Yüzellilikler

YÜZELLİLİKLER LİSTESİ
Milli Mücadele’de yer almayan veya çekingen davranan kişilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir.
VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ
Yaver-i Has Kiraz Hamdik
Hademe-i Hassa Kumandanı ZekitHazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili
Şaban Ağaü
Tütüncübaşı Şükrür
Şerkarin Yaverk
Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahire
Seryaver Avnir
Eski Hazine_i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refikg
KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI
Eski Şeyhülislam Mustafa Sabrie
Eski Adliye Nazırı  Ali Rüşdiç
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)e
Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)r
Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi
SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA
Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)
Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
Bern eski sefiri Reşat Halis
KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR
Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)
Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin
Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik
Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz
Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)
Kuvve_i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah
Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı
MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN
Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail
Ayandan Konyalı Zeynelabidin
Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut
Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık
Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi
Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü
Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)
Uşak Belediye Reisi Hulusi
Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa
Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet
Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit
Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri
Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin
Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca
Eski Harput Vali Vekili Ali Galip
Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi
Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım
Eski İstanbul Muhafızı Natık
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali
Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)
Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim
Adana’da Vekillik eden Abdurrahman
Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi
işkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil
İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik
Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif
Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir
İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin
Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami
Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri -KES-
ETHEM VE AVANESİ
Çerkez Ethem
Ethem’in biraderi Reşit
Ethem’in biraderi Tevfik
Kuşçubaşı Eşref
Kuşçubaşı Eşref’in biraderi Hacı Sami
İzmirli eski Akhisar Kaymakamı Yüzbaşı Küçük Ethem
Düzceli Mehmet Oğlu Sami
Burhaniyeli Halil İbrahim
Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet
ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER
Hendek Kazasının Sümbüllü Karyesinden Bağ Osman
Eski İzmir Mutasarrıfı İbrahim Hakkı
Beraev Sait
Berzek Tahir
Adapazarının Harmantepe Karyesinden Maan Şirin
Söke Ereğlisi’nin Teke Karyesinden Koca Ömeroğlu Hüseyin
Adapazarı’nın Talustanbey Köyünden Bağ Kamil
Hamte Ahmet
Maan Ali
Kirmastı’nın Karaosman Karyesinden Harunreşit
Eskişehirli Hızır Hoca
Bigalı Nuri Bey oğlu İsa
Adapazarı’nın Şahinbey Karyesinden Lampat Yakup
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Kumpat Hafız Sait
İzmir’de Davavekili Sait
Şamlı Ahmet Nuri
POLİSLER
İstanbul Polis eski Müdürü Tahsin
İstanbul Polis eski Müdür Muavini Kemal
Emniyetiumumiye Müdür Muavini Ispartalı Kemal
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru Hafız Sait
İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü Şeref
Arnavutköy Merkez eski Memuru Hacı Kemal
Şişli Komiseri Nedim
İzmir Merkez Memuru,Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuat
Adana’da Polis Memurluğu eden Yolgeçenli Yusuf
Unkapanı Merkez Eski Memuru Sakallı Cemil
Büyükdere Merkez eski Memuru Mazlum
Beyoğlu eski İkinci Momiseri Fuat
GAZETECİLER
Serbesti Gazetesi sahibi ,Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat
Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi Sait Molla
İzmir’de Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri,Darülhikmet azası İzmirli Hafız İsmail
Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi Refik Halit (KARAY)
Bandırma Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Kemal
Edirne’de Teemin ve Elyevm,Selanik’te Hakikat Gazeteleri sahibi Neyir Mustafa
Eski Köylü Gazetesi muharriri Ferit
Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat (ULUNAY)
Alemdar Gazetesi sahibi Pehlivan Kadri
Adana’da Ferda Gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi
Balıkesir’de İrşad Gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi
Halep’te Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık
Köylü Gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Refet 
DİĞER ŞAHISLAR
Tarsuslu Kamil Paşazade Selami
Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal
Süleymaniyeli Kürt Hakkı
Mustafa Sabri Hocanın oğlu İbrahim Sabri
Fabrikatör Bursalı Cemil
İngiliz Casusu Meşhur Çerkez Ragıp
Fransız Zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan
Eşkıya Reisi Süngülü Davut
Binbaşı Çerkez Bekir
Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi Necip
İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi Ahmet Hulusi
Uşak’ta Madanoğlu Mustafa
Gönen’in Tuzakçı Karyesinden Yusuf oğlu Remzi 
Gönen’in Bayramiç Karyesinden Hacı Kasım Oğlu Zühtü
Gönen’in Balcı Karyesinden Kocagözün Osman oğlu Şakir
Gönen’in Muratlar Karyesinden Koç Mehmet oğlu Koç Ali
Gönen’in Ayvacık Karyesinden Mehmet oğlu Aziz
Gönen’in Keçeler Karyesinden Bağcılı Ahmet oğlu Osman
Susurluk Yıldız Karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet
Gönen’in Muratlar Karyesinden Hüseyin oğlu Kazım
Gönen’in Balcı Karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut
Gönen’in Rüstem Karyesinden Gardiyan Yusuf
Gönen’in Balcı Karyesinden Ömer oğlu Eyüp
Gönen’in Keçeler Karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş
Gönen’in Balcı Karyesinden Topallı Şerif oğlu İbrahim
Gönen’in Keçeler Karyesinden Topal Ömer oğlu İdris
Manyas’ın Bolcaağaç Karyesinden Kurhoğlu İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Muhtar Hacı oğlu İshak
Marmaranın Kayapınar Karyesinden Yusuf oğlu İshak
Manyas’ın Kızlık Karyesinden Ali Bey oğlu Sabit
Gönen’in Balcı Karyesinden Veli oğlu Selim
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman
Manyas Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil
Gönen’in Keçidere Karyesinden Hüseyin oğlu Galip
Manyas Hacıyakup Karyesinden Çerkez Sait oğlu Salih
Manyas’ın Hacıyakup Karyesinden Maktul Şevket’in biraderi İsmail
Gönen’in Keçeler Karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım
Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal
Manyas’ın Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe
Gönen’in Kızlık Karyesinden Pallaç oğlu Kemal
Gönen’in Keçeler Karyesinden Tuğ oğlu Mehmet
150’likler listesinin altında imzası bulunan hükümet üyelerinin listesi şöyledir:
Başvekil ve Hariciye Vekili  İsmet (İNÖNÜ)
Müdafaai Milliye Vekili Kazım (ÖZALP)
Adliye Vekili Mustafa Necati
Dahiliye Vekili Recep (PEKER)
Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr.Refik (SAYDAM)
Maarif Vekili Vasıf (ÇINAR)
Maaliye Vekili Mustafa Abdülhalik (RENDA)
Mübadele,İmar ve İskan Vekili Mahmut Celal (BAYAR)
Nafia Vekili Süleyman Sırrı (DAY)
Ticaret Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)
Zıraat Vekaleti Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)
18.08.2017
www.tarihtendersler.com