XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -3

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -3

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İtalya, Trablusgarp'ta yerli halktan beklemediği bir direnişle karşılaşınca, savaşı geniş alanlara yaymak amacıyla Oniki Ada'yı işgal ederek Çanakkale Boğazı'na saldırmıştır.

İtalya'nın savaşı geniş alanlara yaymak istemesinde,

I. Osmanlı - Almanya ilişkilerinin gelişmesi

II. Osmanlı Devleti'nin askeri yönden zayıf olması

III. Mısır'ın İngiltere'nin egemenliği altında olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasiye göre:

-Yürütme organın başı padişah olmak kaydı ile heyeti vekiliye kurulacak,

-yasama için halkın seçtiği mebusan meclisi ve bunun yanında padişahın seçtiği ayan meclisi görev yapacak,

-Kanun teklifinde sadece hükümet buluna bilecek,

-Kanunlar Şeriata aykırı olmayacaktı.

Yukarıdaki bu bilgiye dayanarak Osmanlı devletinde,

I - Yasama ve yürütme için ayrı kurullar oluşturulmuş.

II - Yasama yürütme birbirinden bağımsız hale getirilmiştir.

III - Yapılacak kanunları bağlayıcı maddeler vardır.

IV - Millet egemenliği tam gerçekleşmemiştir.

konularından hangileri gerçekleşmiştir?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3
Üyeleri daha çok subay ve sivil memurlardan oluşan ittihat ve Terakki, Osmanlı Devleti'nin dağılmasının önlenebilmesinin, kişisel egemenliğe son verilmesi, batının siyasal ve ekonomik yapısının örnek alınmasıyla mümkün olacağını savunan Türkçü ve ihtilalci bir örgüttü.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak İttihat ve Terakki örgütüne ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Sanayileşmeyi hedefledikleri
B
Anayasalcı parlementer sistemi savundukları
C
Batılılaşmaya tepkili oldukları
D
Kadrolarının büyük bir bölümünün medrese dışındaki kurumlarda yetiştikleri
E
Sistem değişikliği için şiddet kullanmayı haklı gördükleri
Soru 4
Osmanlı imparatorluğu çok uluslu bir yapıya sahiptir. Osmanlılar ele geçirdikleri ülkelerde yaşayan milletleri gelenek ve göreneklerini yaşamada serbest bırakmışlar, onlar da milli varlıklarını koruyup sürdürmüşlerdir.

Bu durum milliyetçilik akımının Osmanlı'yı hangi yönde olumsuz etkilemesini kolaylaştırmıştır?

A
Islahat hareketlerinin başlaması
B
Sömürgecilik faaliyetlerinin yaygınlaşması
C
İç ayaklanmalarla ülkenin parçalanması
D
Fikir akımlarının ortaya çıkması
E
Eğitimin yaygınlaşması
Soru 5
Milliyetçilikten etkilenen Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında Rusya çok fazla etkili olmuştur.

Rusya'nın Balkan milletleri üzerinde etkili olmasında aşağıdakilerden hangisinin daha önemli olduğu savunulabilir?

A
Rusya'nın geniş bir coğrafi alana yayılmış olması
B
Balkan milletleriyle din ve ırk bakımından akraba oluşu
C
Osmanlı yönetiminde birliğin olmayışı
D
Osmanlı'nın Balkanlar'daki otoritesini sürdüremeyişi
E
Avrupa devletlerinin Rusya'yı desteklemeleri
Soru 6
1908 yılında Reval'de İngiltere kralı ile Rus çarı bir araya geldiler. Bu buluşma sonucunda İngiltere, Rusya'yı Osmanlı Devleti'ne karşı tutumunda serbest bıraktı. Bu antlaşmaya göre Ruslar, hem İstanbul'u hem de boğazları alabilecek, İngiltere buna ses çıkarmayacaktı.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Rusya'nın İngiltere'yi rahatsız etmediği
B
Osmanlı'nın düşmanları arasında bir yakınlaşmanın olduğu
C
Osmanlı'nın dış tehlike ile karşı karşıya bulunduğu
D
İngiltere'nin Osmanlıya karşı geleneksel dostluğunu sürdürdüğü
E
Osmanlı'nın zayıf bir durumda bulunduğu
Soru 7
I. Balkan Savaşı,

I. Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarına göz dikmesi

II. Rusya'nın Balkan devletlerini kışkırtması

III. Osmanlı Devleti'nin çok zayıf bir durumda olması

nedenlerinden çıkmıştır.

Bu nedenlerden hangileri savaşın çıkmasında milliyetçiliğin etkili olduğunu gösterir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
II. Meşrutiyet Dönemi'nde siyasal partiler kurulmuş, Padişahın yetkilerinin bazıları meclise devredilmiştir. Meşrutiyete karşı çıkan isyan hareketleri ordu tarafından bastırılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çok partili parlamenter sisteme geçiş çabaları başlamıştır
B
Meclisin gücü arttırılmıştır.
C
Halk demokratikleşme hareketlerini desteklemiştir.
D
Yeniliklere karşı tepkiler olmuştur.
E
Ordu yenilikleri korumuştur
Soru 9
Bulgaristan'la yapılan İstanbul Antlaşması'na göre,

I. Bulgarsitan'daki Türkler dini ibadetlerini serbestçe yapabilecektir.

II. Bulgaristan'daki Türkler özel mülk edinebilecektir.

III. Bulgaristan'daki Türkler, Bulgar vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olacaktır.

IV. Türk vatandaşları, eğitimlerini Türkçe yapabilecektir.

Bu maddelerden hangileri, Bulgaristan'daki Türklerin sadece ekonomik çıkarlarını korumaya yöneliktir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 10
Balkan Savaşlan sonunda kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler göç ederek Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır.

Bu durumun ortaya çıkması aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin önem kazanmasına sebep olmuştur?

A
Türkçülük
B
İslamcılık
C
Panislavizm
D
Batıcılık
E
Osmanlıcılık
Soru 11
Uşi Antlaşması'na göre,

I. Trablusgarp'ın yönetimi İtalya'ya bırakılacaktır.

II. Oniki Ada, Balkan Savaşı bitene kadar İtalya’da kalacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İtalya, Ege adalarına tamamen hakim olmuştur.
B
Boğazlarda İtalya hakimiyeti başlamıştır.
C
Doğu Akdeniz'de İtalya'nın etkinliği artmıştır.
D
Osmanlı Devleti, İtalya'nın sömürgesi haline gelmiştir.
E
İngiltere'nin Akdeniz sömürgeleri elinden çıkmıştır.
Soru 12
I. Balkan Savaşı sonunda en büyük payı Bulgaristan'ın alması,

I. Balkanlarda siyasi dengelerin bozulmasında,

II. Trablusgarp Savaşı'nın bitmesinde,

III. Bulgaristan'ın Ortodoksların koruyucusu olmasında

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
Meşrutiyet devrindeki Anayasa'da "Meclisin hükümeti denetlemesi" olanağı yoktu. Hükümeti belirleyen padişahtı. Hükümet padişaha karşı sorumluydu. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması diğer bir deyişle meclisin hükümeti denetlemesi II. Meşrutiyet devrindeki anayasa ile sağlandı.

Bu durum 1909 Anayasası'nın en çok aşağıdaki hangi hükmünden çıkartılabilir?

A
Mebusan meclisi yasama yetkisini Ayan Meclisi ile paylaşır.
B
Mebusan Meclisi üyeleri halk oyu ile belirlenir.
C
Mebusan Meclisinin onayından geçen kişiler bakan olabilir.
D
Yasama ve yürütmenin başı padişahtır.
E
Toplanma ve cemiyet kurma hakkı anayasal bir haktır.
Soru 14
Trablusgarp Savaşı henüz sona ermeden I. Balkan Savaşı patlak vermiş, Osmanlı ordusu bu sırada terhis edilmiş, var olan askerler arasında particilikten doğan çekişmeler su yüzüne çıkmıştır. Osmanlı Devleti buna rağmen, Trablusgarp Savaşı'nda küçümsenmeyecek başarılar kazanmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Osmanlı Devleti'nde, ordunun modernizasyonu başlamıştır.

II. Osmanlı Hükümeti halkın güvenini tamamen kaybetmiştir.

III. Osmanlı yöneticileri, koşullara uygun çözümler üretememektedir.

IV. Ordudaki particilik, çok partili hayatın başlamasında etkili olmuştur.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com