Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -2

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -2

Tebrikler - Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Rönesans sonucunda Avrupa'da yaşanan;

- deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce anlayışının gelişmesi,

- özgür düşünce ve bilimsel araştırmalarla Kilise'nin eleştirilmesi,

- İncil'in Avrupa genelinde ulusal dillere tercüme edilmeye başlanması

gelişmeleri dikkate alındığında,

I. Kilise ve din adamlarının toplumsal alandaki etkinliği sarsılmıştır.

II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin önü Kilise tarafından açılmıştır.

III. Sınıf farklılıkları ortadan kalkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. 1789 Fransız İhtilali'nden hemen sonra yayınlanan "İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi"nin maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz?

A
İnsanlar hür ve eşit haklarla doğar ve yaşarlar.
B
Sınıf farklılıkları toplumsal ve siyasi alanda gevşetilmelidir.
C
Hürriyetin sınırını ancak kanun belirleyebilir.
D
Egemenlik hakkı ulusa aittir.
E
İnsan mülk edinme, güvenlik ve baskıya direnme hakkına sahiptir.
Soru 3
3. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali, tüm dünyada ulusçuluk, eşitlik, özgürlük, özel mülkiyet, insan hakları, adalet, demokrasi gibi kavramların yayılmasına neden olmuştur.

Bu bilgiye göre, Fransız İhtilali'nin Osmanlı toplumunu ve aydınlarını hangi konuda etkilediği savunulamaz?

A
Padişahın yetkilerini yasalarla sınırlama
B
Azınlıkların mülkiyet hakkını kabul etme
C
Gayrimüslim vatandaşlara dini alanda özgürlük tanıma
D
Azınlıklara yeni haklar verme
E
Halkın padişahın yanında devlet yönetimine katılmasını sağlama
Soru 4
4. Yeni Çağ başlarında Avrupa'da matbaacılığın gelişmesi ve kâğıt kullanımının yaygınlaşması, aşağıdakilerden hangisine etki etmemiştir?

A
Okuma ve yazma bilenlerin sayısının artmasına
B
Kitap basımının ve eğitim faaliyetlerinin kolaylaşmasına
C
Orta Çağ'ın skolastik fikirlerinin zayıflamasına
D
Derebeylik rejimlerinin giderek güçlenmesine
E
Rönesans ve Reform olaylarının başlamasına
Soru 5
5. Avrupa'da XV. yüzyıldan başlayarak matbaanın yaygınlaşması ile birlikte okuma - yazma bilenlerin artması üzerine Katolik mezhebinin ortaya koyduğu öğretilerin sorgulanmaya başladığı görülür.

Bu bilgiler ışığında, Avrupa'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A
Kültürel gelişmeler ekonomik ve siyasi alanda yaşamı etkilemiştir.
B
Kilise'nin taraftarları artmıştır.
C
Halkın soylulara olan güveni sürmüştür.
D
Sınıf farklılıkları daha da güçlenmiştir.
E
Halk bilinçlenmeye başlamıştır.
Soru 6
6. Coğrafi Keşifler'den sonra Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanlarının önemi azalmıştır.

Yukarıdaki gelişmenin Osmanlı Devleti'ne aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok zarar verdiği savu-nulabilir?

A
Bilimsel
B
Askeri
C
Teknolojik
D
Ekonomik
E
Dinsel
Soru 7
7. Fransız İhtilali'nin başlamasında, halkın yoksulluğuna aldırmayan soyluların lüks yaşam sürmeleri ve yönetimin halktan aldığı vergileri daha fazla ağırlaştırmaya çalışması etkili olmuştur.

Bu bilgilere göre,

I. ekonomik,

II. siyasi,

III. dini

alanlardan hangilerinde yaşanan gelişmelerin Fransız İhtilali'ni doğurduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Viyana Kongresi'nde mutlak krallıkların korunmasına yönelik olarak ortaya konulmaya çalışılan düzene ilk tepki hareketi Fransa'da başlamıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Fransa'da krallık yönetimi halka kendisini kabul ettirmiştir.

II. Fransa halkı, halkı dışlayan yönetim anlayışının karşısında yer almışlardır.

III. Fransızlar Yakın Çağ'da özgürlükçü akımları desteklemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Rönesans'a kadar bilim, sanat ve uygarlık alanlarında İslam ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle birlikte Avrupa ülkelerinin bu alanlarda öne geçtiği görülür.

Bu bilgiler,

I. Avrupa'da kültürel çabalar yoğunluk kazanmıştır.

II. Müslüman topluluklar kültürel yönden duraklamaya başlamışlardır.

III. Avrupalı toplumların Doğu dünyası ile olan ilişkileri azalmıştır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Coğrafi Keşifler ile birlikte ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş ve Avrupa'da ciddi miktarda bir sermaye birikimi gerçekleşmiştir. Böylece daha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan Sanayi Devrimi'ne ortam hazırlamıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Avrupa'da toplumsal dengeler değişmiştir.

II. Avrupa'da ekonomik düzey yükselmiştir.

III. Avrupa'da ticari faaliyetler yoğunluk kazanmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Avrupa'da XV. yüzyılda Rönesans Hareketleri ile birlikte deney ve gözleme dayanan pozitif bir düşünce anlayışı ortaya çıktı.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin etkinliğini kaybettiğinin göstergesidir?

A
Burjuva sınıfının
B
Skolastik düşüncenin
C
Ticari faaliyetlerin
D
Kültürel etkileşimin
E
Sanat anlayışının
Soru 12
12. Yüzyıllarca varlığını sürdüren, hatta egemenlik hakkını tanrıdan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların Fransız İhtilali ile yıkılabileceği ortaya çıktı.

Buna göre,

I. Avrupa'da siyasi yapının değiştirilemez olmadığı anlaşılmıştır.

II. Kilise'nin toplumsal etkisi artmıştır.

III. Yönetim anlayışı önemli değişikliklere uğramıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
13. Fransız İhtilali, eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin Avrupa'da ve dünyada yaygınlaşmaya başlamasında büyük rol oynamıştır.

Bu gelişmenin,

I. baskıcı yönetim anlayışının gerilemesi,

II. dinin etkinlik alanının genişlemesi,

III. kölelik olgusunun sorgulanması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14
14. Fransız İhtilali'nden sonra yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi, zaman içerisinde dünya çapında bir bildiriye dönüştürülmüştür.

Bu bilgi,

I. İhtilal evrensel sonuçlar doğurmuştur.

II. Kölelik olgusu güç kazanmıştır.

III. Soylular etkinliklerini korumuşlardır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com