TBMM ve Ayaklanmalar -3

TBMM ve Ayaklanmalar -3

Tebrikler - TBMM ve Ayaklanmalar -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İstanbul Hükümeti Ankara'da TBMM'nin açılmasından sonra Anadolu halkını TBMM'ye karşı kışkırtmıştır.

TBMM'nin,

I. işgalcilerle mücadele etmesi

II. Yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplaması

III. Saltanat ve halifelik kurumlarından bağımsız hareket etmesi

faaliyetlerinden hangilerinin doğrudan İstanbul Hükümeti'nin tepkisini çektiği savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Birinci dönem TBMM'nin,

I. Halk oyu ile seçilen vekillerden oluşması

II. Azınlık unsurlarına yer vermemesi

III. Egemenliğin kaynağını değiştirmesi

özellikleri demokrasi, ulusallık ve ihtilalcilik kavramlarıyla ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Demokrasi Ulusallık İhtilalcilik
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
TBMM açıldıktan sonra,

I. Meclisin karar alabilmesi için toplam vekil sayısının yarısından bir fazla oyun yeterli kabul edilmesi

II. Senede iki ay izinsiz meclise devam etmeyenlerin istifa etmiş sayılması

III. Vergilerin artırılması

durumlarından hangilerinin kararlarının çabuk alınmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
TBMM asker kaçaklarını ve kendi varlığına karşı ayaklananları yargılamak için istiklal Mahkemelerini kurmuştur.

Buna göre İstiklal Mahkemelerinin,

I. Düzenli ordunun kurulmasını kolaylaştırma

II. TBMM'nin merkezi otoritesini güçlendirme

III. Yargı bağımsızlığını sağlama

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için kurulduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
TBMM Sevr Barış Antlaşması'nı tanımadığını açıklamış ve antlaşmayı onaylayanları vatan haini ilan etmiştir.

TBMM'nin bu davranışında Sevr Antlaşması'nın,

I. Türk ulusunun bağımsızlığını engellemesi

II. Anadolu'da azınlıkların bağımsız devletler kurmasına ortam hazırlaması

III. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin işgal edilmesini sağlaması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
TBMM Hükümeti'nin,

I. Sovyet Rusya ile yakınlaşması

II. Yunanistan'ı Batı Anadolu'dan çıkarması

III. I. İnönü Muharebesi'ni kazanması

faaliyetlerinden hangileri askeri yönden güçlendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
23 Nisan 1920'de açılan I. TBMM'nin aldığı ilk kararlardan biri, "geçici kaydıyla bir hükümet reisi veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir." olmuştur.

Buna göre,

I. TBMM'nin geçici olmadığı ilan edilmiştir.

II. Millet iradesi güçlendirilmeye çalışılmıştır.

III. TBMM, padişah denetiminde çalışma kararında olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
I. TBMM'de alınan,

- Hükümet kurmak gereklidir.

- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

- Meclis'in üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur,

kararları dikkate alındığında,

I. Milli irade öne çıkarılmıştır.

II. Temsil Heyeti'nin görevi sona ermiştir.

III. İstanbul Hükümeti'nin varlığı sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Teşkilat-ı Esasi'de yer alan,

- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

- Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

- TBMM, şeriat işlerini yürütmeyi üzerine alır.

maddeleri dikkate alındığında,

I. TBMM'nin otoritesi güçlendirilmiştir.

II. Teşkilat-ı Esasiye laik bir anayasa özelliği taşır.

III. Ulus iradesinin yönetime yansıması amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin TBMM'nin açılmasıyla görülen gelişmelerden biri olduğu söylenemez?

A
İstanbul Hükümeti ile işbirliğine gidilmesi
B
Anadolu'da otorite boşluğunun sona erdirilmesi
C
TBMM'nin bağımsız hareket etmesi
D
Ulusal direniş çabalarının güçlendirilmesi
E
Ulusal iradenin kendisini temsil edecek bir organ bulması
Soru 11
TBMM tarafından 20 Ocak 1921 'de kabul edilen anayasa ile padişah, siyasi, dinsel ve hukuksal yetkilerinden yoksun hale gelmişti.

Bu çabanın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

A
Halifelik makamının saltanattan ayrılması
B
Halifelik makamının güçlendirilmesi
C
Saltanat kurumunun yönetim yetkilerin sona erdirilmesi
D
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığının sürdürülmesi
E
TBMM'nin merkezinin İstanbul taşınması
Soru 12
I. TBMM'de farklı dünya görüşüne sahip insanlar uyum içerisinde çalışmalarda bulunmuşlardır.

TBMM'nin bu özelliğinde,

I. inkılaplara ortam hazırlanmak istenmesi,

II. ulusal bağımsızlığın hedeflenmesi,

III. yurdun işgalden arındırılması çabalarının öne çıkarılması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
1921 Anayasası'nda yer alan,

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

II. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir.

III. Din işlerini yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.

maddelerinden hangileri laik yönetim anlayışının ülkede henüz yerleşmediğinin göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
Mart 1920'de Ankara'da yeni bir meclisin açılması yönünde adımlar atılmakta iken, Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması sonrasında İstanbul'dan kaçabilen milletvekillerinin de meclise kabul edileceği ilan edilmiştir.

Bu tutuma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Milli Mücadele'de milletin iradesine verilen önem ortaya koyulmuştur.
B
Kuva-yı Milliye birliklerinin kaldırılması için çalışılmıştır.
C
Halkın Milli Mücadele'ye desteğinin alınmasında sorunlar yaşanmıştır.
D
Osmanlı Mebusan Meclisi'nin varlığı sürdürülmeye çalışılmıştır.
E
Padişahlık yönetimine karşı açıkça tavır alınmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.