XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -1

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -1

Tebrikler - XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. I. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeci yapıyı sürdürmek isteyen İngiltere ve Fransa, özellikle ABD'nin isteklerini dikkate alarak,

I. mandacılık,

II. milliyetçilik,

III. ulus egemenliği

unsurlarından hangilerini ön plana çıkarmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2.

I. ABD

II. İngiltere

III. Fransa

IV Rusya

V. İtalya

I. Dünya Savaşı'ndan en kazançlı çıkan devlet yukarıdakilerden hangisidir?

A
I
B
II
C
II
D
IV
E
V
Soru 3
3. Monroe Doktirini,

I. Avrupa'da sınırların değişmesini önleme,

II. ABD'yi Avrupa'da yaşanan siyasi sorunların uzağında tutma,

III. Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki gelişmelere müdahalesini önleme

hedeflerinden hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. I. Dünya Savaşı sonrasında devletler arası sorunlara politik çözümler bulmak ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Milletler Cemiyeti
B
Birleşmiş Milletler
C
Balkan Antantı
D
Sadabad Paktı
E
Varşova Paktı
Soru 5
5. ABD tarafından XIX. yüzyılda ön plana çıkarılan Monroe Doktrini,

I. Amerika'da sömürge durumunda ulus kalmaması,

II. bazı İspanyol sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanması,

III. Avrupa devletlerinin Amerika'ya yönelik temkinli politikalar izlemek durumunda kalması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Orta Doğu topraklarını Osmanlı Devleti'nin denetiminden çıkarmak isteyen İngiltere, XX. yüzyıl başlarında Arapların bağımsızlık duygularını kışkırtmıştır.

İngilizlerin bu girişimleri,

I. Suudi Arabistan,

II. Ürdün,

III. İran,

devletlerinden hangilerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. I Dünya Savaşı sonunda devletlerin sivil savunma düşüncesini ön plana çıkarmaya başladıkları görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A
Yıkım gücü yüksek silahların üretilmeye başlanması
B
Cephe kavramının değişikliğe uğraması
C
Faşizm ve Nazizm gibi akımların Avrupa'da güç kazanmaya başlaması
D
Çatışmalardan sivil halkın da etkilenmeye başlaması
E
Savaşta cephe gerisindeki halkın korunmak istenmesi
Soru 8
8. I Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla Avrupa siyasi haritası yeniden belirlendi. Ancak bu işler sırasında ulus esası fazlaca dikkate alınmadı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Demokratik yönetim anlayışının gerilemesine
B
Azınlık sorunlarının yaşanmasına
C
Almanya'nın siyasi ve ekonomik etkinliğinin sona ermesine
D
Ekonomik sorunların büyümesine
E
Avrupa'da ekonomik rekabetin şiddetlenmesine
Soru 9
9. 1922 de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin oluşturulmasını izleyen dönemde,

I. Türkmenistan,

II. Tacikistan,

III. Letonya

devletlerinden hangileri yeni kurulan bu devlete katılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız I
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10.Tarihi süreç içinde Orta Doğu bölgesinin jeopolitik öneminin yüksek olmasında,

I. bölgeler arasında kültürel ve ekonomik bir geçiş bölgesi işlevi görmesi,

II. Uzak Doğu mallarının bu bölge üzerinden Avrupa'ya ulaşması,

III. bölgede önemli petrol kaynaklarının yer alması

durumlarından hangilerinin rolü söz konusudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Basmacı hareketinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya'nın Türk topluluklarını egemenliği altına almasını önlemek
B
Uygur Türklerinin Çin'den bağımsızlığını kazanmasını sağlamak
C
Çin'in Rusya ile işbirliğine yönelmesini önlemek
D
Orta Asya'da ekonomik faaliyetlerin Türklerin eline geçmesini sağlamak
E
Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğinin azaltmak
Soru 12
12.

I. Talat Paşa

II. Cemal Paşa

III. Enver Paşa

IV. Said Halim Paşa

V. Ahmet izzet Paşa

Yukarıdakilerden hangisi Basmacılar hareketi içinde yer almıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13
13.Aşağıdakilerden hangisi Basmacı hareketinin başarısız olmasında rol oynamamıştır?

A
Merkezi bir askeri yapı oluşturulamaması
B
Orta Asya'da farklı etnik grupların bir arada yaşaması
C
Dışarıdan askeri ve mali yardım elde edilememesi
D
Yeterli silah ve malzemeye sahip olunamaması
E
Korbaşı olarak adlandırılan liderlerin aralarında birlik kuramaması
Soru 14
14.

I. Irak

II. Suriye

III. Ürdün

IV. Lübnan

V. Bangladeş

Yukarıdakilerden hangisi bir Orta Doğu ülkesi değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
15. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması,

I. sınırlar,

II. silahsızlanma,

III. tamirat borçları

konularından hangileriyle ilgili hükümler içermiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com