oldu.

ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER
Çelebi Mehmet′in ölümünü fırsat bilen bazı beylikler harekete geçti.II. Murat bunun üzerine Aydınoğulları üzerine yürüdü ve bu beyliğe son verdi.Peşine Menteşeoğullarına son verdi.Karamanoğlu üzerine yürüdü ve onu itaat altına aldı.Germiyanoğlu Yakup Bey ölünce vasiyeti üzerine beylik Osmanlıya bağlandı.Candaroğullarından bazı topraklar alındı.Böylece bozulan Türk birliği Batı Anadolu alınarak sağlanmaya çalışıldı.

BATIDAKİ GELİŞMELER
II. Murat İstanbul′u kuşattığı zaman Venedikliler 1423’te Selanik’e saldırmış ve şehri almışlardı.Bu olay Venediklilerle savaşın başlamasına neden oldu.Venedik Selanik’i Bizans’a teslim ettiyse de Bizans burayı koruyamayacağı için Venedik’e sattı.1430’da Osmanlı bu şehri geri aldı.Osmanlının Candaroğulları üzerine seferde olmasından yararlanan Eflak Beyi Drakul Osmanlı topraklarına saldırdı.Üzerine gidilince vergiyi vermeye devam etti.Bu arada Sırp Kralı Stefan öldü.Bunun ölümü Osmanlı Macar ilişkileri savaşa dönüştü. Çünkü her iki ülkenin de bu topraklarda gözü vardı.Osmanlı Macar topraklarına girip Güvercinlik Kalesi’ni alınca Sırp ve Eflak Beyleri geri adım atmak zorunda kaldılar ve itaatlerini bildirdiler.Bunun üzerine Macarlarla üç yıllık bir anlaşma imzalandı.Epir halkı Osmanlıya bağlanmak istediğini bildirince Osmanlı burayı aldı.Böylece Yanya’ya kadar olan topraklar Osmanlının eline geçti.Bu durum Macarların Sırp, Eflak ve Karamanoğulları ile ittifak yapmasına neden oldu.Bunun üzerine Osmanlı 1439’da Sırpların merkezi Semendire’yi aldı.Osmanlının Sırbistan’a girmesi Macarları harekete geçirdi.Macar komutan Jan Hunyadi Haçlı ordusu ile Osmanlı ordusunu 1443’te Filipe’de, Yaş’ta ve Yalvaç’ta üç defa üst üste yendi.Bu gelişme karşısında II. Murat barış istemek zorunda kaldı.1444’te Edirne Segedin Antlaşması imzalandı.

Buna göre
♦Bulgaristan Osmanlıya bağlı kalacak
♦Eflak Osmanlıya vergi vermek şartı ile Macaristan’a bağlanacak
♦Tuna Nehri sınır kabul edilecek
♦Sırbistan bağımsız olacak (tampon devlet olarak araya girdi)
♦Bu antlaşma on yıl sürecek
Bu Osmanlının Avrupa ile yaptığı ilk barıştır.Osmanlı ilk kez toprak kaybetti.II.Murat daha sonra Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir vererek Karamanoğullarıyla da anlaştı.Hem doğuda hem de batıda barışı sağladıktan sonra tahtı oğlu Mehmet’e bırakarak Manisa’ya gitti.

Murat’ın böyle davranmasında
♦Balkanlarda alınan üst üste yenilgiler.
♦Orduda bundan dolayı otoritesinin sarsılması
♦Uç beylerinin muhalefeti
♦Oğlu Alaattin’in vefatının verdiği üzüntü.
Etkili olmuştur.

VARNA SAVAŞI 1444
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında

♦Devletin başında çocuk yaşta birinin olması
♦Devlet adamlarının bu durumdan dolayı nüfuz mücadelesine girmeleri ve devletin başında istikrar olmaması.
♦Yeniçerilerin ulufe azlığını bahane ederek Buçuk Tepe İsyanını çıkarmaları.
♦Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
♦Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupa’dan atmak
İşte bu sebepler Macar kralı Ladislas ve Jan Hünyadi’yi harekete geçirdi.Haçlı ordusu Tuna’yı geçti.Bu da Edirne Antlaşması’nın bozulması demekti.Haçlılar Varna önlerine geldiler.Bu arada bir haçlı donanması Anadolu′dan yardım gelmesin diye Çanakkale Boğazı’nı kapadı.Bu donanma Bizans′a güvenerek gelmişti.II.Mehmet babasının ordunun başına çağırdı ve iki ordu Varna’da karşılaştılar.
Bu savaştan Osmanlı ordusu galip çıktı ve sonuçta
♦Ladislas bu savaşta öldü Macar Kralı Jan Hünyadi oldu.
♦Daha önce alınan Balkan yenilgilerinin izleri silindi.
♦Balkanlara yerleşmemiz sağlam demelerle dayanmaya başladı.
♦Ankara yenilgisinden sonra ilk ciddi zafer kazanıldı.
♦Bulgaristan’a ve Yunanistan’a Türkler yerleşmeye başladı.
♦Mora ve Sırbistan Osmanlı hâkimiyetini tanıdı.
Bu seferden sonra Murat tekrar Manisa’ya dönmek istedi fakat yeniçeriler onun padişah olmasını isteyince ikinci defa tahta geçit.Bu arada Arnavutluk’ta isyan çıktı.Macar Kralı Jan Hünyadi ise Haçlı ordusu hazırlamaya başladı.Macarlar, Eflak, Polonya ve Almanya’yı da yanlarına alarak Sırbistan’ı işgal ettiler.

I.KOSOVA SAVAŞI 1448
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
♦Haçlı ordusunun Sırbistan’a girmesi
♦Hünyadi’nin daha önce Osmanlıyı yenmiş olmasından aldığı cesaretle bir kez daha yenip tacını perçinlemek istemesi.
♦Varna’nın intikamının alınmak istenmesi
♦Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
♦Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupa’dan atmak
İki ordu Kosova’da karşılaştı.Bu savaşı Osmanlı kazandı.
Sonuçta
♦Haçlıların kazanma ümidi tamamen yok oldu.
♦Bizans′ın yardım alma ümidi tamamen yok oldu.
♦İstanbul′un fethi kolaylaştı.
♦Avrupa saldırıdan savunmaya, Osmanlı savunmadan saldırıya geçti.
♦Osmanlının İslam dünyasındaki itibarı arttı.
♦Bu İstanbul′u kurtarmak için düzenlenen son Haçlı Seferi oldu.
♦Balkanlar kesin Türk yurdu oldu.
II. Murat bu zaferden sonra Arnavutluk seferine çıktı.Fakat vefatı bu seferi yarım koydu.
II. Murat zamanında
♦Bilimsel gelişmeler ilerlemiş birçok ilim adamı Arabistan’dan, Kırım’dan Türkistan’dan Osmanlıya gelmiştir.
♦Arapça, Farsça eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
♦Devşirme sistemi başlatılmıştır.
♦Enderun mektebinin temelleri atılmıştır.

www.tarihtendersler.com