Türkiye Tarihi -1

Türkiye Tarihi -1

Tebrikler - Türkiye Tarihi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Anadolu'da XII. yüzyıldan itibaren Türk kültürünün yaygınlaşmaya başladığı görülür.

Bu gelişmeye bakılarak,

I. Türk beyliklerinin kurulması,

II. Yer adlarının Türkçeleşmesi,

III. Bizans'la askeri mücadelenin sürmesi

durumlarından hangileri Anadolu'da Türk kültürünün yaygınlaştığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Bizans Devleti'nin XII. yüzyıl sonunda Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidinin kalmamasında,

I. Selçukların askeri etkinliğinin üstün olması,

II. Selçukların Anadolu'daki ekonomik faaliyetleri canlandırmaya çalışmaları,

III. Bizans'ın merkezi otoritesinin gün geçtikçe azalması

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Iı ve III
Soru 3
3. Moğollar 1243 yılında Anadolu Selçuklarını yendikten sonra Anadolu'da yağma ve katliamlara girişmişlerdir.

Moğolların bu girişimlerinin, Anadolu'da,

I. toplumsal düzen,

II. ekonomik faaliyet,

III. can ve mal güvenliği

unsurlarından hangilerini tehdit ettiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. XII. yüzyıl başlarında Anadolu'da Suriyeli, İranlı, hatta Kıpçak ve Rus tüccarlar bulunmaktaydı.

Anadolu ile ilgili bu özelliğin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Anadolu'da siyasi birliğin korunmasını
B
Bizans ile siyasi ilişkilerin sürdürülmesini
C
Ekonomik canlılığın korunmasını
D
İslam inancının yayılmasını
E
Merkezi otoritenin güçlendirilmesini
Soru 5
5. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir.

Bu uygulama aşağıdakilerden öncelikle hangisini güçlendirme amacına yönelik bir adım olarak yorumlanabilir?

A
Devlette uyum
B
Ulusal bilinç
C
Ümmet bilinci
D
Hukuk reformu
E
Eğitimde birlik
Soru 6
6. Anadolu Selçuklularının ticarete önem vermeleri ve gelirlerinin büyük bölümünü aktif ticaretten alınan vergilerle sağlamaları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hangi yönüne daha çok katkı sağlamıştır?

A
Ekonomik
B
Dinsel
C
Siyasi
D
Tarımsal
E
Askeri
Soru 7
7. Miryokefalon Savaşı, sürekli toprak kaybeden Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla düzenlediği son saldırı savaşıdır.

Bizans'ın bu savaşta yenilgiye uğraması ile Miryokefalon Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisini kesinleştirdiği söylenebilir?

A
Bizans'ın yıkılmasını
B
Anadolu beyliklerinin kuruluşunu
C
Anadolu Türk birliğinin kurulmasını
D
Anadolu'nun Türk yurdu olmasını
E
Türklerin Balkanlara geçişini
Soru 8
8. XIV. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'yu gezen Arap seyyah İbn Batuta burayı "şefkat diyarı" olarak tanımlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya uygun değildir?

A
Ticareti geliştirmek amacıyla kervansaraylar yapılması
B
Hastanelerde hastalara ücretsiz bakılması
C
İmarethanelerde fakir halka yemek dağıtılması
D
Hıristiyan ve Musevilerin ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri
E
Vakıf topraklarından vergi alınmaması
Soru 9
9. Anadolu'da XII. yüzyılda yoğunlaşan Türkmen grupları hayvancılığın önem kazanmasını sağlamışlardır.

Bu gelişmenin,

I. yün dokumacılığı,

II. tarım üretimi,

III. yerleşik yaşam

unsurlarından hangilerine canlılık kazandırması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Anadolu Selçuklularında;

I. Sanatçılar ve bilginler desteklenmiştir.

II. Halka Müslüman - gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın toprak dağıtılmıştır.

III. Devlete ait bazı toprakların vergi gelirleri memurlara hizmet karşılığı olarak aktarılmıştır.

Bu uygulamalardan hangileri tarım üretiminde sürekliliği sağlama amacına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. Bizans devrinde Anadolu dünya ticaret yollarının dışında kalmıştı. Bu devir Anadolu'sunda hemen hemen hiç büyük eser kalmamıştır. Oysa aynı dönemde Müslümanların elinde bulunan Doğu Anadolu çok ileri idi.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Türklerin Anadolu'ya bütünüyle egemen olduklarının
B
Selçukluların Bizans'ın iç işlerine karışabildiğinin
C
Bizans'ın Türklerle olan ilişkilerinin arttığının
D
Türk-Bizans mücadelelerinin sona erdiğinin
E
Türklerin Anadolu'ya ticari canlılık kazandırdıklarının
Soru 12
12.

- Selçukluların Çağrı Bey komutasında 1015 - 1021 yılları arasında Anadolu'ya yönelik keşif seferleri düzenlemesi,

- 1048'de Pasinler Savaşı'yla Anadolu'da bazı yerlerin Selçuklular tarafından ele geçirilmesi

Selçukluların Bizans'a karşı yaptığı bu savaşlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Türk-Bizans ilişkileri yapılan antlaşmalarla düzeltilmiştir.
B
Keşiflerle tanınan Anadolu'nun fetih dönemi başlamıştır.
C
Türklerin Anadolu politikası tamamlanmıştır.
D
Türkler Anadolu'yu ganimet kaynağı olarak görmüştür.
E
Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
Soru 13
13. İslam dünyasında Yahudiler bankerlik ve sarraflık ile en çok meşgul olan kişiler olarak bilinirken, Anadolu Selçuklularında birçok Türk'ün sarraflık yaptığı bilinmektedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sınırladığı söylenebilir?

A
Azınlıkların yönetimde görev almasını
B
Avrupa ile olan kültürel ilişkileri
C
Azınlıkların ticari yaşam üzerindeki etkinliklerini
D
Azınlıkların haklarını
E
Askeri gücün artırılmasını
Soru 14
14. Anadolu Selçuklularının Süleyman Şah döneminde Suriye Selçuklularının topraklarını ele geçirmeye çalıştıkları görülür. Buna karşın Suriye Selçukluları hükümdarı Tutuş, Artuklularla birlikte hareket ederek Süleyman Şah'ı yenilgiye uğratmıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Türk devletleri arasında egemenlik mücadelesi yaşanmıştır.

II. Anadolu Türk birliği sağlanmaya çalışılmıştır

III. Türk kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
15. Anadolu Selçuklularında görülen,

I. toprakların boş kalmasının engellenmesi,

II. toprağını ekmeyen çiftçinin cezalandırılması,

III. din ayrımı yapılmaksızın köylüye toprak dağıtılması

uygulamalarından hangilerinin ekonomik düzeni güçlendirme amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 16
16. Kösedağ yenilgisinden sonra Anadolu Türk birliği dağılmış ve Anadolu Moğol egemenliği altına girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu olarak kabul edilebilir?

A
Haçlıların Anadolu'ya saldırması
B
Selçuklu otoritesinin sona ermesi
C
Beylikler arasında dayanışmanın artması
D
Moğolların Anadolu'yu özgür bırakması
E
Moğolların Anadolu'dan atılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.