Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -5

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -5

Tebrikler - Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Alman prenslikleri Reform hareketleri sırasında Katolik Kilisesi'ne karşı mücadele eden Martin Luther’i desteklemiştir.

Alman prensliklerinin bu desteği aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
Katolik inancının Avrupa dışında yaygınlaşmasını
B
Mezhep anlaşmazlıklarının sona ermesini
C
Protestan mezhebinin Papa tarafından resmen kabul edilmesini
D
Avrupa’da ekonomik yapının güçlenmesini
E
Sınıf farklılıklarının sona ermesini
Soru 2
Avrupa'da XV. yüzyılda farklı alanlarda önemli değişimler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa’da sosyal ve ekonomik açıdan gelişme ve değişmeler yaşanmasına yol açmıştır?

A
Coğrafi Keşifler’in gerçekleşmesi
B
Rönesans'ın yaygınlaşması
C
Reform’un taraftar bulması
D
Magna Carta’nın imzalanması
E
Hümanizma akımının ortaya çıkması
Soru 3
Fransız İhtilali'nden sonra mutlak monarşik devlet yapısına sahip ülkelerde, halk temsilcilerinden oluşan meclislerin açıldığı, bu ülkelerde birey hak ve özgürlüklerinin yasal güvenceye alınmaya başlandığı görülür.

Meşrutiyete geçişi sağlayan bu sürecin, aşağıdaki İhtilal fikirlerinden hangisinin etkisinin doğrudan sonucu olduğu söylenebilir?

A
Kardeşlik
B
Adalet
C
Milliyetçilik
D
Anayasacılık
E
Bağımsızlık
Soru 4
I. Rönesans hareketleri düşünce alanında etkili olmuş, skolâstik düşüncenin yıkılmasını yerine pozitif düşüncenin hâkim olmasını sağlamıştır.

II. Reform hareketleri ise pozitif düşüncenin, Katolik kilisesinin uygulamalarını eleştirmesi ile başlamıştır.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans İle Reform arasındaki ilişkiyi belirtmektedir?

A
Reform dinî bir harekettir.
B
Reformun nedenleri, Rönesans’ın sonuçları arasındadır.
C
Pozitif düşünce Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır.
D
Skolâstik düşünce etkisini yitirmiştir.
E
Katolik kilisesinin uygulamaları yanlıştır.
Soru 5
Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında sebep sonuç ilişkisi bulunmamaktadır?

A
Coğrafi Keşifler’in başlaması - Burjuva sınıfının güçlenmesi
B
Rönesans’ın gerçekleşmesi - Sanat faaliyetlerinin özgürleşmesi
C
Yeni ticaret yollarının bulunması - Avrupa’ya değerli maden girişinin yaşanması
D
Rönesans’ın gerçekleşmesi - Reform hareketlerinin başlaması
E
Reform’un başlaması - Katolik Kilisesi’nin güçlenmesi
Soru 6
I. Fransız İhtilâli'nin yaydığı ilkeler dünya devletlerinin çoğunu etkilemiştir.

II. İngiltere başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinde görülen Sanayi Devrimi, yeni bir devir açmıştır.

III. Ulusal Kurtuluş Savaşımız, dünyada emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinde örnek olmuştur.

Bunlara göre; siyasal ve toplumsal alanlardaki değişim hareketlerinin evrenselliği hangi koşula bağlıdır?

A
Bu yeniliklerin Avrupa ülkelerinde görülmesi
B
İletişim ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması
C
Değişme ve gelişmelerin, başka ulusların da ihtiyaçlarına yanıt vermesi
D
Bu olayların uzun savaşlarla gerçekleşmesi
E
İlgili ülkelerin iç siyasetlerini etkilemesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletlerl'nin kurulmasını doğurduğu sonuçlardan birisi değildir?

A
Demokratik rejim konusunda Avrupa'ya örnek olması.
B
İnsan Hakları Beyannâmesinin olumlu katkılarının olması.
C
Fransız ihtilâlini etkilemesi
D
Amerika'ya göçlerin olması.
E
Çeşitli madenlerin Avrupa’da değer kaybetmesi.
Soru 8
Avrupa'da XIX. yüzyılda büyük ölçekli güçlü şirketler kurulmuştur.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Sömürgeciliğin başlamasına
B
Avrupalıların dünya ticaretindeki etkinliklerinin artmasına
C
Coğrafi Keşifler’in başlamasına
D
Pazar arayışının azalmasına
E
Avrupalı devletlerin hammadde ihtiyacının sona ermesine
Soru 9
"Avrupa’da XV. yüzyıldan itibaren tabiat olayları, din bilgisinden ayrı olarak incelenmeye başlandı."

Bu duruma yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupalıların topraklarını genişletmek istemeleri
B
Kilisenin yetkilerinin arttırılması
C
Dinsel çalışmaların ön plana çıkması
D
Bilim ve teknikte ilerlemeler olması
E
Avrupalı ülkelerin siyasal çıkarlarının çatışması
Soru 10
Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ile Osmanlı devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilk olarak elde eden toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanlılar
B
Romenler
C
Sırplar
D
Bulgarlar
E
Arnavutlar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, XVIII. yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaktadır?

A
Akdeniz ticaretinin gerilemesi
B
Sömürgeciliğin azalması
C
Köyden kente göçün yoğunlaşması
D
Soylu sınıfın etkinliğini yeniden artırması
E
Halkın ekonomik durumunun hızla iyileşmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Yakınçağ'ı başlatan Fransız Devriml'nin nedenleri arasında yer almaz?

A
Krallık yönetiminin halka baskı uygulaması
B
İmparatorluk siyasi yapılarının dağılması
C
Soyluların lüks ve israf içinde yaşaması
D
Bütçe açıklarının ve buna bağlı vergilerin artması
E
Burjuva aydınlarının halkı etkilemesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletler tarafından düzenlenen Viyana Kongresi’nin amaçları arasında yer almaktadır?

A
Fransa’ya askeri destek verilmesi
B
Ulus devletlerin kuruluşunun önündeki engellerin kaldırılması
C
Rusya’nın Akdeniz’de güçlenmesinin engellenmesi
D
Avrupa’da siyasi dengelerin korunması
E
Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ve Reform hareketlerinin ortak nedeni olarak karşımıza çıkar?

A
Sanatçıları koruyan meşen denilen kişilerin varlığı
B
Katolik kilisesinin bozulması
C
Eski Yunan ve Roma eserlerinin üniversitelerde okutulması
D
Matbaa ve kağıdın yaygın kullanımı
E
Endülüjans sorunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com