Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -3

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -3

Tebrikler - Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Reform'un,

I. Katolik kilisesinin Endülijans belgesi sayesinde zenginleşmesi

II. Dinî eserlerin bol miktarda basılması ve halkın dinini kendi dilinde öğrenmesi

III. Rönesans'ın etkisi ile hümanist ve özgür düşüncenin yayılması

nedenlerinden hangileri dinin ekonomik çıkarlar için kullanıldığına doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Sanayi İnkılabı'nın,

I. Hammadde ihtiyacının artması

II. Üretimin bölgesel ihtiyacın çok üzerinde olması

III. işçi sınıfının ortaya çıkması

sonuçlarından hangilerinin uluslararası ticaretin canlanmasına neden olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Viyana Kongresi'nde,

I. Siyasi emellerin öne çıkması

II. Sınırların çizilmesinde milliyet, din ve dil faktörlerinin önemsenmemesi

III. Mutlak krallık sisteminin devam ettirilmeye çalışılması

politikalarından hangileri, Avrupa'da barış ve huzurun sağlanmasını engellemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Fransız ihtilali sonunda,

• Milliyetçilik akımı güçlenerek yayıldı.

• Soylular gücünü yitirirken, burjuva sınıfı güçlendi.

• Yönetimde laik devlet anlayışı ortaya çıktı.

• Yeniçağ bitti, Yakınçağ başladı.

Buna göre,

I. ihtilal fikirleri evrenseldir.

II. Sınıf farklılıkları sistemi zayıflamıştır.

III. Dine dayalı devlet anlayışı sona ermiştir.

IV. İmparatorluklar güç kaybetmiştir.

V. Mutlakiyet yönetimleri güçlenmiştir.

yargılarından hangisi doğru değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Coğrafi Keşiflerin,

I. Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

II. Sömürge savaşlarının başlaması

III. Avrupalıların dünyanın değişik yerlerine yerleşmeleri

sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni ekonomik yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Osmanlı Devleti'nde,

I. İşsizliğin artması

II. Pazarların Avrupa mallarının istilasına uğraması

III. Azınlıkların ulusçuluk isyanlarını başlatmaları

gelişmelerinden hangileri, Sanayi Devrimi'nin doğrudan etkileri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
1789 Fransız Devrimi'nden sonra, Fransa'nın başına geçen Napolyon'un saldırgan tutumu üzerine, Avrupa devletleri bir araya gelerek, krallık yönetiminin korunması ve buna karşı çıkan ihtilal hareketlerinin önlenmesi kararını almışlardır.

Avrupalı devletlerin bu kararı almalarında,

I. sömürgecilik hareketlerinin hızlanması,

II. Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesi,

III. Napolyon'un yayılmacı politika izlemesi

sebeplerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
ABD'nin yayınladığı insan Hakları Bildirisi'nde, insanların doğuştan birtakım haklarının bulunduğu, bunların devredilemez ve vazgeçilemez olduğu belirtilmiştir. Bu haklar arasında yaşama ve özgürlük hakları da bulunmaktadır.

Bu bildiride öncelikle,

I. eşitlik,

II. laik anlayış,

III. temel hak ve özgürlükler

hangilerinin önemi üzerinde durulmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkmasıyla sanayileşme önem kazanmıştır. Bu durum önemli gelişme ve değişimlere neden olmuştur.

Sanayi İnkılabı'yla aşağıdaki gelişmelerden hangisi arasında bir ilişki yoktur?

A
Ulaşımın ve ticaretin önem kazanması
B
Köylere göçün hız kazanması
C
Sanayi işçisi sınıfının ortaya çıkması
D
Hammaddenin önem kazanması
E
Pazar ihtiyacının artması
Soru 10
Fransız İhtilali'nin,

I. İnsana verilen değerin artması

II. Toplumsal sınıfların kaldırılması

III. Ulusçuluk akımının yaygınlaşması

sonuçlarından hangilerinin doğrudan imparatorlukların parçalanmasında etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
I. Sanayi Devrimi'nin yapılması

II. Bilim ve teknolojik alanlarda çalışmaların artması

III. Mezhep savaşlarının çıkması

gelişmelerinden hangileri dünya siyasetinde Avrupa'nın etkisini artırmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
Fransa'da mutlakıyet rejiminin yıkılarak meşrutiyetin ilan edilmesinde Fransız aydınlarının büyük rolü olmuştur.

Fransız aydınlarının,

I. Halkın hürriyetini kısıtlayan uygulamalara karşı çıkılması

II. Ulus egemenliğini en iyi yönetim biçimi kabul edilmesi

III. Toplumun sınıflara ayrılmasına karşı çıkılması

yönündeki görüşlerinden hangilerinin rejim değişikliğini yapanları etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Reform Hareketleri sonunda protestanlık, calvenizm, anglikanizm gibi mezheplerin ortaya çıkması Avrupa'da,

I. mezhep birliğinin olmadığı,

II. insan haklarına önem verilmediği,

III. krallık yönetimlerinin güçlendiği

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
LI ve IIL
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com