Türk – İslam Tarihi -4

Türk - İslam Tarihi -4

Tebrikler - Türk - İslam Tarihi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türklerin, İslâm dünyasında üstünlük kurmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A
Selçukluların, Abbasilerin koruyuculuğunu üstlenmelerinin
B
Hazarların, İslâm ordularıyla savaşmalarının
C
Selçukluların, Haçlı seferlerine karşı mücadele etmelerinin
D
Osmanlıların, Doğu Roma İmparatorluğu’na son vermelerinin
E
Osmanlıların, Mısır seferiyle halifeliği ele geçirmelerinin
Soru 2
İlk Türk devletlerinde görülmeyen, saray, cami, türbe, medrese, kervansaray türündeki sanat eserleri, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklularda önem kazanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
İnanç sisteminde değişiklik
B
Farklı kültürlerle etkileşimi
C
Yerleşik yaşam düzenine geçilmesi
D
Askerî politikadan vazgeçilmesi
E
Siyasi yapılanmanın değişmesi
Soru 3
Türkler'in İslamiyet’i benimsemelerinin tarihi süreç içinde yarattığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.
B
İslâmiyeti bir dünya dini haline getirmişlerdir.
C
Gittikleri bölgelerde bazı toplulukların Müslüman olmalarını sağlamışlardır.
D
Bizans'ın İslâm dünyası üzerindeki baskısını kaldırmışlardır.
E
İslâm dünyasındaki mezhep çatışmalarını sona erdirmişlerdir.
Soru 4
Gazellilerde resmî dil ve bilim dili Arapça, edebiyat dili olarak Farsça kullanılırken, halk arasında Türkçe kullanılırdı.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A
Halk, Müslümanlıktan uzaklaşmıştır.
B
Devlet ulusal kimliğini kaybetmiştir.
C
İslâmiyet Hindistan'a yayılmıştır.
D
Gazneliler bilim ve sanat alanında gelişememiştir.
E
Devletin yıkılma nedenlerinden biri olmuştur.
Soru 5
Gazneliler ile ilgili bilgilerden bazıları şunlardır.

l. Abbasi halifelerini Şii Bûveyhoğullarına karşı korumuşlardır.

II. Halifelerin izniyle suttan ünvanını kullanmışlardır.

III. Resmî yazışmalarda Farsça’yı kullanmışlardır.

IV. İslamiyet’i yaymak için Hint Seferleri’ne çıkmışlardır.

V. Eski Türk devlet geleneğini devam ettirmişlerdir.

VI. Medrese eğitiminde ve edebî sanatlarda Arapça’yı kullanmışlardır.

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Gazneliler'de ulusçu bir devlet anlayışının olmadığı söylenebilir?

A
I ve II
B
I ve V
C
II ve III
D
III ve VI
E
IV ve V
Soru 6
Tarımı olduğu kadar, ticareti de devlet politikası olarak destekleyen Selçuklular, ticaret yolları yaptırmış, önemli kavşaklarda yeni kentler kurup, buraları ticaret merkezi durumuna getirmiş, ayrıca ticaret kervanlarını desteklemek ve onların gereksinimlerini karşılamak için kervansaraylar yapmışlardır.

Bu çalışmaların dışında, ticareti geliştirmek amacıyla izlenen politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Azınlıklara inanç özgürlüğü tanımak
B
Fethedilen yerlerde iskan sistemini uygulamak
C
Devşirme sistemi uygulanmasını başlatmak
D
Avrupalı tacirlere düşük gümrük tarifesi uygulamak
E
Göçlerle boşalan bölgelere Hristiyan halkı yerleştirmek
Soru 7
Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların Bizanslıları yenmelerinin tarihi 1071’dir. 1081'de ise Batı Anadolu'da Çaka Bey, İzmir Beyliği’ni kurmuştur.

Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Anadolu’da yerleşik hayata ilk kez Türkler geçmiştir.
B
Türklerden önce Anadolu’da başka topluluklar yaşamamıştır.
C
Türkler Anadolu’yu çok kısa bir sürede ele geçirmişlerdir.
D
Bizans'ın Anadolu'da etkinliği tamamen sona ermiştir.
E
Türkler bu tarihten sonra yalnızca Anadolu'da yaşamışlardır.
Soru 8
I. Çağrı Bey’in Van bölgesine akın düzenlemesi (1018)

II. Tuğrul Bey’in yaptığı Dandanakan Savaşı (1040)

III. Alpaslan'ın Malazgirt Savaşı (1071)

Bu üç tarihsel olayın ortak sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Anadolu'nun sosyo-kültürel yapısının değişmesi
B
Anadolu'ya büyük Oğuz göçlerini başlatması
C
Selçukluların siyasi güçlerinin artması
D
Anadolu’nun Moğol egemenliğine girmesi
E
Anadolu’ya yönelik akınların artması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun Türkleşmesi için izlenen yöntemlerden birisi değildir?

A
Türkmenleri fethedilen bölgelere yerleştirme
B
Bazı komutanları Anadolu'yu fethetmekle görevlendirme
C
Halifenin gücünden yararlanma
D
Bölge adlarını Türkçeleştirme
E
Bizans'la savaşlar yapma
Soru 10
I. Pasinler Savaşı, Türkler'in Anadolu'da yaptığı ilk savaştır.

II. Malazgirt Savaşı, Anadolu kapılarını Türkler'e açmıştır.

III. Miryokefalon Savaşı, Anadolu'nun Türk Yurdu olmasını kesinleştirmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türkler Anadolu için mücadele etmişlerdir.
B
Malazgirt Savaşı Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesine kesinlik kazandırmıştır.
C
Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılmıştır.
D
Pasinler Savaşı'nda Bizans, Gürcülerle işbirliği yapmıştır.
E
Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında Peçenek ve Kıpçak Türkleri'nin rolü olmuştur.
Soru 11
Büyük Selçukluların Anadolu yönünde geniş ve programlı bir fetih politikası izlemesinde, aşağıdakilerden hangisi yönlendirici olmamıştır?

A
Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu üzerindeki etkisinin azalması
B
İslâm'da Cihad anlayışının etkisi
C
Batı’ya yapılan fetihlerin öncelikli kılınması
D
Anadolu'nun siyasî ve ekonomik açıdan cazibeli olması
E
Haçlı seferlerinin başlaması
Soru 12
Büyük Selçuklu sultanları, Selçuklu soyundan olan Meliklerin sık sık ayaklanmalarını önlemek için Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Selçuklu devletleri kurduruyorlardı. Bağlılık esaslarına göre; hutbe okutmak, para bastırmak ve izin almadan siyasal görüşmelerle bulunmaları yasaktı.

Meliklerin yetkilerini sınırlı tutulması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A
Devlet bütünlüğünün korunmasına
B
Sınırların genişlemesine
C
Ekonomik sorunların yaşanmamasına
D
Devlet örgütünün gelişmesine
E
Askerî gücün arttırılmasına
Soru 13
Eyyübiler Mısır ve Suriye'ye hakim olmuş, Büyük Selçuklu ve Zengiler'den öğrendiği Türk devlet teşkilatını Mısır'da hakim kılmış; Haçlılar ile mücadele ederek Kudüs'ü İslam dünyasına kazandırmış, böylece haklı bir üne kavuşmuşlardır.

Buna göre, Eyyubiler'in İslam dünyasına en önemli hizmeti aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Türk devlet teşkilatını geliştirmeleri
B
Sünni inancı benimsemeleri
C
Mısır'ı imar etmeleri
D
Kudüs'ü geri almaları
E
Teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com