Türkiye Tarihi -5

Türkiye Tarihi -5

Tebrikler - Türkiye Tarihi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anadolu Selçuklu Devleti'nde Antalya, Sinop gibi kıyı şehirleri ele geçirilince, kuzey - güney ticaretinde gelişme görülmüştür.

Bu gelişmenin,

I. denizcilik faaliyetlerinin yoğunlaşması,

II. devletin vergi gelirlerinin artması,

III. askeri mücadelelerin sona ermesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında kurulan kervansarayların,

I. sınır güvenliğini artırma,

II. ticaret yollarının işlerliğini artırma,

III. ticareti geliştirme

amaçlarından hangilerine ulaşmak için yapıldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Anadolu üzerinde Kudüs'e ulaşmayı amaçlayan Haçlılar Bizans yönetimi tarafından desteklenmiş, Anadolu Selçukluların karşı koyma çabalarına rağmen Kudüs'e 1096 yılında ulaşmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Anadolu Selçuklularının Haçlı Seferleri'ni durdurma girişimleri başarılı olamamıştır.
B
Anadolu Selçukluları Bizans ile siyasi ittifak yapmak zorunda kalmıştır.
C
Anadolu Selçuklularının Abbasi halifeliği ile ilişkileri bozulmuştur.
D
Anadolu'daki ekonomik yapı Bizanslıların denetimi altına girmiştir.
E
Anadolu Türk beylikleri ile Anadolu Selçukluları arasındaki mücadeleler sona ermiştir.
Soru 4
Doğudan Anadolu'ya gelen göçebe Türkmen gruplar Anadolu Selçukluları yönetimi tarafından batıda bulunan uç bölgelere yerleştirilmiştir.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet gelirlerinin artırılmak
B
Yabancı devletlerle olan ticaretin artırılmak istenmesi
C
Göçebe hayatın teşvik edilmesi
D
Halkın yönetime katılmak istenmesi
E
Devletin sınır güvenliğinin artırılmak istenmesi
Soru 5
Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da çok sayıda beylik kurulmuştur.

Bu durum,

I. Moğollarla işbirliği yapma,

II. bağımsız olma,

III. siyasi boşluğu doldurma

düşüncelerinin hangilerinin etkinliğini göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında,

I. tecrübesiz devlet adamlarının işbaşına gelmeleri,

II. Anadolu'da Babai isyanının çıkması,

III. Moğollarla Kösedağ'da yapılan savaşta yenilmeleri

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
Anadolu Selçukluları Devleti'nde vezirlik kurumu oluşturulmuştur.

Bu düzenlemenin,

I. hükümdarın yetkilerini sınırlandırma,

II. idari işleyişi kolaylaştırma,

III. din adamlarını yönetimin uzağında tutma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
Anadolu Selçuklu Devleti'nde Ahiler kurdukları loncalarla esnafı kontrol etmişlerdir.

Buna göre,

I. vergi oranlarını belirleme,

II. fiyat - kalite kontrolü,

III. ekonomik düzeni koruma

olgularından hangileri bu teşkilatın işlevleri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Muhyiddin-i Arabi, Mevlana, Sadrettin Konevi, Necmeddin İshak, Yunus Emre gibi birçok din bilgini ve düşünür yetişmiştir.

Buna göre,

I. Merkezi yönetim sosyal yapıyı denetim altında tutmuştur.

II. Anadolu'da kültürel ortam oldukça canlı bir nitelik kazanmıştır.

III. Anadolu'da mezhep farklılıkları sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
Anadolu Selçukluları Sultanı II. Kılıçarslan, ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Eski Türk devlet geleneklerinin yönetimdeki etkinliğinin sürdüğüne
B
Yabancı devletlerin siyasi ve askeri baskısı altında kalındığına
C
Devletin merkezi otoritesinin güçlendirilmeye çalışıldığına
D
Halkın devlete olan bağlılığının güçlendirilmek istendiğine
E
İktidar mücadelelerinin engellendiğine
Soru 11
Uzun süre Türk ilerleyişini durdurmak için çaba harcayan Bizans Devleti'nin Selçukluları Anadolu'dan çıkarma ümitlerini kaybetmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu Selçuklularının Miryokefalon Savaşı'nda galip gelmesi
B
Bizans'ın Balkan devletleri karşısında gerilemesi
C
Anadolu'daki ticaret yolları üzerindeki Selçuklu denetimini artırması
D
Anadolu Selçuklularının Yassıçemen Savaşı'nda başarı kazanması
E
Anadolu Selçuklularının diğer Türk beyliklerini egemenliği altına alması
Soru 12
Anadolu Selçuklularındaki toprak sisteminde ikta sahipleri görevlerinden ayrıldıklarında devlet tarafından kendilerine tahsis edilen topraklar o göreve yeni atanan kişiye verilirdi.

Bu uygulama,

I. toprakların devlet mülkiyeti altına olması,

II. iktaların hizmet karşılığında verilmesi,

III. toprakların bir kısmının özel mülkiyet özelliğinde olması

durumlarından hangilerinin bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
Anadolu Selçukluları yönetimi, göçebe Türkmenleri yerleşik düzene geçmeleri için teşvik etmiş ve bu yönde girişimlerde bulunmuştur.

Anadolu Selçukluları yönetiminin bu politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göçebe unsurların zarar görmesini engellemek
B
Toprak bütünlüğünü korumak
C
Devlet otoritesini güçlendirmek
D
Çok uluslu toplum yapısını sürdürmek
E
Bizans Devleti'nin Anadolu'daki etkinliğini sona erdirmek
Soru 14
Anadolu'da ekonomik ve dini nedenlerle 1240 da patlak veren Babai İsyanı aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Bizans'ın Anadolu'ya egemen olmasına
B
Moğolların Anadolu Selçukluları Devleti'ni ortadan kaldırmasına
C
Moğolların Anadolu'ya yönelik istila hareketinin başlamasına
D
Anadolu'da ticaret yollarının güvenlik altına alınmasına
E
Anadolu'daki Türk beyliklerinin yıkılmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com