TBMM ve Ayaklanmalar -2

TBMM ve Ayaklanmalar -2

Tebrikler - TBMM ve Ayaklanmalar -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. 23 Nisan 19202'de açılan Büyük Millet Meclisi'nde alınan bir kararla, "Padişahın İtilaf Devletleri'nin baskısı altında olduğu, baskıdan kurtarıldığı zaman Millet Meclisi'nin yapacağı düzenlemelere uygun esaslar içinde yerini alacağı" vurgulanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Saltanat ve halifelik makamının üstünlüğü ortaya koyulmuştur.
B
Meşruti yönetim anlayışının sona erdirilmesine karar verilmiştir.
C
Halkın Osmanlı yönetimine bağlılığının kalmadığı gösterilmiştir.
D
Ulus iradesinin üstünlüğüne vurgu yapılmıştır.
E
İstanbul Hükümeti'ne olan bağlılığın sürdürüldüğü ilan edilmiştir.
Soru 2
2. Ankara'da açılmasına karar verilen TBMM'ye katılacak milletvekillerinin belirlenmesi için Mart 1920'de gerçekleştirilen seçimlere azınlıklardan katılımın olmasına izin verilmemiştir.

Bu uygulamaya aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Azınlık unsurların Anadolu'daki nüfus oranlarının az olmasının
B
Türk yurdunda yaşanan azınlık sorunlarının sona erdirilmek istenmesinin
C
Azınlıkların büyük oranda işgalci güçlerle birlikte hareket etmesinin
D
Ekonomik yapı üzerindeki Türk etkinliğinin güçlendirilmek istenmesinin
E
Anadolu'da toplumsal düzenin sağlanmaya çalışılmasının
Soru 3
3. Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan,

I. İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapması,

II. Kuva-yı İnzibatiye'nin kurulması,

III. Mustafa Kemal ve bazı arkadaşlarının idama mahkum edilmesi

gelişmelerinden hangilerinin TBMM'nin otoritesini sarsma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
4. Mondros'un ardından başlayan işgallere karşı Batı Anadolu'da mücadele eden Kuva-yı Milliye birlikleri zamanla kişisel çıkar ve anlaşmazlıklar nedeniyle TBMM'nin otoritesini tanımamış ve isyan etmişlerdir.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türk halkının Milli Mücadele çabalarına olan desteği artmıştır.
B
Kuva-yı Milliye yurdun tüm bölgelerinde etkin hale getirilmek istenmiştir.
C
Milli Mücadeleciler arasında bazı konularda görüş ayrılıkları yaşanmıştır.
D
Kuva-yı Milliye liderleri ulus egemenliğine karşı çıkmışlardır.
E
TBMM'nin askeri etkinliği azalmaya başlamıştır.
Soru 5
5. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1920'de yayınladığı bir genelgede, "Ankara'da yeni bir meclisin kurulacağını ve kurulacak olan bu meclisin Türk milletin bağımsızlığını temin edecek tedbirleri alacağını " belirtmiştir.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Saltanat kurumunun varlığının hukuken sona erdiğinin
B
Milli Mücadele'de ulusun iradesinin öne çıkarılmaya çalışıldığının
C
Halkın padişaha olan bağlılığının sona erdirilmek istendiğinin
D
İşgallere karşı verilen askeri direniş mücadelesinden istenen sonucun alınamadığının
E
Himaye yanlısı çevrelerin etkisizleştirilmek istendiğinin
Soru 6
6. İlk TBMM'nin,

I. farklı meslek gruplarından üyelere sahip olma,

II. güçler birliği ilkesinin benimseme,

III. Mebusan Meclisi'nden gelen milletvekillerine yer verme

özelliklerinden hangileri daha hızlı ve daha etkin karar verme çabası ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. Anadolu'da Doğu Karadeniz'de bulunan Rumlar, Pontus Rum Devleti kurmak için Aralık 1919'da isyan etmiş, bu amaçla işgalci güçlerden ve Patrikhane'den yardım görmüşlerdir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Rumlar bağımsızlık amacıyla Ermenilerle birlikte hareket etmiştir.

II. Pontus Rumları bağımsızlık için dini kurumlardan destek almışlardır.

III. İtilaf Devletleri Anadolu'da bulunan azınlık unsurları yönlendirmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. TBMM, Milli Mücadele esnasında sadece işgalci güçlerle değil, bunların yanında Anadolu'da çıkarılan iç isyanlarla da uğraşmak durumunda kalmıştır.

Karşılaşılan bu durumun,

I. halkın işgalci güçlere karşı olan direniş bilincinin yok edilmesi,

II. işgallere karşı ortaya konulan direniş çabalarının güçleşmesi,

III. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki otoritesinin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. 23 Nisan 1920'de Ankara açılan TBMM'nin, İstanbul'un işgalinin ardından işgalci güçler tarafından dağıtılan Meclis-i Mebusan'dan,

I. temsilcilerinin halk tarafından belirlenmesi,

II. ulus egemenliği ilkesini ön plana çıkarması,

III. zaman zaman yargı yetkisini de kullanması

konularından hangilerinde farklı bir konumda olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. TBMM'nin, Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan ve Anadolu'da doğrudan milli otoriteyi hedef alan ayaklanmalara karşı,

I. İstiklal Mahkemelerini kurma,

II. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nu kabul etme,

III. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etme

yollarından hangilerine başvurduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. Milli Mücadele Dönemi'nde gerçekleşen,

I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlanması,

II. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'nce imzalanması,

III. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İtilaf Devletleri tarafından dağıtılması

gelişmelerinden hangilerinin Ankara'da TBMM'nin açılmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12. TBMM'nin Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya koyduğu,

I. Teşkilat-ı Esasiye kanunu'nu yürürlüğe sokma,

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etme

III. Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşanan ayaklanmaların bastırılmasına çalışma

girişimlerinden hangileri yasama yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com