TBMM ve Ayaklanmalar -5

TBMM ve Ayaklanmalar -5

Tebrikler - TBMM ve Ayaklanmalar -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Mebusan Meclisi, İtilâf Devletleri tarafından dağıtılmadan önce, Misak-ı Millî'yi kabul ederek Türk Yurdu'nun parçalanmasına karşı koyduğunu göstermiştir.

Bu karara rağmen Osmanlı padişahı Sevr Antlaşması'nı imzalayarak, aşağıdakilerde hangisi İle çelişmiştir?

A
Milli iradeyle
B
Monarşik sistemle
C
Manda ve güdüm fikriyle
D
Azınlık haklarıyla
E
İtilâf Devletleri'nin amaçlarıyla
Soru 2
Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi Başkanı seçilmek istemesi en çok aşağıdaki hangi nedene bağlanabilir?

A
İtilaf Devletlerine Anadolu'nun gücünü gösterme
B
Sivas Kongresi kararlarının uygulanabilirliğini sağlama
C
Meclis Başkanı olarak yabancı devletlerle görüşme yapma
D
Dağıtılması halinde meclisi yeniden kurabilme
E
Padişah ve halifenin bütün yetkilerini kullanma
Soru 3
I. Kongrelere her bölgeden ve her meslekten temsilcilerin çağrılması

II. Kaçabilen Mebusan Meclisi üyelerinin yeni meclise üye kabul edilmeleri

III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması

IV. Seriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

Yukarıda gerçekleştirilen uygulamaların (yeniliklerin) özellikle aşağıdaki hangi amaca yönelik olduğu söylenebilir?

A
Batı ülkeleriyle bütünleşme
B
Yasalar önünde eşitlik sağlama
C
Eğitim ve öğretimi laikleştirme
D
Ulusal birliği gerçekleştirme
E
Ekonomik kalkınmayı başlatma
Soru 4
İsmet Paşa'nın, "Kuvayı Milliye'de her kısma veya askerî birliğe bir bölge ayrılmış, sen buradan vergi al, asker topla, işlerini yürüt  deniyordu. Bu hal korkunç suistimallere neden oluyordu."

söylemi, aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi olmuştur?

A
TBMM'nin açılışının
B
Sivas Kongresi'nin
C
Düzenli orduların kurulmasının
D
Kuvay-ı Milliye devrinin başlamasının
E
Hilafet ordusunun kurulmasının
Soru 5
Milli Mücadele sırasında, yaşanan,

I. düzenli ordu birliklerinin oluşturulması,

II. Rusya'dan askeri yardım alınması,

III. askere alma işlemlerinin hız kazanması

gelişmelerinden hangileri, işgalci güçlere karşı TBMM Hükümeti'nin konumunu güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
TBMM Hükümeti Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. her türlü işgale son verme,

II. çağdaşlaşma amaçlı reformlar gerçekleştirme,

III. TBMM'yi ulusun tek temsilcisi durumuna getirme

çabalarından hangilerini ulusal bir hedef haline getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
I. TBMM'de "Meclis'in üstünde bir güç yoktur." kararı alınmıştır.

Bu kararla aşağıdakilerden hangisi gösterilmek istenmiştir?

A
Saltanata bağlı olunduğu
B
Devletin laikleştirileceği
C
Meclis'in kararlarında bağımsız olacağı
D
Kabine Sistemi'ne geçileceği
E
Cumhuriyetin ilan edileceği
Soru 8
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılmıştır?

A
Pontus Rum Ayaklanması
B
Çerkez Ethem Ayaklanması
C
Kuva-yı İnzibatiye Ayaklanması
D
Ali Batı Ayaklanması
E
Yozgat Ayaklanması
Soru 9
23 Nisan 1920 ile Nisan 1923 yılları arasında görev yapan ilk TBMM için,

I. inkılapçı,

II. kurucu,

III. ulusal

nitelendirmelerinden hangileri yapılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Milli Mücadele sırasında görülen,

- Pontus Rum,

- Konya,

- Çerkez Ethem

isyanlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Anadolu'da çıkmaları
B
Bağımsız devlet kurmayı hedeflemeleri
C
İstanbul Hükümeti'nce çıkarılmaları
D
Kuva-yı Milliyeciler tarafından çıkarmaları
E
TBMM'nin otoritesini hedef almaları
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da ulusal bir meclis açılmasını hızlandıran bir gelişmedir?

A
Osmanlı Hükümeti ile Amasya Görüşmeleri’nin gerçekleştirilmesi
B
Osmanlı Devleti’nin Sevr Antlaşması'nı imzalaması
C
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi
D
İstanbul Hükümeti'nin Mondros hükümlerini uygulamaya çalışması
E
Mondros Ateşkesi’nin ardından Anadolu’da işgallerin yaşanması
Soru 12
Birinci TBMM,

I. ulusal egemenlik ilkesini hayata geçirme,

II. işgalleri sona erdirme,

III. tam ve koşulsuz bağımsızlığı sağlama,

IV. inkılapları gerçekleştirme

amaçlarından hangilerine yönelik olarak kurulmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 13
I. Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi,

II. Düzenli ordunun kurulması,

III. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi,

IV. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması,

V. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

Yukarıdakilerden hangisi, TBMM’nin açılmasından önce gerçekleşmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 14
Yurdun işgalden arındırılması düşüncesi ilk TBMM'nin üyelerince her şeyin üzerinde görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer alır?

A
Azınlıkların Meclis'e alınmaması
B
İdeolojik farklılıkların geri planda tutulması
C
Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
D
TBMM'nin Ankara'da açılması
E
İstiklal Mahkemelerinin milletvekillerinden oluşturulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com