İlkçağ Tarihi -5

İlkçağ Tarihi -5

Tebrikler - İlkçağ Tarihi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlkçağ'da Yunan ve İon şehir devletleri halklarının özgürlük ve bağımsızlıklarına düşkün olmaları aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu engellemiştir?

A
Düşünce özgürlüğünün gelişimini
B
Canlı bir ticaret hayatının var oluşunu
C
Bir merkezi yönetimin doğuşunu ve yerleşmesini
D
Kültürel gelişimin sürekliliğini
E
Toplumlar arası ticari ve kültürel etkileşimi
Soru 2
"Nil ırmağı olmasaydı Mısır, Fırat-Dicle ırmakları olmasaydı Mezopotamya, İndus Irmağı olmasaydı Hint uygarlıkları olmazdı" diyen bir tarihçinin uygarlıkların oluşumunda belirleyici unsur olarak aşağıdakilerden hangisini temel aldığı söylenebilir?

A
Yazının kullanılmasını
B
Siyasi örgütlenmenin gerçekleşmiş olmasını
C
Üretim etkinliğinin başlamasını
D
Coğrafi mekanın tarıma elverişli olmasını
E
Ateşin kullanılmasını
Soru 3
Fenikeliler, Mezopotamya ve Mısır uygarlığından etkilenmişler, her kesimin alabileceği ucuz mallar üretmişler, özellikle kumaş dokumada uzmanlaşmışlar ve boyama tekniğini geliştirmişlerdir.

Bu bilgiler Fenikelilerin aşağıdaki hangi özelliğini öne çıkarır?

A
Avrupa'ya hammadde ve maden sağlamaları
B
Akdeniz ticaretini ele geçirmeleri
C
Ticarî tarıma önem vermeleri
D
Malta, Sicilya - Tunus'ta koloniler kurmaları
E
Ticarete, endüstriyi eklemeleri
Soru 4
Eskiçağ'da coğrafi bakımdan küçük ve dağlık bir ülke olan Yunanistan, topraklarının çoğunun tarıma elverişli olmaması ve bunun yanı sıra nüfusunun hızla artması gibi nedenlerle büyük bir ekonomik buhranın içine girdi.

Bu bunalımın aşağıdaki hangi etkinlikle aşılmaya çalışıldığı söylenebilir?

A
Kolonicilik hareketleriyle
B
Bilimsel tarih yazıcılığıyla
C
Tarımsal üretimi arttırmakla
D
Anadolu'ya yönelik büyük ticari yollar yapmakla
E
Yönetim anlayışını demokratikleştirmekle
Soru 5
Anadolu'nun göç yolları üzerinde yer alması, yaşamaya elverişli koşulları onun üzerinde çağlar boyunca farklı kimlikli halkların yerleşmesine yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yarattığı olumsuz bir gelişmedir?

A
Çeşitli kültürlerin kaynaşması
B
Sık sık savaşların çıkması
C
Ticaretin etkinliğinin yoğunlaşması
D
Farklı inançların doğması
E
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi
Soru 6
I. Orta sınıfların, soyluların keyfi yönetimlerine başkaldırısı üzerine Drakon yasalarıyla bu keyfi davranışlar sınırlandırıldı.

II. Drakon yasalarına rağmen soylular yönetime yine egemen olduğundan Solon yasalarıyla doğuştan kölelik ve doğuştan soyluluk yasaklandı.

III. Klistenes reformları ile halk meclisi en büyük organ haline getirildi.

Yunan uygarlığında görülen bu gelişmelerden aşağıdaki hangi yargıya varılamaz?

A
Sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar hukukta değişikliklere yol açmıştır.
B
Köleci toplum yapısı temelden değiştirilmiştir.
C
Toplum çeşitli sosyal sınıflara ayrılmıştır.
D
Yasalar, yönetilen konumdaki insanların yararınadır.
E
Halkın yönetime katılımı arttırılmıştır.
Soru 7
Birçok ilkçağ uygarlığında ölülerin en değerli eşyalarıyla gömüldüğü bilinir. Ancak Mezopotamya'da böyle bir geleneğe rastlanmaz.

Mezopotamya uygarlığında böyle bir geleneğe rastlanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok gelişmiş bir uygarlık olması
B
Diğer kavimlerden etkilenmemesi
C
Çok tanrılı dinsel inancın yaygın olması
D
Savaşçı kavimlerden oluşmaması
E
Dinlerin dünyevi nitelikte oluşu
Soru 8
I. Frigyalılarda bereket tanrıçası Kibele'nin en önemli doğa üstü güç olduğuna inanılması.

II. Urartularda savaş tanrısı Haldi'ye inanılması

Bu bilgilere dayanılarak varılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Çok tanrıcılığın Anadolu'da görülmediği,
B
Sosyal hayatla dinsel inanışlar arasında paralellik bulunduğu
C
Anadolu'da kadın haklarının geliştiği
D
Bütün kavimlerin en önemli işinin savaşmak olduğu
E
Tarımsal faaliyetlerin Anadolu’da başladığı
Soru 9
I. Eski Yunan’da orta sınıfların soyluların keyif yönetimlerine başkaldırısı üzerine Drakon yasalarıyla keyfi davranışlar sınırlandırılmıştır.

II. Roma’da patrici - pleb mücadelesi yeni yasaların yapılmasıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu bilgilere göre yeni yasaların ortaya çıkmasındaki temel faktör olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sınıflar mücadelesi
B
Coğrafi koşullar
C
Sanat hareketleri
D
Ticari ilişkiler
E
Kültürel yapı
Soru 10
"Eski Doğu toplumlarının yarattığı üç büyük uygarlık alanından biri olan Mısır Uygarlığına hayat veren ve Mısır Ülkesinin aşağı yukarı diye ikiye ayrılmasını olanaklı kılan Nil nehridir. Herodot'a göre de Mısır, Nil'in bir armağanıdır."

Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varmak olanaklı değildir?

A
Mısır uygarlığı, tarihin bilinen ilk uygarlığıdır.
B
Yaşamı kolaylaştıran önemli unsurlardan biri sudur.
C
Mısır uygarlığının önemli gelişmeler kaydetmesinde Nil nehrinin katkısı büyüktür.
D
Mısır, konumu itibarıyla tarıma elverişli bir yerdir.
E
Uygarlığın doğuşu ve gelişimi ile coğrafi koşullar arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir.
Soru 11
Anadolu krallarının, Asurlu tüccarları uyaran bir belgesinde; Komşu ülkelere kaçakçılık faaliyetlerinin bildirildiği, yerleşim alanlarına nöbetçiler konduğu ve “Dikkat, kaçakçılık yapmayın.” şeklinde uyarıların yer aldığı görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen metne göre doğru bilgi değildir?

A
Ticaretin ekonomide önem kazandığı
B
Asurluların Anadolu'da ticaret yaptıkları
C
Anadolu uygarlığının Mezopotamya'dan etkilendiği
D
Kralların denetimlerini sıkı tuttukları
E
Asurluların Anadolu'ya egemen oldukları
Soru 12
İlkçağ tarihinde, takvim gibi buluşlar aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmenin zorunlu sonucudur?

A
Siyasî
B
Askerî
C
Hukuk
D
Ekonomik
E
Dini
Soru 13
Hindistan'da toplumu koyu bir sınıflandırmaya tabi tutan Kast sistemi, Budizm ve İslamiyet'in etkisi ile zayıflamıştır. Budizm ve İslamiyet'in hangi özelliği, bu gelişmede etkili olmuştur?

A
Semavi dinler olmaları
B
İnsan ve hayvan öldürmeyi yasaklamaları
C
Eşitliği savunmaları
D
Ahlâkî değerlerin önemi
E
Ölümden sonraki hayata inanılması
Soru 14
Yunanistan'ın İlkçağ'daki siyasî tarihi, devamlı mücadelelere sahne olmuştur. Polis devletçikleri diğer polisleri de egemenlikleri altına almak için savaşmışlar, güçleri birbirine denk olduğu için üstünlük sağlayamamışlardır.

Bu gelişmelerin Yunanistan'da yarattığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan'da millî bir birliğin sağlanması engellenmiştir.
B
Şehir devletleri arasında sürekli savaşlar olmuştur.
C
Halkın şehir devletlerinde daha özgür yaşamaları sağlanmıştır.
D
Bu savaşların sona erdirilmesi için yasalar yapılmıştır.
E
En önemli mücadele Atina ve Sparta arasında olmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com