Türkiye Tarihi -3

Türkiye Tarihi -3

Tebrikler - Türkiye Tarihi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Anadolu'da Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

II. Anadolu'da Türk nüfusun artmasına ortam hazırlamışlardır.

III. Türk kültürünün Balkan topraklarında yayılmasını sağlamışlardır.

IV. Anadolu'nun Türkiye adıyla anılmasına ortam hazırlamışlardır.

V. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulmasını engellemişlerdir.

Yukandakilerden hangileri Malazgirt Savaşı’nı izleyen dönemde Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin faaliyetleri arasında ver almaz?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
I , III ve IV
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türk topluklarının XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da siyasi egemenlik kurmaya başlamalarının sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A
Anadolu’da ticari faaliyetlerin canlılığının artması
B
Anadolu’da etnik yapının zamanla değişmeye başlaması
C
Anadolu topraklarında sosyal düzenin güç kazanması
D
Anadolu’da Türk dilinin ve kültürünün yaygınlaşması
E
Anadolu’da Hıristiyan unsurların kalmaması
Soru 3
XIII. yüzyıl başında doğuda artan Moğol baskısından kaçan Türkmen grupları Anadolu'ya gelerek burada bağımsız Türk beylikleri kurdular.

Bu göçler,

I. Anadolu'nun jeopolitik öneminin artması,

II. Anadolu’da egemenlik mücadelelerinin yaşanması,

III. Türkler arasında göçebe yaşamın sona ermesi,

IV. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kurulması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
ll.ve III
D
II ve IV
E
I , III ve IV
Soru 4
1243 yılında yaşanan Kösedağ Savaşı’nı kazanan Moğol İlhanlIlar, Anadolu Selçukluları Devleti'nin topraklarını üç kardeş arasında paylaştırmışlardır.

Bu girişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu'nun etnik yapısını değiştirmek
B
Anadolu'da merkezi bir otoritenin varlığını sona erdirmek
C
Anadolu'nun ekonomik durumuna zarar vermek
D
Anadolu'da Moğol kültürünü yaygınlaştırmak
E
Anadolu’ya Moğol unsurların yerleşmesine ortam hazırlamak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Moğolların Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçukluları karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından yol açtıkları gelişmeler ve gerçekleştirdikleri faaliyetler arasında değildir

A
Anadolu'ya elçiler gönderip antlaşmalar dışında paralar istemişlerdir.
B
Anadolu'da birçok yerleşim yerini ve sosyal kurumlan tahrip etmişlerdir.
C
Anadolu Selçukluları hükümdarlarını belirlemişlerdir.
D
Moğol kültürünün Anadolu’da yayılmasını sağlamışlardır.
E
Anadolu’da Türk birliğini sona erdirmişlerdir.
Soru 6
Türklerin Anadolu’ya yönelik sistemli bir şekildeki ilgileri ve akınları XI. yüzyılda başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilginin nedenleri ya da kolaylaştırıcı etkenleri arasında ver almaz?

A
Bizans'ın AvrupalI devletleri Selçuklulara karşı kışkırtması
B
Anadolu'nun doğal kaynaklar açısından zengin bir yer olması
C
Bizans Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün zayıf olması
D
Horasan’ın kaynaklarının Selçuklu Türkleri için yetersiz kalması
E
İslam inancını yaygınlaştırma düşüncesi 
Soru 7
Anadolu Selçuklularında hükümdarlar,

I. Para bastırmışlardır.

II. Kervansaraylar inşa ettirmişlerdir.

III. Ahi teşkilatına önem vermişlerdir.

IV. Kendi adlarına hutbe okutmuşlardır.

Bu faaliyetlerden hangileri sosyal ve ekonomik düzeni koruma düşüncesinin birer ürünüdür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 8
Anadolu Selçuklularının Kırım'ın Suğdak limanına yö-nelik deniz seferlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkanlarda siyasi egemenlik kurmak
B
Anadolu’daki devlet otoritesini güçlendirmek
C
Karadeniz ticareti üzerinde söz sahibi olmak
D
Bizans'ın Ege Denizi’ndeki ekonomik üstünlüğüne son vermek
E
Azınlık unsurlar üzerindeki devlet denetimini artırmak
Soru 9
Anadolu Selçukluları Devleti’nin kendisinden önceki Türk - İslam devletlerinden,

I. ordu,

IL hukuk,

III. denizcilik,

IV. tarım,

V. hayvancılık

alanlarından hangilerinde farklılık gösterdiği söylenebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
I. Germiyanoğulları

II. Karamanoğullan

III. Saruhanoğulları

IV. Dulkadiroğulları

V. Candaroğulları

Yukarıda verilen Anadolu Türk beyliklerden hangisi diğerlerinden daha sonra Osmanlı Devleti'ne katılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırmalarına ortam hazırlayan gelişmeler arasında yer alır?

A
Bizans’ın Anadolu’daki siyasi varlığının sürmesi
B
Anadolu'da Babai Isyanı’nın çıkması
C
Katvan Savaşı'nın yaşanması
D
Memlüklerin Moğollarla mücadeleye girişmesi
E
Anadolu Selçuklularının Türk birliğini sağlamaya çalışmaları
Soru 12
Anadolu Selçukluları ile Harzemşahların Yassıçemen Savaşı’nda karşı karşıya gelmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırlarını genişletmesine ve otoritesini artırmasına zemin hazırlamıştır?

A
Bizans İmparatorluğu
B
Moğol İlhanlI Devleti
C
Trabzon Rum İmparatorluğu
D
Abbasi Devleti
E
Karakoyunlular Devleti
Soru 13
Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde aşağıdaki lerden hangisi diğerlerine göre daha fazla rol oynamıştır?

A
Bizans'ın Selçuklularla girdiği askeri mücadelelerde başarılı olamaması
B
Anadolu'da farklı toplumların yaşaması
C
Anadolu'nun önemli göç yolları üzerinde yer alması
D
Haçlı Seferleri'nin başarısızlıkla sonuçlanması
E
Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması için mücadele edilmesi
Soru 14
XI. yüzyılda göçebe Türk topluluklarının batıya doğru hareketlenerek Anadolu'ya gelmeleri, bölgede,

I. siyasi,

II. etnik,

III. sosyal,

IV. kültürel

alanların hangisinde değişikliklere neden olmuştur?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com