Tarih İlmi -1

Tarih İlmi -1

Tebrikler - Tarih İlmi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Yapılan araştırmalar tarih öncesi dönemde yaşayan insan topluluklarının kürkleri için etobur hayvanlardan, dev fillerden korunmak için fildişinden, sanat nesnesi ve takı olarak da diğer hayvanların dişlerinden yararlandıklarını ortaya koymuştur.

Bu bilgilere bakılarak söz konusu dönem insanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Hayvanlar temel gereksinim kaynağıdır.
B
Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
C
Hayvanlar tarım üretiminde kullanılmıştır.
D
Yerleşim birimleri kurulmuştur.
E
Dere kenarlarına yerleşilmiştir.
Soru 2
2. Kadeş Antlaşması'nın kapsamlı bir şekilde incelenmesi ile Mısır - Hitit ilişkileri daha iyi anlaşılabilir.

Buna göre, tarih araştırmacısının Mısır - Hitit ilişkilerini incelemek için;

I. filoloji,

II. etnografya,

III. diplomatik,

bilimlerinin hangilerinden yararlanması gerektiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
E) I, II ve III
Soru 3
3. Cilalı Taş devrinde insanlar nehir kenarlarına yerleşmiş, tarımla uğraşmış ve yiyeceklerini saklamak için topraktan çanak çömlekler yapmışlardır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Köy yerleşimlerinin kurulduğu
B
Seramik yapımının başladığı
C
Yerleşik hayata geçildiği
D
Üretime geçildiği
E
Sosyal sınıfların ortaya çıktığı
Soru 4
4. Anadolu'da tarih öncesi dönemde kurulmuş bir yerleşim merkezinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında saban parçaları ve sulama kanalları ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgiye dayanarak bu bölgede yaşamış toplulukla ilgili olarak,

I. Yazılı kültür eserleri vermişlerdir.

II. Üretici bir yaşam biçimine sahip olmuşlardır.

III. Kültürel etkileşime kapalı bir özellik taşımışlardır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Tarih bilimi, insan topluluklarının birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden - sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif bir şekilde inceleyen bilimdir.

Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Olayların tarafsız bir şekilde incelenmesi gerektiği
B
Savaş, ticaret, göç, istila hareketlerinin tarihin konusu kapsamına girdiği
C
Olayları günümüzün değer yargılarıyla incelemenin ve değerlendirmenin gerektiği
D
Bir olayın sonucunun kendinden sonraki başka bir olayın nedenini oluşturduğu
E
Geçmiş dönemleri incelemenin kaynaklara olan ihtiyacı zorunlu hale getirdiği
Soru 6
6. İnsanlık, tarih öncesi dönemleri aynı zaman diliminde kesintisiz olarak yaşamamıştır. Mesela; Mezopotamya insanı maden devrini yaşarken, Batı Avrupa'nın bir çok bölgesi Taş devrini yaşamaktaydı.

Bu gelişmelerin ortaya çıkmasında,

I. uygarlıklar arasındaki iletişimin yeterli olmaması,

II. insanların yerleşik hayata geçmesi,

III. uygarlıkların gelişim süreçlerinin farklı olması,

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
7. Fransa'da yer alan bir arkeolojik kazı alanında gerçekleştirilen çalışmalarda altın mücevherler, ucu çakmaktaşından oklar, tunçtan bıçaklar, taştan gizemli çubuklar bulunmuştur.

Bu buluntular dikkate alındığında,

I. Kesici ve delici aletler yapılmıştır.

II. Değerli madenler işlenmiştir.

III. Taş, malzeme yapımında kullanılmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. Tarih öncesi dönemler, farklı bölgelerde yaşayan toplumlarda aynı dönemde başlayıp, aynı dönemde sona ermemiştir.

Bu gelişmede,

I. dini inanç,

II. hukuk sistemi,

III. coğrafi koşullar

unsurlarından hangilerinin doğrudan belirleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Paleolitik dönem insanları iklime uyum sağlamak zorundaydılar. Yeni alanlara yerleştiler. Avrupa'nın kuzeydoğusunda ve Sibirya'da koloniler halinde yaşadılar.

Buna göre,

I. Doğa koşulları insan yaşamını etkilemiştir.

II. Elverişli yaşam alanları aranmıştır.

III. Üretici yaşam başlamıştır.

yargılarından hangilerinin Paleolitik dönem için geçerli olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Selçuklular döneminde hazırlanan Celâli takvim vergi toplama dönemlerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır.

Buna göre,

I. kültürel yapı,

II. siyasi ilişki,

III. ekonomik ihtiyaç

unsurlarından hangilerinin bu takvim hazırlanırken dikkate alındığı vurgulanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Arkeolojik araştırmalar, Fransa, İtalya, Avusturya ve Rusya'da bulunan tarih öncesi döneme ait heykelciklerin birbirlerine oldukça benzediğini ortaya koymuştur.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Toplumsal etkileşim yaşanmıştır.

II. Tarım üretimi başlamıştır.

III. Madenler işlenebilmiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Öğretici tarih anlayışında hep zaferler ve parlak olayların işlenmesine özen gösterilmiş, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları karşısında sessizlik tercih edilmiştir. Bu da öğretici tarzın en büyük zaafını teşkil etmiştir.

Öğretici tarihçiliğin bu anlayışının aşağıdakilerden hangisine engel olduğu söylenebilir?

A
Deney ve gözlem yapılabilmesine
B
Başarısızlıklardan ders alınabilmesine
C
Olayların kronolojik sırasının belirlenmesine
D
Yazılı belgelerin değerlendirilmesine
E
Olayların tanıklarının öneminin azalmasına
Soru 13
13. Bir bölgede kazı çalışması yapan bir arkeolog, kazı alanında en alttan üste doğru sırayla fosilleşmiş buğday taneleri, tunçtan silahlar ve demirden at nalları bulmuştur.

Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. Bu bölgede ilk olarak Cilalı Taş devri yaşanmıştır.

II. Bölge halkı, Tunç devrini yaşayan bir uygarlıktan etkilenmiştir.

III. Bölge halkı, tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
15. Din olgusu; toplumsal, siyasi, askeri, kültürel ve hukuki alanlarda tarih boyunca belirleyici olmuştur.

Buna göre,

I. Hicret'in Müslümanlar tarafından takvim başlangıcı olarak benimsenmesi,

II. Papaların krallara tac giydirmesi,

III. yasaların dini kurallara dayandırılması

durumlarından hangileri din olgusunun toplumsal ve siyasi alanda etkili olduğunun kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15
15. Öğretici tarih yazıcılığının en belirgin özelliği, tarihte ün yapmış şahsiyetlere geniş yer verilmesi, bu kişilerin idealleştirmesi, hatta adeta insanüstü varlıklar haline getirilmesidir.

Bu anlayışın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Tarihi olaylarla ilgili gerçeklerin abartılmasına
B
Sebepler üzerinde önemle durulmasına
C
Yer ve zaman olgularının önemsenmemesine
D
Olayın taraflarının belirlenmesine
E
Araştırmaların kolaylaştırılmasına
Soru 16
16. Ay yılı takvimini ve Güneş yılı takvimini icat eden toplumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Hitit - Frig
B
Sümer - Mısır
C
Roma - Yunan
D
İyon - Urartu
E
Sümer - Akad
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.

www.tarihtendersler.com