Türk – İslam Tarihi -2

Türk - İslam Tarihi -2

Tebrikler - Türk - İslam Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Büyük Selçuklu Devletinde komutanlara ve devletin ileri gelenlerine büyük çaplı ikta topraklarının tahsis edilmesi aşağıda verilenlerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Fetih girişimlerinin yavaşlamasına
B
Tarım üretiminin azalmasına
C
Toprak vergilerinin toplanmasında sorunlar yaşanmasına
D
Tarım topraklarından elde edilen gelirlerin kontrolünün zorlaşmasına
E
Devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına
Soru 2
2. Türklerin tarihi süreç içinde İslam inancını kabul etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi yoktur?

A
Müslüman tüccarların Türk bölgelerinde İslam kültürünü tanıtmaları
B
İslam inancının Türk milli karakteri ile örtüşmesi
C
Türklerin Orta Asya'da Çinlilerle siyasi ve ekonomik rekabet halinde olmaları
D
Abbasilerin Türklere karşı hoşgörülü ve ılımlı bir politika izlemesi
E
İslamiyet ile Türklerin inancı arasında benzerlikler bulunması
Soru 3
3. Mısır'da kurulmuş olan Tolunoğulları ve İhşidilerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A
Mısır'da Türk kültürünün egemen hale gelmesini sağlamışlardır.
B
Halklarının büyük bölümü Araplardan oluşmaktadır.
C
Türk hanedanlar tarafından kurulmuşlardır.
D
Ordularında yaygın olarak Araplar ve Sudanlılar yer almıştır.
E
Abbasi yönetiminden koparak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin askeri mücadeleye giriştiği devletler arasında gösterilemez?

A
Memlükler Devleti
B
Bizans İmparatorluğu
C
Karahanlılar Devleti
D
Şii Büveyhoğulları Devleti
E
Gazneliler Devleti
Soru 5
5. Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine ülke toprakları üzerinde farklı bölgelerde bağımsız atabeylikler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu atabeylikler arasında gösterilemez?

A
Börioğulları
B
Salgurlular
C
İldenizoğulları
D
Samanoğulları
E
Zengiler
Soru 6
6. İhşidiler Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mısır'da Türkler tarafından kurulan ikinci devlet olma özelliğine sahiptir.
B
Fatımiler tarafından ortadan kaldırılmıştır.
C
Abbasi egemenliğinde bulunan topraklar üzerinde kurulmuştur.
D
Siyasi varlığını uzun bir süre devam ettirmeyi başarmıştır.
E
Devletin kurucusu bir Türk olan Muhammed Bin Togaç'tır.
Soru 7
7. Aşağıdakilerden hangisi Moğollarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Hoşgörülü bir toplum yapısına sahip olmuşlardır.
B
Askeri ve siyasi alanlarda Türk kültürünün etkisinde kalmışlardır.
C
Hükümdar seçimi Kurultay'da görüşülerek karara bağlanmıştır.
D
Askeri alandaki etkinlikleri son derece güçlüdür.
E
İleri bir uygarlık düzeyine ulaşamamışlardır.
Soru 8
8. Selçukluların Anadolu fetihleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Fethedilen bölgeler fetheden komutanın yönetimine verilmiştir.
B
Anadolu'da ilk bağımsız Türk beyliklerinin kurulması sağlanmıştır.
C
Anadolu'da Bizans hakimiyetinin zayıflaması sağlanmıştır.
D
Anadolu'da Türk nüfusun çoğunluk durumunda olması sağlanmıştır.
E
Anadolu'daki Bizans varlığı sona erdirilmiştir.
Soru 9
9. Moğol İlhanlı Devleti'nin, 1258 yılında Bağdat'ı istila etmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
İslam dünyasında siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına
B
Abbasi Devleti'nin ortadan kalkmasına
C
Abbasi halifeliğinin sona ermesine
D
İslam uygarlığının Moğollar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına
E
Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına
Soru 10
10. Aşağıda verilenlerden hangisi Timur Devleti'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Altın Orda Hanlığı'nı ortadan kaldırmasının sonuçları arasındadır?

A
Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması
B
Avrupa'da İslam dünyasına karşı Hıristiyan ittifakının kurulması
C
Çin'in Orta Asya üzerindeki siyasi ve ekonomik hakimiyetini artırması
D
Türk - İslam dünyasında siyasi birliğin bozulması
E
Rusların Karadeniz'e inerek güçlenme imkanı elde etmesi
Soru 11
11. Yassıçemen Savaşı'nı izleyen dönemde Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Moğol tehlikesinin Anadolu topraklarına daha fazla yaklaşmasına
B
Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi ve askeri gücünü artırmasına
C
Anadolu'daki ekonomik faaliyetlerin canlılık kazanmasına
D
Moğolların Türk kültürünün etkisinde kalmalarına
E
Moğolların Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmasına
Soru 12
12. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam uygarlığına yaptığı katkılar arasında yer almaz?

A
Haçlı ve Moğol istilalarına karşı koymuşlardır.
B
İslamiyet'in farklı bölgelerde yayılmasında etkili olmuşlardır.
C
İslam dünyasının ve halifeliğin siyasi koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.
D
İslam mimarisinin ilk özgün örneklerini ortaya koymuşlardır.
E
İslam dünyasında siyasi istikrarın korunmasına çalışmışlardır.
Soru 13
13.

I. Bizans Devleti'nin Anadolu'daki siyasi varlığını sona erdirme

II. Batıya yönelen göçebe Türkmen topluluklarına yeni yurtlar bulma

III. İslam inancını Balkan toplulukları arasında yaygınlaştırma

IV. Devletin vergi gelirlerinin artmasını sağlama

V. Devletin askeri ve siyasi etkinliğinin güçlenmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya yönelik olarak düzenlediği seferlerin amaçları arasında gösterilemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 14
14.

• Pasinler Savaşı

• Malazgirt Savaşı

Yukarıda verilen savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlı Seferleri'ne karşı koyma amacına yöneliktir.
B
İslam inancının Orta Asya'da yayılmasını sağlamıştır.
C
Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamıştır.
D
Bizans'ın Anadolu'daki siyasi ve askeri etkinliğini geriletmiştir.
E
Abbasi halifesini baskılardan korumaya yöneliktir.
Soru 15
15. Büyük Selçuklu hükümdarları Anadolu'daki göçebe Türkmen boylarının köylerinin birbirine yakın olmasına özen göstermiş ve dağınık şekilde yerleşmelerini istememiştir.

Selçuklu sultanlarının bu politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boylar arasında mücadeleler yaşanmasını engellemek
B
Türk kültürünün Rum topluluklar arasında yayılmasını sağlamak
C
İslam inancının Türkler arasında yaygınlaşmasını sağlamak
D
Bizans Devleti ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak
E
Boyların kontrolünü kolaylaştırmak
Soru 16
16. Mısır'da Türk kültürüne ait ilk örnekler aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde ortaya koyulmuştur?

A
Büyük Selçuklu Devleti
B
Tolunoğulları Devleti
C
İhşidiler Devleti
D
Eyyubi Devleti
E
Memlükler Devleti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com