Türkiye Tarihi -4

Türkiye Tarihi -4

Tebrikler - Türkiye Tarihi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları Devleti'nin öncelikle ticareti geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetler arasında ver almaz?

A
Ülke toprakları üzerinde çok sayıda kervansaray inşa edilmesi
B
Antalya, Sinop ve Alanya’nın egemenlik altına alınması
C
Türk beyliklerinin egemenlik altına alınması
D
Kırım'da bulunan Suğdak Limam'nın egemenlik altına alınması
E
Yabancı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulanması
Soru 2
XII. yüzyılda Anadolu Selçuklularının egemenliğindeki yerlerin pek çoğunun isminin Türkçeleştirildiği görülür.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu’da Türk kültürünün yaygınlaştırılmaya çalışılması
B
Anadolu Selçuklularının ekonomik etkinliklerini artırmak istemeleri
C
Anadolu Selçuklarında merkezi otoritenin güçlendirilmek istenmesi
D
İslam inancının yaygınlaştırılmaya çalışılması
E
Anadolu'da Bizans kültürünün sona erdirilmek istenmesi
Soru 3
Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük pay sahibi olan Anadolu Selçukluları devletin resmi dili olarak Farsça’yı kullanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Selçukluların Bizans ile sosyal etkileşim içinde olmasının
B
Türk dilinin gelişimin yavaşlamasının
C
Türk dilinin yetersiz bir dil olmasının
D
Anadolu Selçuklularının İran kültürünün etkisinde kalmalarının
E
İslam inancının Türk toplulukları arasında yaygınlaşmasının
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da faaliyet gösteren Ahi teşkilatının faaliyetleri arasında gösterilemez?

A
Satılacak malların fiyatlarının belirlenmesinde rol almak
B
Esnaf arasında haksız rekabet yaşanmasını engellemek
C
Esnafın devletle olan ilişkilerini düzenlemek
D
Satılmakta olan malların standartlara uygunluğunu kontrol etmek
E
Halk arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını sağlamak
Soru 5
Anadolu'nun Türk toplulukları tarafından yurt haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisinden söz edilemez?

A
Bizans'ın Anadolu üzerindeki siyasi otoritesinin zayıf olması
B
Göçebe Türkmen grupların Anadolu'nun değişik bölgelerine İskan edilmesi
C
Anadolu'da çok sayıda farklı etnik grubun bir arada yaşaması
D
Bizans karşısında askeri başarılar elde edilmesi
E
Anadolu’nun Türk topluluklarının yaşaması için uygun koşullar taşıması
Soru 6
XIII. yüzyılda Moğol tehlikesi ile karşı karşıya kalan Harzemşahlar Anadolu’nun doğu bölgelerini işgal etmiş, bu nedenle Anadolu Selçukluları karşısında Yassıçemen Savaşı'nı kaybetmişlerdir. Bu yenilgi Harzemşahlar Devleti topraklarının Moğollar tarafından istila edilmesine yol açmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Anadolu'da Selçuklu siyasi varlığının güçlenmesine
B
Selçuklu sınırlarının güvenliğinin artırılmasına
C
Anadolu'da Türk siyasi birliğinin korunmasına
D
Moğolların Anadolu'ya girmesine
E
Anadolu'da ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşmasına
Soru 7
Selçuklular XI. yüzyılda Anadolu’da fethedilen yerlerin yönetimini, o bölgeyi fetheden komutanlara bırakmışlardır.

Bu uygulama aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?

A
Devletin merkezi otoritesini güçlendirmek
B
Anadolu'da siyasi birliği sağlamak
C
Fetihleri hızlandırmak
D
Rumeli toprakları üzerinde egemenlik kurmak
E
Bizans’la olan askeri mücadelelere son vermek
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularının ticari faaliyetlerin canlılığını artırma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler arasında yer almaz?

A
Antalya ve Sinop’un egemenlik altına alınması
B
İtalyan şehir devletleri ile antlaşmalar yapılması
C
Suğdak Limam'nın fethedilmesi
D
Ülke genelinde çok sayıda imarethane inşa edilmesi
E
Ticaret yollarının korunaklı hale getirilmesi
Soru 9
Anadolu Selçukluları Devleti ile Harzemşahlar arasında gerçekleşen Yassıçemen Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Moğollarla Anadolu Selçukluları arasındaki tampon bölgenin ortadan kalkmasına
B
Anadolu'da siyasi birliğin güçlenmesine
C
Anadolu Selçukluları Devleti’nin sınır güvenliğinin artmasına
D
Ticaret yollarının değişmesine
E
Anadolu'da bağımsız Türk beyliklerinin kurulmasına
Soru 10
Anadolu Selçukluları Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan toprakların vergi geliri, maaş karşılığı olarak askerlere ve devlet memurlarına dağıtılmıştır.

Bu şekilde devlet tarafından aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkta toprakları
B
Vakıf toprakları
C
Mülk toprakları
D
Zeamet toprakları
E
Haraci toprakları
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları Devletinin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez?

A
Baba İshak İsyanı’nın yaşanması
B
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in isabetsiz politikalar izlemesi
C
Kösedağ Savaşı’nda Moğollar karşısında yenilgiye uğranması
D
Yassıçemen Savaşı’nda Harzemşahların yenilgiye uğratılması
E
Devlet otoritesinin bozulması
Soru 12
Anadolu Selçukluları egemenlikleri altında yer alan topraklardaki liman şehirlerini birbirine bağlamak için yollar inşa ettirmişlerdir.

Selçukluların bu girişiminin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticari faaliyetleri kolaylaştırmak
B
Devlet otoritesini güçlendirmek
C
Bizans’ın egemenlik alanını daraltmak
D
Halk üzerindeki siyasi baskıyı artırmak
E
Yerli tüccarları yabancı tüccarlar karşısında desteklemek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Anadolu’da Türk mimarisinin ilk örneklerini ortaya koymuştur.
B
Haçlı Seferleri’ne karşı mücadele etmiştir.
C
Anadolu’da Türk varlığının kalıcı olmasını sağlamıştır.
D
Karadeniz ticareti üzerinde etkinlik sahibi olmuştur.
E
Siyasi egemenliklerini Balkanlara taşımışlardır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları tarafından uygulanan ikta sisteminin amaçlan arasında yer almaz?

A
Ordunun asker ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak
B
Ülkedeki tarımsal üretimi sürekli denetim altında tutmak
C
Devlet hâzinesinden yapılan askeri harcamaları azaltmak
D
Ülke genelinde vergi toplamayı kolaylaştırmak
E
Göçebe yaşamı sona erdirmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com