Türk – İslam Tarihi -1

Türk - İslam Tarihi -1

Tebrikler - Türk - İslam Tarihi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Memlüklerde babadan oğula devredilen bir saltanat anlayışı yoktur.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini artırdığı savunulabilir?

A
Hukuk kavramını
B
Merkezi otoriteyi
C
İktidar mücadelesini
D
Askeri gücü
E
Ekonomik etkinliği
Soru 2
2. Selçuklu hükümdarlarının, yeni fethedilen bölgeleri geniş yetkilere sahip komutanların yönetimine bırakma yoluna gittikleri görülür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini tehlikeye düşüreceği söylenebilir?

A
Toprak bütünlüğünü
B
Azınlıkların toplum içindeki konumunu
C
Cihad ve gaza anlayışını
D
Ekonomik faaliyetleri
E
Türk devlet geleneklerine olan bağlılığı
Soru 3
3. İslamiyet'ten önceki dönemde Türk topluluklarında görülen,

I. iktidar mücadeleleri yaşanması,

II. hükümdar eşlerinin siyasi yetkilere sahip olması,

III. "Ülke hanedanın ortak malıdır." ilkesinin uygulanması

durumlarından hangileri, Türklerin İslamiyet'i benimsemelerinin sonrasında da varlığını sürdürmüştür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 4
4. Selçuklularda vakıf topraklarının geliri sosyal kurumlara ayrılırdı. Bu toprakların vakıf amaçları dışında kullanılmaları yasaktı.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini engellemeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
Ticari gelirlerin azalmasını
B
Sosyal hizmetlerin aksamasını
C
Mülk toprakların el değiştirmesini
D
Askeri yapının zayıflamasını
E
Merkezi otoritenin sarsılmasını
Soru 5
5. Türk devletlerinin siyasi egemenlik alanlarını genişletmek istemelerinde, İslâm dinini yayma düşüncesi önemli bir rol oynamıştır.

Bu durum dikkate alındığında,

I. Cihad düşüncesi öne çıkarılmıştır.

II. Sömürgeci politikalar izlenmiştir.

III. Din, siyasi hedeflerin belirlenmesinde etkili olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Türk topluluklarında görülen,

I. Talas Savaşı'nda Müslümanlarla dayanışma içinde olmaları,

II. din birliğinin olmaması,

III. ahiret inancına sahip olmaları

olgularından hangilerinin İslam inancının benimsenmesini kolaylaştırıcı bir etkisinden söz edilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
7. Selçuklularda ikta sahipleri köylüden belirlenen oranın üzerinde vergi isteme hakkına sahip değildi.

Bu uygulamanın, aşağıdakilerden hangisini sağlama amacı taşıdığı savunulabilir?

A
Eğitim yatırımlarının artırılmasını
B
Askeri harcamaların azaltılmasını
C
Ticari faaliyetlerin canlandırılmasını
D
Topraklarda belirli ürünlerin ekilmesini
E
Köylünün ağır vergiler altında ezilmemesini
Soru 8
8. Türk - İslam devletlerinde adalet işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kadıların kararlarına dışarıdan müdahale edilmesine izin verilmemiştir.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini sağlama amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A
Adalet teşkilatlarının kontrol altında tutulmasını
B
Yargı bağımsızlığının korunmasını
C
Uluslararası etkinliğin artırılmasını
D
Hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesini
E
Yönetimde halkın etkinliğinin sağlanmasını
Soru 9
9. Büyük Selçuklular, 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları Devleti'ne karşı korumaları altına almışlardır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Abbasiler, askeri güce önem vermişlerdir.

II. Halifelik makamının İslam dünyasındaki etkisi sona ermiştir.

III. Abbasiler dış desteğe muhtaç hale gelmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. Dandanakan Savaşı'na kadar Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimi altındaki Selçuklular, Gazneli ve Karahanlı devletlerinin askeri ve siyasi baskıları altında sorunlar yaşayan bir topluluk idi.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz şartların Selçuklulara kazandırdığı olumlu bir gelişme kabul edilebilir?

A
Siyasi ve askeri birikim kazanmaları
B
Boy içinde yönetim mücadelesi yaşamaları
C
Devletlerini Türk gelenekleri doğrultusunda kurmaları
D
Göçebe yaşamı sürdürmeleri
E
Düşmanları tarafından sürekli takip edilmeleri
Soru 11
11. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah'ın ölümü oğulları arasında taht kavgaları yaşanmasına yol açmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?

A
Dinin toplumsal etkinliğini
B
Azınlık unsurların konumunu
C
Çok uluslu toplum yapısını
D
Siyasi istikrarı
E
Mutlak yönetim anlayışını
Soru 12
12. Gazneliler, birçok farklı kavmin yaşadığı Afganistan merkezli bir bölgede siyasi egemenlik kurmuşlardır.

Gazne ülkesinin bu özelliğinin aşağıdakilerden hangisini önemli hale getirdiği savunulabilir?

A
Dinin devlet yönetimindeki etkisini
B
Tarım ve hayvancılığı
C
Diplomatik ilişkileri
D
Yerleşik yaşam anlayışını
E
Devlet otoritesinin güçlü tutulmasını
Soru 13
13. Memlüklerde devlet kademelerinde yükselenler emir durumuna gelmekte, hükümdarlar da bu emirler arasından seçilmekteydi.

Bu uygulamanın Memlüklerde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?

A
Hükümdarların siyasi tecrübeden yoksun olmalarına
B
Memlük askeri teşkilatının zayıflamasına
C
Çok sayıda hükümdarın görülmesine
D
Memlük kültürünün yaygınlaşmasına
E
İslam inancının yaygınlaşmasına
Soru 14
14. Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen;

I. Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğulları'nın baskısından kurtarılması,

II. Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi,

III. Gaznelilerin siyasi varlığının zayıflatılması

gelişmelerinden hangileri, İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
15. Memlükler, Moğolların Bağdat'ı istilası ve Abbasi Devleti'ne son vermeleriyle zor durumda kalan Abbasi halifesini himayeleri altına almış, halifelik makamının yaşamasını sağlamışlardır.

Memlüklerin bu çabaları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A
Toplumsal eşitlik düşüncesinin
B
Dini otoritenin korunmasının
C
Sınıf farklılıklarının
D
Ticaret yollarının denetiminin
E
Mezhep birliğinin
Soru 16
16. Büyük Selçuklular batıya doğru genişleme siyaseti izlemişlerdir. Disiplinli ordularıyla Irak, İran, Suriye ve Mısır'ı kısa sürede ele geçirip Türk kültürünün özgün değerleri ile İran ve Bizans kültürünü birleştirerek sentez bir kültür ortaya çıkarmışlardır.

Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türklerin kültürel özelliklerinin değişime uğradığı
B
Sınırları çok geniş bir Türk İslam devletinin kurulduğu
C
Türk kültürünün başka kültürlerle etkileşime girdiği
D
Ülke sınırları içinde Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinin konuşulduğu
E
İran asıllı devlet adamlarının yönetimi ele geçirdiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.

www.tarihtendersler.com