TBMM ve Ayaklanmalar -1

TBMM ve Ayaklanmalar -1

Tebrikler - TBMM ve Ayaklanmalar -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Mustafa Kemal açılmasını ısrarla istediği Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına başından beri karşı çıkmıştır. O, resmen işgal edilmiş olmasa bile fiilen tehdit altında olduğunu gördüğü İstanbul'da milletvekillerinin baskı altında kalacağını düşünüyordu.

Mustafa Kemal'in bu baskının aşağıdakilerden hangisine yol açmasından endişe ettiği söylenebilir?

A
Anadolu'da Milli Mücadele'ye yönelik toplumsal desteğin sona ermesine
B
Milli iradenin tam olarak ortaya çıkmasının engellenmesine
C
İtilaf Devletleri'nin padişahı baskı altına almasına
D
Milli Mücadele'nin askeri varlığının zarar görmesine
E
Milli Mücadele yanlılarının Meclis'te etkinlik kazanmalarına
Soru 2
2. İlk TBMM'nin,

I. Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmesi,

II. kendi üzerinde hiçbir kuvvet tanımaması,

III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması,

IV. ulusal birliği sağlaması

uygulamalarından hangileri, egemenlik anlayışının değiştiğinin göstergesidir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 3
3. TBMM, Osmanlı Devleti'ndeki Ayan Meclisi gibi padişahca atanmış değil, halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktaydı.

Buna göre, ilk TBMM ile ilgili olarak,

I. Ulus iradesini esas almıştır.

II. Saltanatı kaldırmıştır.

III. Mutlak yönetim anlayışını kabullenmemiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4
4. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu hedef alan işgallerine karşı önce Kuva-yı Milliye daha sonra da düzenli birliklerce karşı konulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Hükümeti'nin işgallere karşı askeri gücünü kanıtladığı bir gelişme değildir?

A
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
B
Batı Anadolu'daki Yunan işgalci varlığının sona erdirilmesi
C
Fransa'nın TBMM ile anlaşarak Güney Cephesi'ni kapatması
D
İtilaf Devletleri'nin TBMM'ye ateşkes teklifinde bulunması
E
Yunan birliklerinin İnönü bölgesinde durdurulması
Soru 5
5. Atatürk, 1926 yılında kendisini hedef alan bir suikast planının ortaya çıkarılmasının ardından, "Benim naçiz vücudum birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." demiştir.

Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

A
Halkın yenilik düşüncesine sahip çıkması gerektiğini
B
Devletler arası işbirliğinin öne çıkarılacağını
C
Siyasal partilerin kurulması gerektiğini
D
Kendisinin öldürülmesiyle Yeni Türk Devleti'nin engellenemeyeceğini
E
Devlet otoritesinin güçlendirilemediğini
Soru 6
6. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da yaptığı toplantıda milletvekili arkadaşlarından İstanbul'da açılacak Mebusan Meclisi başkanlığına kendisinin seçilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal'in bu tavrında,

I. Osmanlı Devleti'nin egemenlik anlayışını değiştirme,

II. Meclis dağıtıldığı takdirde yeni meclisi Anadolu'da toplama

III. Meclis'in alacağı kararları değiştirebilme

düşüncelerinden hangileri öncelikle etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
7. Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti Bakanı sıfatıyla 19 Mart 1920'de Anadolu'daki sivil ve askeri makamlara gönderdiği genelgede, "Ankara'da açılacak olan Millet Meclisi için seçimlerin hemen yapılması gerektiği zira Meclis'in 23 Nisan'da açılacağı'' belirtilmiştir.

Bu bilgiye bakılarak,

I. Milli Mücadele'nin İstanbul Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyduğu ortaya koyulmuştur.

II. Halkın iradesinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

III. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkarılmaya çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Mustafa Kemal, TBMM'nin açılması öncesinde yayınladığı bildiride, işgal edilen İstanbul'dan kaçabilen milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceğini belirtmiştir.

Mustafa Kemal'in bu girişimi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Ulusun iradesine saygılı davranıldığının
B
Saltanat makamının haklarının korunduğunun
C
Kuva-yı Milliye birliklerinin Milli Mücadele'de yetersiz kaldığının
D
Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yeniden açılmaya çalışıldığının
E
Halkın Milli Mücadele'ye olan güveninin artırılamadığının
Soru 9
9. TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasından bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından Meclis'e sunulan önergede, "geçici bir hükümet başkanı atamak ya da bir padişah vekili tanımak doğru değildir." denilmiştir.

Mustafa Kemal'in bu girişimi,

I. saltanat kurumunun desteğini alma,

II. TBMM'nin sürekli olduğunu ortaya koyma,

III. cumhuriyet yönetimine geçme

amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. İlk TBMM'de, birbirinden oldukça farklı ideolojilerden ve mesleklerden olan milletvekilleri tek bir amaç etrafında bir araya gelebilmiştir.

Bu gelişmede,

I. Türkçülük düşüncesinin güç kazanması,

II. ulusal bağımsızlığın sağlanmasının ortak bir hedef olarak görülmesi,

III. işgallerin sona erdirilmesine çalışılması

durumlarından hangilerinin rolünden söz dilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
11. 1921 yılında TBMM tarafından kabul edilen Teşkilatı-ı Esasi'de, "Türkiye'de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı ulustur. Ulusal iradeyi de ulus adına temsil eden tek yetkili organ, TBMM'dir." ifadesi yer almıştır.

Bu bilgiye göre,

I. TBMM'nin halka dayalı olarak çalışacağı vurgulanmıştır.

II. Meclis güçler birliği ilkesini benimsemiştir.

III. Saltanat makamının yetkileri korunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Milli Mücadele'de TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması, hatta zaman zaman yargı yetkisini kullanmasının,

I. siyasal partilerin kurulması,

II. demokratik yönetim anlayışının yerleşmesi,

III. alınan kararların hızlı biçimde uygulanması

kazanımlarından hangilerini sağladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.