XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XX. yüzyılın başlarında Bolşevik İhtilali sürecinde Rusya'nın egemenliğinden kurtulan Türkler tarafından bazı devletler kuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletler arasında yer almaz?

A
İdil Ural Devleti
B
Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti
C
Tacikistan Cumhuriyeti
D
Başkurdistan Sovyet Cumhuriyeti
E
Türkistan Halk Cumhuriyeti
Soru 2
SSCB döneminde egemenlik altında bulundurulan Türkleri asimile etmeye dönük politikalar izlenmiştir.

SSCB'nin yönetimlerinin bu amaçla,

I. Türkler arasında boy farklılıkları ve rekabetinin öne çıkarılmaya çalışılması,

II. Türk topluluklarının uzak bölgelerde iskan edilmesi,

III. Türk topluluklarının alfabelerinin değiştirilmesi

yollarından hangilerine başvurduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Ulusal birliğini 1871 'de tamamlayabilen Almanya, sömürgecilik yarışında geride kalmış, hızla büyüyen sanayisi için gerekli olan hammadde ihtiyacını karşılamanın yollarını aramaya başlamıştı. Alman devlet adamları XX. yüzyıl başlarında sömürge paylaşımının Alman çıkarları dikkate alınarak yeniden yapılmasını istiyordu.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Trablusgarp Savaşı
B
I. Dünya Savaşı
C
Sedan Savaşı
D
Balkan Savaşları
E
Barbarossa Harekatı
Soru 4
I. Fransa

II. İngiltere

III. ABD

IV. SSCB

V. İtalya

Türkiye Hatay sorununda yukarıdaki devletlerden hangisi ile karşı karşıya gelmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
1823 yılında ABD Başkanı tarafından ortaya konulan ve Monroe Doktrini olarak isimlendirilen yaklaşımın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa devletlerinin Amerika devletlerinin iç işlerine karışmasını önlemek
B
İngiltere'nin sömürgelerinde bağımsızlık mücadelesi başlatmak
C
Dünyadaki sömürgeci yapılanmayı sona erdirmek
D
Osmanlı topraklarında ABD'nin pay sahibi olmasını sağlamak
E
Avrupa'da siyasi istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak
Soru 6
1937'de Tahran'da Sadabad Sarayı'nda Sadabad Paktı adını alan bir antlaşma imzalanmıştır.

Bu pakta,

I. Suriye,

II. Irak,

III. Afganistan

devletlerinden hangileri üye olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
İspanya'da 1930'lu yıllarda yaşanan iç karışıklıklar kralın ülkeyi terk etmesine ve cumhuriyet yönetimine geçilmesine ortam hazırladı. Yeni kurulan hükümet istikrarı sağlayamayınca, Temmuz 1936'da milliyetçi güçler, seçimle işbaşına gelen Cumhuriyetçi Halk Cephesi koalisyonuna karşı ayaklandı. İspanya'da üç yıl sürecek bir iç savaş başladı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu süreç sonunda İspanya'da yönetimini ele geçirerek bir dikta yönetimi kurmuştur?

A
Benito Mussolini
B
General Franco
C
Juan Carlos
D
Augusto Pinochet
E
Batista
Soru 8
Almanya'nın ekonomik göstergeleri ancak 1930'lu yıllarda olumlu sinyaller vermeye başlamıştır. Ekonomik düzeni sağlamaya başlayan Almanya ve diğer Avrupalı devletler, sosyal güvenlik alanında adımlar atmaya başladı.

Avrupalı devletlerin bu anlamda,

I. emeklilik sistemi,

II. iş güvenliği,

III. çalışma saatleri

konularından hangileriyle ilgili yasal düzenlemeler yaptığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere ve Fransa'nın Wilson İlkeleri'ni dikkate almaması
B
Almanya'nın ekonomik çöküntü içinde olması
C
New York Borsası'nda büyük ve ani düşüşlerin yaşanması
D
İngiltere'nin I. Dünya Savaşı'ndan büyük yıkım ile çıkması
E
Orta Doğu'da İngiltere ve Fransa tarafından manda yönetimleri kurulması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Avrupa'da yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

A
Sanayileşme sürecinin hızlanması
B
Tarım ve hammadde fiyatlarında büyük düşüşler yaşanması
C
Avrupalı hükümetlerin alacakları kararlarda işçilerin varlığını hesaba katmaya başlaması
D
Avrupa'da demokrasi düşüncesinin yayılarak güçlenmesi
E
Köylerden kentlere göçün hızlanması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 1919 yılında kurulan Milletler Cemiyeti'nin sorumlulukları arasında yer almamaktadır?

A
Uluslararası işbirliğini geliştirmek, barış ve güvenliği sağlamak
B
Savaşa başvurmamak konusunda birtakım yükümlülükler kabul etmek
C
Gizlilikten uzak ve adaletli uluslararası ilişkiler sürdürmek
D
Devletler arasındaki ekonomik rekabeti sona erdirmek
E
Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti korumak
Soru 12
Orta Doğu denilen bölge XX. yüzyıl başında Avrupalı devletler arasında en fazla İngiltere için önemliydi.

Bu durumda,

I. Süveyş Kanalı'nın Hint sömürgelerine ulaşılmasını büyük oranda kolaylaştırması,

II. bölgede zengin petrol rezervlerinin ortaya çıkarılması,

III. bölgenin büyük oranda Osmanlı egemenliği altında olması

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almamıştır?

A
Boğazlar Komisyonu kaldırılacak, yetkileri Türkiye'ye devredilecektir.
B
Türkiye, Boğazlar bölgesini silahlandırma ve buralarda asker bulundurma hakkına sahip olacaktır.
C
Savaş gemileri barış zamanında önceden bildirimde bulunmak kaydıyla Boğazlardan geçebilecekti.
D
Boğazlardan geçecek gemilerin belirlenmesi Türkiye'nin yetkisinde olacaktır.
E
Türkiye savaşta olduğu takdirde savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi Türkiye'nin iznine tabi olacaktır.
Soru 14
Türkiye'de 1929 yılında,

• Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması,

• Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi

gelişmelerinin,

I. Dünya ekonomik krizinin etkilerini azaltma,

II. yerli malı kullanımını yaygınlaştırma,

III. sorunlara karşı ortak hareket edebilmeyi sağlama,

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com