Fetret Devri 1402-1413 – I.Mehmet Dönemi 1413-1421

FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir.Savaştan sonra Timur Süleyman’a Edirne’yi (Balkanları), İsa’ya Balıkesir’i, Musa’ya Bursa’yı, Mehmet’e ise Amasya’yı verdi.İlk çekişme Musa ile İsa arasında oldu ve İsa Musa’dan Bursa’yı aldı, Musa kaçarak Mehmet Çelebi’ye sığındı.Çelebi Mehmet İsa’nın üzerine yürüdü ve onu ortadan kaldırdı.Böylece Anadolu′da Mehmet, Balkanlarda Süleyman hâkim oldu.Mehmet kendisine sığınan İsa’yı Süleyman’ın üzerine gönderdi.İsa Süleyman’ı yedi ve Balkanlara hâkim oldu.Fakat bir süre sonra kendi başına hareket etmeye başladı.İstanbul′u kuşatan Musa’ya Bizans da düşman oldu.1413’te Bizans’ın da desteğini alan Mehmet Musa’yı ortadan kaldırdı.Böylece ülkeye tek başına hâkim oldu.
Osmanlı fetret devrinde balkanlarda toprak kaybetmemiştir.Bunun sebepleri
♦Süleyman Çelebi’nin Balkanlara kısa sürede hâkim olması
♦Niğbolu’da aldığı darbeden dolayı Avrupa′nın yardıma gelememesi.
♦Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi.
♦Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin otoritesini hissettirmesi.
♦Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
♦Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
♦Din ve vicdan hürriyeti tanıması
♦Can ve mal güvenliği sağlaması
♦Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi almaması.
Osmanlının fetret devrini az zararla atlatmasının sebepleri ise
♦Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
♦Balkanlardaki politikası
♦Tımar sisteminin etkisi
♦Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
♦Haçlılara vurulan darbeler

ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ
Çelebi ilk önce merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştı.Bunu yaparken barışçı bir politika izledi.Venedik, Bizans ve Ceneviz’le anlaştı.Bunun ardından Anadolu′daki otoritesini artırmaya çalıştı.Saruhanoğulları üzerine yürüyerek bu beyliğe son verdi.Aydınoğullarından İzmir’i aldı.Aydınoğlu üzerine gidilince kaçıp Bizans’a sığındı.Karamanoğlu Bursa’ya saldırınca üzerlerine yürüdü ve onu sindirdi.Candaroğullarının bir kısım toprakları alındı.Balkanlarda ise Eflak kuvvetleri yenilgiye uğratıldı ve Eflak vergiye bağlandı.1416’da Venedik’le ilk deniz savaşı yapıldı ve bu savaş yenilgi ile sonuçlandı.Çelebi Mehmet zamanında Osmanlıya karşı ilk dini ve sosyal isyan çıktı.Şeyh Bedrettin adlı kişinin müritleri Manisa’da ayaklandı.İsyan bastırıldı Bedrettin yakalanarak asıldı.Çelebi Mehmet döneminde çıkan ikinci isyanda Düzmece Mustafa isyanıdır.Timur’un yanında götürdüğü Yıldırım’ın oğlu Mustafa Timur ölünce geri geldi ve tahtta hak iddiasında bulundu.Abisiyle yaptığı mücadeleyi kaybederek Bizans’a sığındı.1421’de ölen Çelebi Mehmet Osmanlının ikinci kurucusudur.

www.tarihtendersler.com