XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -4

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -4

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası'ndan sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin anayasada yaptığı değişikliklerden biri değildir?

A
Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması
B
Meclisin üstünlüğü prensibinin kabul edilmesi
C
Yasama organının bağımsız olması
D
Padişaha savaş ve barış yapma yetkisinin verilmesi
E
Parlementer yönetime ağırlık verilmesi
Soru 2
İtalya, Trablusgarp'taki Osmanlı direnişini kıramamış, bu başarısızlık üzerine Oniki Adayı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti, daha sonra imzalanan Uşi Antlaşması'yla (1912) Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakmıştır. Bu durumun oluşmasında I. Balkan Savaşı'nın başlaması da etkili olmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı Devleti iki ayrı cephede savaşacak güçte değildir.
B
Balkanlar Trablusgarp'tan daha önemlidir.
C
Osmanlı Devleti parçalanmaktadır.
D
Osmanlı Devleti siyasi çöküş yaşamaktadır.
E
Osmanlı Devleti bölgesel barıştan yanadır.
Soru 3
XIX.YY. başlarından itibaren İngiltere'nin Hindistan merkezli sömürge imparatorluğunu elde tutmak için aşağıdakilerden hangisine önem verdiği savunulamaz?

A
Sömürge alanlarında milliyetçiliğin yayılmasını sağlamaya
B
Ortadoğu'da güçsüz bir Osmanlı'nın bulunmasını istemeye
C
Almanya'nın rakip duruma gelmesini önlemeye
D
Sömürgeciliğin korunması için kendine yakın devletlerle ittifaklar kurmaya
E
Süveyş Kanalının sürekli açık bulundurulmasını sağlamaya
Soru 4
Bulgaristan'la yapılan 1913 İstanbul Antlaşması'na göre,

I. Bulgaristan'da kalan Türkler mülk edinebilecektir.

II. Türkler din görevlilerini kendileri tayin edecektir.

III. Bulgaristan'daki Türk okullarında dersler Türkçe okutulacaktır.

Yukarıda verilen hükümler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
Bulgaristan'ın tamamen Türkleşmesini sağlamaya
B
Bulgaristan ile dostluk ilişkilerini güçlendirmeye
C
Bulgaristan'ın Balkanlardaki gücünü azaltmaya
D
Balkan Savaşlarını engellemeye
E
Bulgaristan'daki Türk nüfusun haklarını korumaya
Soru 5
Osmanlı ordusunda başlayan particilik ve ordunun siyasete karışması ordunun bozulmasında etkili olmuştur.

Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra ordunun modernize edilmesi gereği kesinlik kazanmıştır?

A
I. Dünya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
93 Harbi
D
Balkan Savaşları
E
II. Dünya Savaşı
Soru 6
II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul’da çıkan ayaklanmaya sebep olanlar, Padişah-Halife otoritesinin üstünde bir yasal güç kabul etmemekte ve mutlakıyetin yani Padişahın keyfi yönetiminin devamını istemektedirler.

Bu durumda isyancılar aşağıdakilerden hangisini istememektedirler?

A
Tanzimat Fermanı
B
Islahat Fermanı
C
Sened-i ittifak
D
Kanun-i Esasi
E
Kanunname-i Ali Osman
Soru 7
II. Meşrutiyet döneminde (13 Nisan 1909) Ayaklanması'nın bastırılmasından sonra Kanun-i Esasi'de yapılan değişikliklerle;

I Parlamentoyu kapatma yetkisi Padişahtan alındı.

II. Parlamentoya hükümeti güvensizlik oyuyla düşürme yetkisi verildi.

III. Yapılacak antlaşmaların parlamentoda onaylanması zorunluluğu getirildi.

Anayasada yapılan yukarıdaki değişikliklere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Merkezi otoriteye yeni sınırlamalar getirildiği
B
Hanedan egemenliğine son verildiği
C
Parlamentonun etkinliğinin artırıldığı
D
Reform yanlısı çevrelerin daha da güçlendiği
E
Meşruti düzenin devamlılığının sağlandığı
Soru 8
II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) gerçekleşen siyasi olaylar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A
I. Balkan Savaşı- Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
B
Trablusgarp Savaşı- Kuzey Afrika'daki son toprak parçasının kaybedilmesi
C
II. Balkan Savaşı- Osmanlı Devleti'nin batı sınırının Meriç nehri olması
D
Bükreş Antlaşması - Büyük Bulgar Krallığı'nın kurulması
E
Edirne ve Kırklareli'nin kaybedilmesi - Bab-ı Ali Baskısının yapılması
Soru 9
I. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan düşünce akımı Osmanlıcılıktı. Ne var ki akım azınlıkların imparatorluktan kopuşlarını önleyemedi ve zaman içinde önemini yitirdi. Arnavutluk, Suriye. Irak ve Yemen'de görülen ulusçuluk eylemleri ise din birliğinin işe yaramadığını gösteriyordu.

Bu gelişmeler Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?

A
Yönetimde Türkçülük düşüncesinin ağırlık kazanmasına
B
I. Dünya Savaşı'nın başlamasına
C
Devlet yönetiminde teokratik anlayışın önem kazanmasına
D
Balkan savaşlarının başlamasına
E
Azınlıklara verilen hakların artmasına
Soru 10
I. Eğitilmiş ve güvenilir yönetim kadrosunun olmayışı

II. Halkın eğitimsiz ve yönetime karşı tepkisiz olması

III. Batılılaşmanın devlet politikası haline getirilmemesi

Bu bilgiler dikkate alındığında; XIX. yüzyıldaki bu aksaklıkların doğrudan aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Reform çabalarının yetersiz kalmasına
B
Savaşların yenilgiyle sonuçlanmasına
C
Halkın reformlara tepki göstermesine
D
Dış devletlerin baskılarını arttırmalarına
E
Ordunun disiplinden uzaklaşmasına
Soru 11
Sened-i İttifak derebeyi de denilen ayanlarla hükümet arasında bir sözleşme olup ayanların varlığını resmileştirmiştir. Bu nedenle Islahat sayılmamış ancak demokrasi hareketlerine zemin hazırlayıcı bir özellik kazanmıştır.

Sened-i İttifak'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, demokrasi hareketlerine zemin hazırlayıcı nitelikte olduğunun göstergesidir?

A
Hükümdar otoritesini sınırlandırması
B
Sözleşme niteliğinde olması
C
II. Mahmut döneminde imzalanması
D
Anadolu ve Rumeli'deki derebeylerin katılımıyla gerçekleşmesi
E
Toprak ağalığını özendirmesi
Soru 12
XIX. yüzyılda Osmanlı hükümdarlarının yaptığı ıslahat çalışmaları ile halka tanınan haklardan bazıları şunlardır:

I. Askerlik yapmak istemeyen azınlıklar bedel ödeyecek.

II. Herkes malını miras olarak bırakabilecek.

III. Gayri Müslimler de devlet memuru olabilecek.

IV. Mahkemeler açık olacak ve yargılanmadan kimse cezalandırılamayacak.

Bu haklardan hangilerinin tanınması önceden "eşitlik" prensibine dayalı uygulama yapılmadığını göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 13
I. Padişah yetkililerinin halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisle ilk defa sınırlandırılması

II. Devlet içindeki Gayr-ı müslümlerin tam bir inanç özgürlüğüne sahip olması

III. Herkesten gelirine göre vergi alınıp, yargılanma yapılmadan cezalandırılmayacağı belirtilerek kanun üstünlüğü ilkesinin getirilmesi

IV Ayan adı verilen ve merkezi dinlemeyen valilerle devletin anlaşması

Osmanlı İmparatorluğu'nda, yukarıdaki uygulamalar aşağıdakilerle eşleştirdiğinde, hangisi bu gelişmelerin dışında kalır?

A
Islahat Fermanı
B
Sened-i İttifak
C
Tanzimat Fermanı
D
I. Meşrutiyet
E
II. Meşrutiyet
Soru 14
Balkan Savaşları sırasında yönetimi ele geçiren ittihat ve Terakki Partisi, Almanya'nın desteği ile orduda geniş çaplı bir düzenlemeye girişmiş, Osmanlı ordusu Alman tekniği ile güçlendirilmiştir.

Bu durum daha sonra aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmasını
B
Osmanlı donanmasının güçlenmesini
C
Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında I. Dünya Savaşına girmesini
D
Arnavutluk'un bağımsız olmasını
E
Bulgaristan'ın Il. Balkan Savaşı'nı kaybetmesini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.