Yumuşama Dönemi -1

Yumuşama Dönemi -1

Tebrikler - Yumuşama Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1- Birleşmiş Milletler 1991'de aldığı kararla, Irak'ın bütün kimyasal, biyolojik silahlar ve füzelerin yerlerini bildirmesini istemiştir.

Bu karar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Irak'ta demokratik bir yönetim kurma
B
Irak'ın yeniden bir tehdit haline gelmesini önleme
C
Bölge devletlerinin Irak'a saldırmasını önleme
D
Ekonomik sorunları önleme
E
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma
Soru 2
2- Yurtdışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı 1970'li yıllarda terör saldırıları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu saldırıları düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
IRA Terör Örgütü
B
Hınçak Örgütü
C
Kızıl Tugaylar Örgütü
D
ASALA Terör Örgütü
E
ETA Terör Örgütü
Soru 3
3- Tüm dünyayı etkileyen 1968 öğrenci olayları Türkiye'yi de etkilemiş, öğrencilerin ön plana itildiği toplumsal olaylar zamanla siyasi ve ideolojik bir içerik kazanmış, hatta terör eylemlerine dönüşmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Hükümetin istifasına
B
Demokrasinin sekteye uğramasına
C
Ordunun yönetime el koymasına
D
Seçimlere gidilmesine
E
Uzlaşı hükümetinin kurulmasına
Soru 4
4-

l. 1924 Anayasası

II. 1961 Anayasası

III.1982 Anayasası

Yukarıda yer alan anayasalardan hangileri askeri darbelerin bir sonucu değildir?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5- 1975 yılında 11 Orta Doğu ülkesinin savunma harcaması 28 milyar dolar iken 1980 yılında bölge ülkelerinden sadece altısının yıllık savunma harcaması 38 milyar dolara ulaşmıştır.

Ortadoğu ülkelerinde silaha yapılan yatırımın giderek artması,

l. Arap-İsrail gerginliğinin sürmesi,

II. ABD'nin Ortadoğu'ya ilgi duyması,

III.Ortadoğu halklarının genelde Müslüman olması

olgularından hangilerinin bir sonucudur?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
l ve II
E
lI ve III
Soru 6
6- Marmara Bölgesi'nde çok daha fazla sayıda işçi bulunmasına karşın, sendikalaşma yoğunluğu Ege Bölgesi'ne göre daha azdır.

Bu durumda,

I. Marmara Bölgesi'nde küçük ölçekli işyeri sayısının fazla olması,

II. Marmara Bölgesi'nde özel sektör işyerlerinin fazla olması,

III. Marmara Bölgesi'nin kalabalık bir nüfusa sahip olması

olgularından hangileri etkilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7: Türkiye'de 17 Ağustos 1999 depremi,

I. Kocaeli,

II. Sakarya,

III. İstanbul

şehirlerinden hangilerini etkilemiştir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8: Türkiye,

I. SSCB'nın dağılması,

II. İran - Irak Savaşı,

III. Kıbrıs Türklerinin siyasi ve hukuki haklarının korunması

gelişmelerinden hangilerinde aktif bir rol üstlenmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
9: Türkiye uzun yıllardır AB'ye tam üyelik için büyük çaba harcamaktadır.

Bu politika,

I. mali etkinliği güçlendirme,

II. askeri harcamaları azaltma,

III. uluslararası siyasi etkinliğini artırma

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10: SSCB'nin dağılması sonrasında bağımsız olan Türk cumhuriyetleri, Rusya, ABD ve büyük devletler için bir rekabet alanı haline gelmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Türk cumhuriyetlerinin önemli enerji kaynaklarına sahip olmaları
B
Bazı Türk cumhuriyetlerinin nükleer teknolojiye sahip olmaları
C
Türk cumhuriyetlerinin hassas nüfus dengelerine sahip olmaları
D
Türk cumhuriyetlerinin geniş bir alanda egemen olması
E
ABD'nin Çin ile olan ilişkilerini güçlendirmek istemesi
Soru 11
11:

I. Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı

II. Mavi Akım

III. Kerkük Yumurtalık Boru Hattı

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin enerji koridoru haline geldiğinin bir kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12: Türkiye'de 1947 yılı ekonomi alanında değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 7 Eylül 1947 kararları ile Türk Lirasının değeri % 50 düşürülmüş ve 1 ABD Doları 280 kuruş olmuştur. Ayrıca bankaların altın satmalarına da izin verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?

A
Liberal ekonomiye adım atıldığı
B
Cari açığın kapatıldığı
C
İç piyasada yabancı malların daha fazla yer edinmesine ortam hazırlandığı
D
CHP'nin devletçi politikadan tavizler verdiği
E
İthalatın kolaylaştırılmaya çalışıldığı
Soru 13
13: Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği'ne tam üye olmak isteyen devletlerin yerine getirmesi gereken kriterler arasında yer almaktadır?

A
Kurumsallaşmış bir demokrasiye sahip olmak
B
Önemli bir askeri güce sahip olmak
C
Çok uluslu bir toplum yapısına sahip olmak
D
Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmak
E
Kültür birliğini sağlamış olmak
Soru 14
14: 1950 yılından günümüze kadar olan dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında,

I. Kıbrıs,

II.Ege Denizi,

III.Kıta Sahanlığı

konularından hangileriyle ilgili sorunlar yaşanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15
15: Sovyetler Birliği'nde Glasnost ve Perestroyka sürecinde yaşanan gelişmeler aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Sosyalizmin uluslar arası etkinliğinin artmasına
B
Soğuk Savaş döneminin uzamasına
C
Sovyetler Birliği'nde sosyalist düşüncenin güçlenmesine
D
Sovyetler Birliği'nin dağılmasına
E
Çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com