XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -2

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -2

Tebrikler - XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. I. Dünya Savaşı'nda galip gelen İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarını kendi aralarında paylaşma konusuna büyük önem vermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Fransa'nın bu girişimini kolaylaştırmıştır?

A
Rusya'da 1917'de Bolşeviklerin iktidara gelmesi
B
İtalya ile İngiltere arasında İzmir konusunda görüş ayrılığı yaşanması
C
ABD'nin Paris Barış Konferansı'ndan sonra Avrupa politikasından uzak durması
D
Wilson İlkeleri’nin yayınlanması
E
Paris Barış Konferansı'na çok sayıda devletin katılması
Soru 2
2. XX. yüzyıl Ortadoğu olarak anılan toprakların öneminin arttığı bir dönem olarak bilinir.

Bu gelişmede,

I. önemli enerji kaynaklarına sahip olması,

II. sanayileşmiş ülkeler için önemli hammadde kaynaklarını barındırması,

III. bölgede farklı etnik unsurların bulunması

olgularından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi, 1918 yılında Sovyet yönetimine karşı Türkistan'da başlatılan Basmacı Hareketi'nde yer almıştır?

A
Talat Paşa
B
Cemal Paşa
C
Sait Halim Paşa
D
Enver Paşa
E
Mahmut Şevket Paşa
Soru 4
4. İngiltere ile Fransa'nın katılımıyla 1920 gerçekleşen San Remo Konferansı'nda,

I. Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu topraklarının paylaşılması,

II. bağımsız bir İsrail devletinin kurulması

III. Almanya ile imzalanacak barış antlaşmasının esaslarının benimsenmesi

konularından hangilerinin gündeme geldiği söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. İngiltere tarafından 2 Kasım 1917'de Balfour Deklarasyonu olarak bilinen belge yayınlanmıştır.

Bu belgenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti topraklarında kalıcı barışın sağlanmasına
B
Osmanlı Devleti'nin barış antlaşması imzalamaya zorlanmasına
C
Mısır'da İngiltere'nin siyasi ve ekonomik etkinliğinin artırılmasına
D
Arap topluluklarının bağımsız devletler oluşturmalarına
E
Ortadoğu'da bağımsız bir israil devletinin kurulmasına
Soru 6
6. I. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu'da,

I. Irak,

II. İran,

III. Lübnan,

IV. Suriye,

V. Filistin

bölgelerinden hangilerinde manda yönetimi kurduğu söylenemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
7. I. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde Japonya'da kalkınma ve modernleşme adına önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiği görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemeler arasında gösterilemez?

A
Avrupa ve ABD'ye öğrenciler gönderilmesi
B
Kast sisteminin sona erdirilmesi
C
Halk Meclisi'nin kurulması
D
Bankacılık ve finans sisteminin geliştirilmesi
E
Samuraylık kurumunun güçlendirilmesi
Soru 8
8. I. Dünya Savaşı'nın ardından Ortadoğu'da manda yönetimleri kuran İngiltere ve Fransa'nın 1930'lardan sonra bu politikasını sonlandırdığı ve bölge ülkelerine bağımsızlıklarını verdiği görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
B
ABD'nin devletler arası siyasette giderek güç kazanması
C
Sovyetler Birliği'nin topraklarını genişletmesi
D
Avrupa'da devletler arası politik gerginliğin hızla artması
E
Türkiye'nin Ortadoğu'da etkinlik kurmasının engellenmek istenmesi
Soru 9
9. XIX. yüzyıl sonlarında Japonya'da gerçekleştirilen ve önemli gelişmelere yol açan yeni düzenlemelerde,

I. Marshall Planı,

II. Monroe Doktrini,

III. Meiji Restorasyonu

olgularından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
13.

I. İran

II. Malezya

III. Suriye

IV. Türkiye

V. Suudi Arabistan

Yukarıda verilen devletlerden hangisinin Ortadoğu ülkelerinden biri olduğu söylenemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
11. ABD'de görülen,

I. askeri etkinliğin artırılması için çalışmalar yapılması,

II. bankacılık ve finans sisteminin devlet tarafından yeterince denetlenememesi,

III. bankalar tarafından verilen kredilerin geri dönüşünde sorunlarla karşılaşılması

durumlarından hangileri 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı'na ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. İngiltere ve Fransa, 1918'de Ortadoğu memleketlerinde, serbest seçimlere dayanan milli hükümet ve idareler kuracaklarını bildiren oldukça kapalı ifadelerin yer aldığı bir deklarasyon yayınladı.

Bu deklarasyon,

I. Arap halkının desteğinin alınması,

II. Avrupa'da milliyetçi düşüncenin sona erdirilmesi,

III. Ortadoğu'da demokratik yönetimlerin kurulması

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
13.

I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

II. Balkan Antantı

III. Sadabat Paktı

1980 yılında İran-lrak Savaşı'nın çıkmasıyla bunlardan hangilerinin geçerliliği sona ermiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
14. I. Dünya Savaşı sonlarında ABD'nin,

I. Wilson İlkeleri'ni yayınlaması,

II. Monroe Doktrini ‘ne dönüş yapması,

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını istemesi,

tutumlarından hangileri, İngiltere ve Fransa'nın dünya siyasetinde yeniden etkin rol oynamalarını sağlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
39.Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı okullar sorunu yaşanmasının temel sebebi bu okulların hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Yabancı dille eğitim yanmaları
B
Farklı dinlere mensup öğrencilere eğitim vermeleri
C
Elçilikler aracılığıyla denetlenmeleri
D
Anadolu'nun değişik bölgelerine yayılmış olmaları
E
Tarih derslerinde Avrupalı devletlerin tarihlerini okutmaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com