Türk – İslam Tarihi -3

Türk - İslam Tarihi -3

Tebrikler - Türk - İslam Tarihi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan Alparslan döneminde gerçekleşen gelişmeler arasında değildir?

A
Gürcistan üzerine iki sefer düzenlenerek Kafkasya Selçuklu topraklarına katılmıştır.
B
Kıpçaklar ve Türkmenler hakimiyet altına alınmıştır.
C
Abbasi halifelerine baskı yapan Fatımiler üzerine sefere çıkılmıştır.
D
Bizans ordusu Malazgirt Savaşı’nda yenilgiye uğratımıştır.
E
Pasinler Savaşı’nda Bizans ordusu ile ilk defa karşı karşıya gelinmiştir.
Soru 2
ı. Karahanlıların yönetim anlayışı geleneksel Türk devlet teşkilatlanmasının izlerini taşır.

ıı. Türklerin İslamiyet’i kabulü Karahanhlar döneminde başlamıştır.

ııı. Karahanlı devlet yapılanmasında Arap ya da İran etkisinden söz edilemez.

ıv. Türkmen grupları Karahanhlar tarafından Anadolu’ya yönlendirilmişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangileri Karahanlılarla ilgili doğru bilgiler içermektedir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 3
I. Ayn Calut Savaşı,

II. Kösedağ Savaşı,

III. Elbistan Savaşı,

IV. Katvan Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde batıya yönelik istila girişimlerini hızlandırmak isteyen Moğollar yenilgiye uğramışlardır?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 4
- İran topraklarında kurulmuştur.

- 1258 yılında Bağdat’ı istila ederek Abbasi Devleti’ne son vermiştir.

- Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçukluları yenerek Anadolu’ya hakim olmuştur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Selçuklu Devleti
B
Harzemşahlar Devleti
C
İlhanlIlar Devleti
D
Gazneliler Devleti
E
Çağatay Hanlığı
Soru 5
Sultan Melikşah’ın ölümü ve Batinilik hareketinin zararlı çalışmalarının yoğunlaşması, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla iç mücadelelerin baş göstermesine
B
Selçuklu kültürünün Anadolu’da yaygınlaşmasına
C
Selçukluların Bizans karşısındaki üstünlüğünü yitirmesine
D
Devlet yönetiminde daha çok kanlılara görev verilmesine
E
Selçuklu topraklarında İslam inancının zayıflaması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların Abbasi halifeliğini koruma altına alarak, İslam dünyasında siyasi liderliği ele geçirmelerine yol açmıştır?

A
Gaznelilerle mücadele etmeleri
B
Horasan bölgesini siyasi egemenlik altına almaları
C
Anadolu’ya yönelik keşif amaçlı seferler düzenlemeleri
D
Şii Büveyhoğulları Devleti’ni ortadan kaldırmaları
E
Bizans ordusuna karşı Pasinler Savaşı’nda başarı kazanmaları
Soru 7
Bizans Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yaşanan Malazgirt Savaşı’nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçukluların ekonomik gelirlerini artırmak istemeleri
B
Bizans’ın Anadolu’daki Türk ilerleyişini sona erdirmek istemesi
C
Abbasi halifesine yönelik baskıların Selçuklular tarafından ortadan kaldırılmak istenmesi
D
Selçukluların İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirmek istemeleri
E
Bizans’ın Türk siyasi birliğinin kurulmasını engellemek istemesi
Soru 8
Selçuklu Devleti’nin egemenliği altında yaşayan Oğuzların XII. yüzyılda isyan çıkarmasının temel nedeni aşa ğıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı devletler tarafından yönlendirilmeleri
B
Devletin yönetim şeklini değiştirmek istemeleri
C
İran kökenli yöneticilerin devlet kademelerindeki etkinliğinden rahatsız olmaları
D
Batıya yönelik göçlerin sürmesini istemeleri
E
Ekonomik gelirlerini artırmaya çalışmaları
Soru 9
1230 yılında yaşanan Yassıçimen Savaşı aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki topraklarını genişletmesine
B
Harzemşahlar Devleti’nin yıkılmasına
C
Anadolu’ya yönelik Moğol tehlikesinin sona ermesine
D
Türk İslam dünyasında siyasi istikrarın sağlanmasına
E
Moğolların Abbasi Devleti üzerindeki baskısını artırmalarına
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Orta Asya Türk devletlerinin hakimiyet anlayışı devam ettirilmiştir.
B
Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmiştir.
C
Hükümdarlarına han, hakan gibi unvanlar vermişlerdir.
D
Göçebe yaşam biçimini terk etmişlerdir.
E
Yönetim yetkisinin, Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verildiğine inanmışlardır.
Soru 11
I. Müslüman Samanoğulları Devleti ile kurulan ilişkiler,

II. Orta Asya’da siyasi birliğin olmaması,

III. Müslüman tüccar ve dervişlerin çabaları,

IV. Çin ile ekonomik rekabet içinde olunması

Karahanlıların İslam inancını kabul etmesinde yukarı dakilerden hangilerinin rolü vardır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah döneminde gerçekleşen gelişmeler arasında yer almaktadır?

A
Karahanlılar ve Gazneliler hakimiyet altına alınmıştır.
B
Gürcüler mağlup edilerek Kafkasya’daki egemenlik güçlendirilmiştir.
C
Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu fetihleri başlamıştır.
D
Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu.
E
Suriye Selçukluları Devleti kurulmuştur.
Soru 13
Memlükler Devleti’nde, "Emir" olarak adlandırılan komutanların da hükümdar olma hakkı bulunmaktaydı.

Bu durum,

I. çok sık şekilde hükümdar değişikliği yaşanması,

II. taht mücadelelerinin yoğunlaşması,

III. devletin toprak bütünlüğünün korunamaması,

IV. Türk devlet geleneklerinin etkisinde kalınması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 14
Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassıçimen Savaşı’na yol açan gelişme aşağıdaki lerden hangisidir?

A
Anadolu Selçuklularının ekonomik etkinliğini artırmaya çalışması
B
Anadolu’da siyasi birliğin oluşturulmak istenmesi
C
Harzemşahların Anadolu’ya yönelerek Selçuklu topraklarını işgal etmesi
D
Abbasi halifesinin otoritesinin zayıflatmasının amaçlanması
E
İslam inancının yayılmak istenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com