Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -1

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -1

Tebrikler - Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Sanayi Devrimi'nin sonucunda hızlanan üretimle birlikte burjuva sınıfı güçlenirken, soylular ve Kilise giderek ekonomik ve siyasal konumunu yitirmeye başlamıştır.

Buna göre, Sanayi Devrimi'nin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Avrupa'da sosyal ve ekonomik alanda dengelerin değişmesine
B
Katolik Kilisesi'nin soylular üzerinde denetim sağlamasına
C
Katolik Kilisesi'nin toplumsal alandaki etkinliğinin güçlenmesine
D
Avrupalı devletler arasında siyasal ve askeri ittifaklar kurulmasına
E
Avrupalı toplumların ekonomik durumlarının gerilemesine
Soru 2
2. XVI. yüzyılda Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya gelenler sadece altın ve elmas bulmak için gelmemişlerdi ve tekrar Avrupa'ya dönmek istemiyorlardı. Bunlar Avrupa'da Kilise'nin baskısından uzaklaşmak, yeni iş ve çalışma alanları bularak fakirlikten kurtulmak ve daha özgürce yaşamak istiyorlardı.

Buna göre,

I. dini baskı,

II. ekonomik yetersizlik,

III. milliyetçilik

unsurlarından hangilerinin, Avrupa'dan Amerika'ya yönelik yaşanan göçlerde etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Aydınlanma hareketleri Fransa'da başlamış, bütün dünyada Fransa'daki kadar olmasa bile etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak birçok olay ve olgu üzerinde belirleyici hale gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olayın etkisiyle daha fazla değişikliğe uğramıştır?

A
Askeri düzen
B
Ekonomik yaşam
C
Sosyal ve kültürel yapı
D
Sınıf farklılıkları
E
Siyasi yapı
Soru 4
4. XIX. yüzyılda hız kazanan Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan işçi sınıfı, Avrupa hükümetlerinden birtakım sosyal haklar talep etmeye başlamıştır.

İşçilerin bu taleplerinin,

I. toplumsal çalkantılar yaşanması,

II. siyasi istikrarın sağlanması,

III. hammaddde ihtiyacının sona ermesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5. Fransa'da halk 1789 yılında krala karşı ayaklanmıştır. Toplanan Kurucu Meclis, İnsan Hakları Bildirisi'ni yayınlayarak bütün insanların özgür doğduklarını ve eşit olduklarını ilan etmiştir.

Kurucu Meclis'in bu girişiminin;

I. toplumsal,

II. siyasal,

III. hukuki

alanlardan hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6
6. Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı ülkesindeki Hıristiyan toplumu, XVI. yüzyılda Avrupa'da yaşanan mezhep kavgalarından etkilenmedi.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A
Ekonomik ve askeri alandaki faaliyetlerin öne çıkmasının
B
Osmanlı Devleti'nin azınlıklara ekonomik ve siyasi baskı yapmasının
C
Osmanlı yönetim anlayışının teokratik özellikler taşımasının
D
Osmanlı Devleti'nin Hıristiyanlara inanç konularında serbestlik tanımasının
E
Osmanlı Devleti'nde farklı inanç mensuplarının görülmesinin
Soru 7
7. Avrupa'da Yeni Çağ ve Yakın Çağ'da yaşanan siyasi gelişmeler ile din olgusu arasında ciddi bir bağ olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bilginin,

I. Coğrafi Keşifler'le Avrupa'da ekonomik durumun iyileşmesi,

II. Rönesans'ın Katolik Kilisesi'nin otoritesini zayıflatması,

III. sömürgeleştirilen topraklarda Katolik inancının yayılmaya çalışılması

gelişmelerinden hangileri tarafından desteklendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. 1876 yılı itibariyle Afrika kıtasının yüzde 45 i Pasifik adalarının yüzde 57 kadarı sömürgeleşirken, 1900 yılına kadar Afrika'nın yüzde 90'ı, Pasifik adalarının da yüzde 99'u Avrupalı devletlerin egemenliği altına girmiştir.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak,

I. Avrupalı devletler arasındaki ekonomik rekabet hızlanmıştır.

II. Sömürgeci politikalar dünya genelinde yaygınlık kazanmıştır.

III. Avrupalı devletlerin ekonomik alandaki deniz aşırı etkinliği güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. İspanyollar ve Portekizliler, XV. yüzyılda başlayan Coğrafi Keşifler'de diğer Avrupalı toplumlara öncülük yapmış ve diğer bir deyişle sömürgecilik politikalarını başlatmışlardır.

Bu durumda,

I. gelişmiş bir deniz gücüne sahip olmaları,

II. Katolik inancını benimsemeleri,

III. Akdeniz ve Atlas Okyanusu'na kıyılarının bulunması

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. Fransız İhtilali ile Fransa'da ulusal egemenlik ilkesini öne çıkaran bir anayasa hazırlanarak kralın yetkileri sınırlandı. Siyasal iktidar halkın seçeceği bir parlamento ile kral arasında paylaştırıldı.

İhtilalin yol açtığı bu gelişmeler,

I. Halk yönetime ortak olmuştur.

II. Mutlak yönetim anlayışı sona ermiştir.

III. Kanun üstünlüğü ilkesi öne çıkmıştır.

yargılardan hangilerini doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. Yeni Çağ'da görülen,

I. Katolik Fransa'nın Otuz Yıl Savaşları'nda Protestan Alman prenslerini desteklemesi,

II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki mezhep çatışmalarında Protestanları desteklemesi,

III. Papa'nın Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu'nu desteklemesi

gelişmelerinden hangileri, Avrupa'da devletler arası ilişkilerde din birliği ve dayanışmasının yerine ulusal çıkarların önem kazanmaya başladığının göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. Reform'la birlikte Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi.

Bu gelişmelerin,

I. Alman prenslerinin dini alanda etkin hale gelmesi,

II. Katolik inancının Avrupa toplumları üzerindeki etkinliğinin sona ermesi,

III. dini alandaki gelişmelerin ekonomik yapıyı olumsuz etkilemesi

sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com