Tarih İlmi -5

Tarih İlmi -5

Tebrikler - Tarih İlmi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Tarih tekerrürden (tekrar etmek) ibarettir." şeklinde düşünen bir tarihçi, bu varsayımını aşağıdakilerden hangisine dayandırabilir?

A
Tarihteki olayların tekrarlanmasına
B
Olaylardaki kişiler arasındaki benzerliğe
C
Olayların aynı yerde yaşanmasına
D
Olayların aynı nedenlerle çıkmasına
E
Tarihte birbirine benzer olayların yaşanmasına
Soru 2
İnsan toplumları , Yontma Taş, Cilâlı Taş ve Maden devri ... gibi dönemleri farklı zamanlarda yaşamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden birisi olamaz?

A
Bölgeler arası iletişim azlığı
B
Farklı dinlerin görülmesi
C
İklim koşullarının farklılığı
D
Coğrafi konumun etkileri
E
Yerleşim alanları arasındaki uzaklıklar.
Soru 3
Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

A
Yardımcı bilimlerden yararlanılır.
B
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulur.
C
Tarihi olaylar çağlara ayrılarak incelenir.
D
Olaylar ve gelişmeler gözlemlere dayandırılır.
E
Tarihi olayların geçtiği yer belirtilir.
Soru 4
Tarih; insan topluluklarının geçmişteki yaşantılarını, birbirleriyle olan sosyal -ekonomik - dinî - siyasî ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı, olayları değerlendirirken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaz?

A
Verilerin terkibi (sentez - birleştirim)
B
Verilerin tasnif (sınıflandırma ) edilmesi
C
Kaynak arama
D
Deney ve gözlem yapma
E
Verilenlerin tahlili (incelenmesi)
Soru 5
I. Coğrafi koşullar.

II. Güzel sanatlar

III. Ekonomik yapı

IV. Dinsel inanışlar

V. Siyasî gelişmeler

Toplumsal yapının oluşmasında, kültürel ve toplumsal özelliklerin belirlenmesinde yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A
I, III
B
I, IV
C
II, III
D
II, V
E
IV, V
Soru 6
Tarihin kaynakları belgelerdir. Belgeler yazısız ve yazılı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı belgeler içinde değerlendirilebilir?

A
Kabartmalar
B
Surlar
C
Abideler
D
Mezarlar
E
Mühürler
Soru 7
Avcılığın yerini tarımın almasıyla Cilâlı Taş devrine geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen bilgiye benzer bir ilişki vardır?

A
Bakırın kullanılması ile İlkçağın başlaması
B
Hayvanların evcilleştirilmesi Yontma taş devrine geçilmesi
C
Hz. İsa Peygamberin doğumu ile takvimin kullanımının başlaması
D
Yazının icadı ve kullanılmasıyla tarih çağlarının başlaması
E
Kavimler Göçü sonucunda Ortaçağın bitmesi
Soru 8
Cilâlı Taş Devrinde avcılık ve balıkçılığın yanı sıra hayvanlar evcilleştirilmiş, tarımla uğraşılmaya başlanmış, böylece yerleşik hayata geçilmiştir. Tüketici topluluktan çıkılıp, üretici toplum olmaya başlanmış ve iş bölümü gelişmiştir.

Bu bilgiye dayanarak Cilâlı Taş Devri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A
İnsanların yaşam biçimi değişmiştir.
B
Doğadaki tüketim artmıştır.
C
Doğa güçlerine inanç sona ermiştir.
D
İnsanlar verimli topraklara göç etmiştir.
E
Asalak yaşam devam etmiştir.
Soru 9
Nil deltasında yaşayan ve tarımla uğraşan Mısırlılar, bir süre bu nehrin akışını incelemişlerdir. Nil nehrinin taşmasını düzenli gören Mısırlılar, tarıma dayalı bir anlayışla, Taşma - Tohum atma - Ekin biçme adında; yılı üç mevsime ve mevsimi de 30'ar günden 4 aya bölerek, 360 günden oluşan Güneş takvimini bulmuşlardır.

Yukarıdaki bilgiye göre takvimin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A
Dinsel inanışlar
B
Ticarî etkinlikler
C
Sosyal ihtiyaçlar
D
Özgür düşünce ortamı
E
Kültürel etkileşim
Soru 10
Bazı tarihçiler olayların tamamen ekonomik faktörlerden kaynaklandığını iddia etmekte ve bütün tarihi olaylara bu perspektiften bakmaktadırlar.

Bu yaklaşımın,

I. olayların bütün yönleriyle açıklanması,

II. toplumların kültürel özelliklerinin olaylar üzerindeki etkisinin belirlenmesi,

III. ekonomik faaliyetlerin olayların şekillenmesindeki rollerinin araştırılması

durumlarından hangilerini engelleyebileceği savunulabilir?

A
Yalnız I B
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Cilalı Taş Devri'nde insanların,

• üretici duruma geçmeleri,

• ticaret faaliyetlerini başlatmaları,

• yiyecek ve içeceklerini korumak için topraktan kaplar yapmaları

faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıktığı ileri sürülebilir?

A
Tarım faaliyetlerinin başlamasının
B
Yazının bulunmasının
C
Paranın bulunmasının
D
Hayvanların evcilleştirilmesinin
E
Tek tanrılı dinlerin yayılmasının
Soru 12
Tarih biliminin zaman içinde geçirdiği aşamalardan bazıları şunlardır:

I. Olayların hikayeleştirilerek anlatılması

II. Milli duyguları geliştirmek için başarıların öne çıkarılması

III. Olayların araştırılarak ve belgelere dayanılarak açıklanması

Bu aşamalardan hangilerinin tarihe bilim niteliği kazandırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
"Çağdaş medeniyeti kavrayabilmek dünya yüzünde eski uygarlıkların, bütün insanlığın ilk medeniyetlerini doğru tanıyabilmekle mümkündür."

Atatürk'ün bu sözü ile tarih biliminin,

I. Olayların yer ve zaman gösterilerek incelenmesi

II. Günümüzdeki gelişmelerin anlaşılmasında rehber olması

III. Geçmiş olayların aydınlatılmasında diğer bilimlerden yararlanılması

niteliklerinden hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
Tarih araştırmacılarının olayların meydana geldiği yerin bilinmesine önem vermelerinde,

I. olayların meydana geldiği dönemin koşullarına göre değerlendirilmesi,

II. coğrafi koşulların olaylar üzerindeki etkisinin anlaşılması,

III. olayların kendisinden sonraki olaylar üzerinde etkili olup olmadığının anlaşılması

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com