XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -1

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -1

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı devlet adamları ülke topraklarında yaşayan azınlıkların devlete bağlılığını koruyabilmek amacıyla bu unsurlara XIX. ve XX. yüzyıllarda önemli birtakım haklar, hatta ayrıcalıklar tanımıştır.

Osmanlı devlet adamlarının bu politikalarının,

I. milliyetçilik akımın yıkıcı etkiler göstermeye başlaması,

II. bağımsızlık isyanlarının sürmesi,

III. ekonomik etkinliğin artırılamaması

durumlarından hangilerinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda ortaya atılan ve etkinliğini XX. yüzyıl başlarına dek sürdüren Osmanlıcı düşünceyi savunan aydın ve devlet adamları, Osmanlı ülkesinde yaşayan etnik unsurların tümünün aynı haklara sahip olması gerektiğini savunmuşlardır.

Bu düşüncenin,

I. sosyal bütünlüğün korunması,

II. azınlıkların bağımsızlık arayışlarının sona erdirilmesi,

III. toprak kayıplarının engellenmesi

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. II. Meşrutiyet'le Osmanlı Devleti'nde,

- uluslararası antlaşmaların Mebusan Meclisi'nin onayına sunulması,

- padişahın Meclis'i kapatabilme yetkisinin elinden alınması,

şeklinde düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
B
Ekonomik durumunun iyileştirilmesine önem verilmiştir.
C
Halkın devlet yönetimindeki rolü güçlenmiştir.
D
Padişahın yetkileri korunmuştur.
E
Siyasi partiler kurulmuştur.
Soru 4
4. Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit, XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında tahtta bulunduğu süre içinde Meşrutiyet yönetimine karşı olmuş ve ülkedeki demokrasi arayışlarını kontrol altında tutmak için büyük çaba harcamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A
Padişahın mutlak yönetim anlayışını sürdürmek istediğine
B
Azınlıkların devlete bağlılıklarının zayıfladığına
C
Askeri düzenlemelerin öne çıkarıldığına
D
Avrupalı devletlerin baskılarının sona erdirildiğine
E
Azınlıklara yeni haklar verildiğine
Soru 5
5. Osmanlı Devleti, XX. yüzyılda,

- Kuzey Afrika'daki egemenliğini yitirmiştir.

- Balkanlarda toprak kayıpları yaşamıştır.

Bu gelişmelere bakılarak,

I. Osmanlı Devleti'nin siyasi etkinliği zarar görmüştür.

II. Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetim anlayışına geçilmiştir.

III. Osmanlı sınırları daralmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. İttihat ve Terakki Partisi taraftarları I. Balkan Savaşı'nın sürdüğü sıkıntılı bir dönemde, Bakanlar Kurulu'na baskın yapmış ve ülke yönetiminde daha etkin hale gelmeye çalışmıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Siyasi alanda istikrarsızlık yaşanmıştır.

II. İç politikada çekişmelerle karşılaşılmıştır.

III. İktidarı elde etmeye yönelik mücadeleler görülmüştür.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. II. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan ve Yunanistan'la imzalanan antlaşmalarda, kaybedilen Batı Trakya topraklarında yaşayan Türklerin hakları korunmaya çalışılmıştır. Yapılan antlaşmalarda Türklerin Türkçe eğitim, mülk edinme, müftülerini seçebilme, birlikte yaşadıkları milletlerle eşit haklara sahip olma gibi hakları garanti altına alınmıştır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Batı Trakya'da Türklerin azınlık konumuna düştüğü
B
Anadolu'dan Balkanlara göçün başladığı
C
Osmanlı otoritesinin zarar gördüğü
D
Balkanlardaki Türk egemenliğinin zayıfladığı
E
Türk kültürünün korunmaya çalışıldığı
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet ile birlikte yapılan düzenlemelerden bazıları şunlardır:

- Padişahın suçluları sürgüne gönderme yetkisi sona erdirilmiştir.

- Antlaşmalarda suçluların sürgüne gönderme onayı zorunlu hale getirilmiştir.

- Siyasal partiler kurulmuştur.

Bu bilgiler, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak,

I. Meclisin yönetimdeki ağırlığı artırılmıştır.

II. Padişaha ait yetkiler kısıtlanmıştır.

III. Çok partili yaşam başlatılmıştır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. 1912 yılında Trablusgarp topraklarının kaybedilmesi Osmanlı Devleti'nde,

I. Kuzey Afrika egemenliği,

II. Balkan egemenliği,

III. toprak bütünlüğü

olgularından hangileri üzerinde doğrudan belirleyici olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. I. Balkan Savaş'ından sonra imzalanan Londra Antlaşması'nda, "Osmanlı Devleti'ne ait Ege adalarının geleceğiyle ilgili karar, daha sonra Avrupalı devletler tarafından verilecektir." hükmü yer almıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A
Ege'deki Osmanlı etkinliğinin sona erdirilmeye çalışıldığına
B
Osmanlı Devleti'nin ekonomik etkinliğinin sınırlandırmaya çalışıldığına
C
Azınlıklara yeni haklar verilmesine çalışıldığına
D
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki otoritesinin sarsıldığına
E
Ekonomik rekabetin sona erdirilmeye çalışıldığına
Soru 11
11. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakın ilişkiler kurması, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyan bir politika izleyen İngilizlerin, Rusya ile anlaşarak bazı Osmanlı topraklarında Rus egemenliğini tanıyabileceklerini ilan etmelerine yol açmıştır.

Bu bilgiye bakılarak,

I. Rusya, İngiltere'nin çıkarlarına zarar vermiştir.

II. Ruslar sıcak denizlere inmeyi başarmışlardır.

III. İngilizlerin, Osmanlı politikasında değişiklikler yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
12. Meşrutiyet'in yeniden ilan edilmesini isteyen İttihat ve Terakki taraftarı bazı Osmanlı subayları, padişahın emirlerini tanımamış, hatta XX. yüzyıl başlarında Balkanlarda isyan çıkarmaya çalışmışlardır.

Bu durum,

I. Osmanlı merkezi otoritesi zayıflamıştır.

II. Ordu içinde mutlak yönetim karşıtı çıkışlar yaşanmıştır.

III. Ordu mensupları yönetim üzerinde etkin olmaya çalışmışlardır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com