Türkiye Tarihi -2

Türkiye Tarihi -2

Tebrikler - Türkiye Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Anadolu Selçuklularında görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin amacı ülkede merkezi otoriteyi korumaktır?

A
Yabancı tüccarlara ülke topraklarında gümrük kolaylıkları sağlanması
B
Bazı vilayetlerin yönetiminden sorumlu olan meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması
C
Meliklerin atabeyler tarafından yetiştirilmesi
D
Devletin yönetim kademelerinde farklı milletlerden kişilere görev verilmesi
E
"Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır." ilkesinin uygulanması
Soru 2
2. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları Devleti'nde II. Kılıçarslan Dönemi'nde gerçekleşen gelişmeler arasında yer almaz?

A
Danişment Beyliği ile siyasi egemenlik için mücadele edilmesi
B
Bizans ile anlaşma yapılması
C
Kayseri'nin egemenlik altına alınması
D
Bizans Devleti ile Miryokefalon Savaşı'nın yapılması
E
Harzemşahlar Devleti ile Yassıçemen Savaşı'nın yaşanması
Soru 3
3. Selçuklu komutanlarından Ebu'l Kasım Bey tarafından 1072 yılında Erzurum merkezli olarak kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saltukoğulları Beyliği
B
Mengücekoğulları Beyliği
C
Danişmentoğulları Beyliği
D
Dilmaçoğulları Beyliği
E
Artukoğulları Beyliği
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi, XI. yüzyılda Anadolu'da kurulan Saltuklular Beyliği'nin özellikleri arasında yer almaz?

A
Haçlı ordularının Anadolu'ya yönelik saldırılarıyla mücadele etmiştir.
B
Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi egemenliğine girmiştir.
C
Harzemşahlarla siyasi egemenlik mücadelesine girmiştir.
D
Anadolu'da İslam inancının yaygınlaşmasında rol oynamıştır.
E
Anadolu'da Türk kültürünün egemen hale gelmesinde pay sahibidir.
Soru 5
5.

I. Antakya

II. Tarsus

III. Adana

IV. Kocaeli

V. Şam

Yukarıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları tarafından Süleyman Şah Dönemi'nde egemenlik altına alınan yerlerden biri değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6. Aşağıdakilerden hangisi, 1081 yılında Anadolu'nun batı kıyılarında kurulan Çaka Beyliği ile ilgili doğru bir bilgidir?

A
Anadolu'da Türk siyasi birliğinin kurulmasını sağlamaya çalışmıştır.
B
Bizans'a ait olan bazı Ege adalarını egemenlik altına almıştır.
C
Osmanlı Beyliği'nin siyasi egemenliği altına girmiştir.
D
Rumeli topraklarını siyasi egemenliği altına almayı hedeflemiştir.
E
Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğinin sona ermesini sağlamıştır.
Soru 7
7. Selçuklular döneminde oluşturulan Lonca teşkilatlarının kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Esnaf arasında dayanışma sağlamak
B
Üretilen mallarda belirli bir standart sağlamak
C
Tüccarlar arasında yaşanabilecek haksız rekabeti önlemek
D
Toplumsal anlaşmazlıkları çözümlemek
E
Mesleki eğitim vermek
Soru 8
8. Anadolu'da Türk-İslam mimarisine ait ilk örneklerin aşağıdakilerin hangisi döneminde ortaya koyulduğu söylenebilir?

A
Saltuklular Beyliği
B
Germiyanoğulları Beyliği
C
Menteşeoğulları Beyliği
D
Karamanoğulları Beyliği
E
Osmanoğulları Beyliği
Soru 9
9. Anadolu Selçuklularında görülen,

I. I. Haçlı Seferi'ne karşı koyulması,

II. İznik'in kaybedilmesi,

III. Konya'nın başkent haline getirilmesi,

IV. Çankırı, Ankara ve Elbistan'ın siyasi egemenlik altına alınması

gelişmelerinden hangileri I. Kılıçarslan Dönemi'nde yaşanmıştır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 10
10. Anadolu Selçuklularının aşağıda verilenlerden hangisini hedefledikleri söylenemez?

A
Anadolu şehirlerinin ekonomik canlılığının artmasını sağlamak
B
Anadolu'da siyasi birlik sağlamak
C
Venedik'in Akdeniz'deki etkinliğini sona erdirmek
D
Anadolu'da bulunan Türk beyliklerini siyasi egemenlik altına almak
E
Göçebe Türkmenleri Anadolu topraklarında yerleşik yaşama geçirmek
Soru 11
11. Anadolu Selçuklularının önem verdikleri konulardan biri de denizciliğin korunması ve geliştirilmesi idi.

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularının denizciliğe verdiği önemin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A
Kara ticaretinin zayıflaması
B
Anadolu'da siyasi birliğin bozulması
C
Ege adalarına yönelik seferler düzenlenmesi
D
Anadolu'da gerçekleşen ticari faaliyetlerin canlılığının artması
E
Bizans'la yaşanmakta olan askeri mücadelelerin sona ermesi
Soru 12
12. XIII. yüzyılda Anadolu'da Türk siyasi ve ekonomik varlığının zarar görmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi rol oynamıştır?

A
Katvan Savaşı
B
Miryokefalon Savaşı
C
Kösedağ Savaşı
D
Elbistan Savaşı
E
Pasinler Savaşı
Soru 13
13. Anadolu Selçukluları dini alanda hoşgörülü bir politika izlemiştir.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Anadolu Hıristiyanlarının tamamen Müslüman olmasına
B
Toplumsal düzenin korunmasının kolaylaşmasına
C
Mezhep sayısının artmasına
D
Mutlak yönetim anlayışının halk tarafından daha fazla benimsenmesine
E
Dini kuralların devlet yönetimindeki etkisinin azaltılmasına
Soru 14
14. Selçuklular 1015 yılından başlayarak Anadolu'ya yönelik ilk askeri seferlerini gerçekleştirmişlerdir.

Selçukluların bu seferlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik gücün artırılması
B
Anadolu'daki çok uluslu toplumsal yapının sona erdirilmesi
C
Liman kentlerinin ele geçirilmesi
D
Anadolu halkının Bizans yönetimine olan siyasi bağlılığının zayıflatılması
E
Anadolu topraklarının Türklerin yaşamına uygunluğunun anlaşılması
Soru 15
15.

I. Deniz ticaretinin öne çıkarılması,

II. Haçlı saldırıları ile mücadele edilmesi,

III. Balkan topraklarında Türk egemenliğinin başlaması

gelişmelerinden hangileri, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 16
16. Anadolu'da XII. yüzyılda Türk siyasi birliğinin sağlanması aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
Anadolu Selçukluları Devleti
B
Danişmentoğulları Beyliği
C
Çaka Beyliği
D
Osmanlı Beyliği
E
Karamanoğulları Beyliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.