Tarih Online Genel Tarama Sınavı -24

Genel Tarama -24

Tebrikler - Genel Tarama -24 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupalılar Haçlı Seferleri sonucunda doğu dünyasından pusulayı öğrenmişler, pusula sayesinde Coğrafi Keşifleri yaparak sömürgecilik faaliyetlerini başlatmışlardır. Bunun sonucunda başlayan hammadde ve pazar rekabeti de I. Dünya Savaşı'na yol açmıştır.

Yukarıdaki bilgilere bakarak tarihsel olayların hangi özelliği üzerinde durulduğu söylenebilir?

A
Yer
B
Neden - sonuç
C
Zaman
D
Yansızlık
E
İnsan ilişkileri
Soru 2
Mezopotamya bölgesi, tarıma ve yaşamaya elverişli konumu nedeniyle uygarlığın beşiği olmuştur. Bu bölge düzlük olup, dağlara ayrılmamıştır. Ancak bu bölgenin aşağı kısmı kum, taş ve maden bakımından oldukça fakirdir.

Mezopotamya'nın bu coğrafi özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine etkide bulunduğu söylenemez?

A
Bölgede meydana gelen uygarlık değerlerinin başka bölgelere taşınmasına
B
Bölgedeki uygarlık kalıntılarının az olmasına
C
Bölge halkının çok tanrılı dinleri benimsemesine
D
Bölgeye yönelik istilaların artmasına
E
Bölge halkının ekonomik etkinliğinin biçimine
Soru 3
Çin'in en büyük amacı, Hun Devleti'ni yıkarak İpek Yolu'na tek başına egemen olmaktı.

Çinlilerin,

I. Türk devletleriyle anlaşmalar yapmaları,

II. casuslar göndererek Türk boylarını birbirine düşürmeleri,

III. Türkler arasındaki taht kavgalarını desteklemeleri

faaliyetlerinden hangilerinin bu amaç doğrultusunda olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan Bedir Savaşı'nın sonunda Şam ticaret yolu Müslümanların denetimine girmiştir.

Bu durumun,

I. Arabistan'da siyasal birliğin sağlanması,

II. İslamiyet'in Arabistan'da yayılmasının yavaşlaması,

III. Mekkelilerin ekonomik yönden zarara uğraması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Orta Çağ'da görülen,

I. halkın sınıflara ayrılması,

II. derebeylerin vergiden muaf olması,

III. burjuvaların vergi verdikleri halde yönetime katılamaması

durumlarından hangileri halk arasında eşitsizlik olduğunun bir göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklularının Bizans imparatorluğuna üstünlük sağladığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Denizcilik faaliyetlerine başlamaları
B
Çaka Beyliği'ni yıkmaları
C
Ticareti geliştirmeleri
D
Bizans'ı vergiye bağlamaları
E
Haçlı ordularını mağlup etmeleri
Soru 7
II. Murat Balkanlarda Macarların, Anadolu'da Karamanoğullarının aynı dönemde Osmanlı topraklarına saldırmaları üzerine, 1444 yılında önce Macarlarla ardından da Karamanoğulları ile barış antlaşmaları imzalamıştır.

II. Murat'ın bu antlaşmalarla,

I. Balkan topraklarından çekilme,

II. devletin sınırlarını güvence altına alma,

III. Fetret Devri'ne son verme

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra, Bizans'ı yeniden diriltme umutlarını sona erdirmek için ölen Bizans imparatorunun varisleri olan Mora'daki Rum despotluklarına ve Trabzon Rum imparatorluğuna son vermiştir.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti'ndeki Rumları kışkırtabilecek unsurlar ortadan kaldırılmıştır.

II. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki egemenliği pekiştirilmiştir.

III. Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanması engellenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
Osmanlı Devleti'nde kaptan-ı deryalar, XVI. yüzyılda Divan-ı Hümayun üyesi olmuşlardır.

Osmanlı Devleti'nde,

I. Akdeniz'de egemenlik alanının genişlemesi,

II. Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarına egemen olunması,

III. Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanması

gelişmelerinden hangilerinin bu uygulamanın başlamasında etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Osmanlı Devleti, Zitvatorok Antlaşması'nı, Yükselme Devri'nden XVII. yüzyıla kadar geçen dönemdeki uygulamalarının aksine, tarafsız bir bölgede yapılan görüşmeler sonunda imzalamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birleştiklerinin
B
Osmanlı Devleti'nin diplomasi alanındaki üstünlüğünü kaybettiğinin
C
Osmanlı ordularının Avrupalı uzmanlar tarafından eğitildiğinin
D
Osmanlı Devleti'nde gümrük gelirlerinin azaldığının
E
Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığının
Soru 11
Osmanlı Devleti'nde, barış siyaseti Pasarofça Antlaşmasıyla kesinleşmiş ve Osmanlı Devleti genişlemeden çok savunma tedbirlerine önem vermiştir.

Osmanlı Devleti'nin Pasarofça Antlaşmasından sonra bu şekilde bir politika izlemesine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

A
Savaşlarda başarılı olamaması
B
Sürekli toprak kaybetmesi
C
Yeniçerilerden beklediği verimi alamaması
D
Türk ordu sisteminin Avrupa'dan geri kaldığının anlaşılması
E
Sadrazamların Divan'a başkanlık yapması
Soru 12
Orta Çağ'da ve Yeni Çağ başlarında Avrupa'da Katolik mezhebinin kuralları devletlerin kanunlarında yer alırken, Reform hareketlerinden sonra Avrupa'da birçok yeni mezhep ortaya çıkmış, yeni mezheplerin hakim olduğu yerlerde din kuralları kanunlardan çıkarılmaya başlanmıştır.

Bu uygulamanın,

I. din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,

II. ulusal devletlerin kurulması

III. din ve vicdan özgürlüğünün koruma altına alınması,

hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi'nin (1789) getirdiği devlet sistemleri içinde yer almaz?

A
Sosyal Devlet
B
Lâik Devlet
C
Kral Devleti
D
Hukuk Devleti
E
Ulusal Devlet
Soru 14
Rumlar, Osmanlı Devleti'nden ayrılmak amacıyla çıkardıkları ilk isyanı çoğunlukta oldukları Mora'da değil, yüzyıla yakın süredir yöneticilik yaptıkları ve Rusya sınırına yakın bir bölge olan Eflak'ta çıkarmışlardır.

Rumların bu tutumunun,

I. Rusya'nın desteğini alma,

II. Balkan uluslarını isyanlarına ortak etme,

III. Ortodoks Kilisesi'nin yetkilerini genişletme

hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki hükümetler Avrupa devletleri ve Balkan ülkeleriyle ilgili denge hesaplarının farkında olmamışlardır.

Bu durumun II. Meşrutiyet Dönemi'nde,

I. Balkan devletleri arasındaki ittifakı önleyen kilise anlaşmazlığının Osmanlı hükümeti tarafından çözülmesi, II. Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'ya karşı Avrupa devletlerinden destek bulamaması,

III. İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimde etkili olması

gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 16
Birinci Dünya Savaşı sırasında,

I. Anadolu'daki Ermenilerin isyan etmesi,

II. Arapların İngiltere'nin yanında yer alması.

III. İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanları askere almaları

gelişmelerinden hangileri, İslamcılık politikasının önemini kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan,

- Osmanlı Devleti'nin sınırlarının denetimi ve iç güvenliği için gerekli olan birliklerin dışındaki askerler terhis edilecektir.

- Osmanlı ordusunun silah ve cephaneleri itilaf Devletleri'ne teslim edilecektir.

maddeleri dikkate alındığında, İtilaf Devletleri'nin,

I. işgaller için uygun ortam hazırlama,

II. Osmanlı yönetiminin etkinliğini azaltma,

III. Osmanlı Devleti'ni direniş gücünden yoksun bırakma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18
"Ülkemizi ele geçirme amacı taşımayan herhangi bir devletin teknik, sanayi ve ekonomik yardımı kabul edilebilir."

Erzurum Kongresi'nin bu hükmüne dayanarak dış borç alınmasında aşağıdakilerden hangisinin ön koşul olarak kabul edildiği söylenebilir?

A
Asker ve silah yardımında bulunulmasının
B
Dış politikada birlikte hareket edilmesinin
C
Ulusal bağımsızlığımıza saygılı olunmasının
D
Anlaşma Devletleri ile görüşmelerde arabuluculuk yapılmasının
E
Borçların ödenmesinde kolaylık sağlanmasının
Soru 19
Gümrü Antlaşması'nda, "Düşman ordusuna katılarak Türklere karşı silah kullanmış veya öldürme olaylarına katılmış olanların dışında kalan Ermeniler, isterlerse 6 ay içinde Türkiye'ye dönebileceklerdir." hükmü yer almıştır.

Gümrü Antlaşması'nda Türkiye'ye dönmek isteyen Ermenilere bu şekilde kısıtlama getirilmesiyle,

I. toplumsal barış ve güvenliğin bozulmasını önleme,

II. Ermenilerin Anadolu'da çoğunluğu oluşturmasını sağlama,

III. Anlaşma Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nı uygulamasını önleme

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
İlk TBMM,

• Kuvayı Milliye birliklerinin işgalleri engelleyememeleri ve işgal güçlerini durduramamaları,

• Kuvayı Milliyecilerin hukuk devleti anlayışına ters hareket etmeleri,

• Türk yurdunun en kısa zamanda işgalden kurtarılmak istenmesi

karşısında aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?

A
Cumhuriyetin ilan edilmesi
B
Saltanatın kaldırılması
C
Eğitim faaliyetlerinin birleştirilmesi
D
Sevr Antlaşması'nın imzalanması
E
Düzenli ordunun kurulması
Soru 21
Yeni Türk Devleti'nin,

I. Darulfünun'un kaldırılması,

II. Millet Mekteplerinin yaygınlaştırılması,

III. devlet dairelerinde işlemlerin yeni harflerle yapılmaya başlanması

uygulamalarından hangilerinin Türkiye'de okuma yazma oranının yükselmesine katkıda bulunduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 22
Cumhuriyet Dönemi'nde,

I. Musul'un Irak'a bırakılması,

II. Hatay'ın anavatana katılması,

III. Montrö'de Boğazların yönetiminin Türkiye'ye devredilmesi

gelişmelerinden hangilerinin Misak-ı Milli kararlarına uygun olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 23
Cumhuriyet Dönemi'nde,

I. öğretimde kullanılan yabancı terimlerin yerine Türkçe terimlerin bulunması,

II. yabana bilim adamlarının Türk üniversitelerinde ders vermesi,

III. halk dilinde yaşayan kelimelerin toplanması

faaliyetlerinden hangileri, dilde ulusçuluk ilkesine önem verildiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 24
İmparator Mutsuhito döneminde yapılan reformlarda,

• Anayasa yapılmasında Almanya-Prusya,

• Donanmanın güçlendirilmesinde İngiltere örnek alınmıştır.

Bu durum Japonya'yla ilgili,

I. Batılılaşmada devlet ayrımı yapılmamıştır.

II. Gelişmelere kapalı bir ülkedir.

III. Avrupalı devletlerin sömürüsüne açık bir ülke haline gelmiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 25
İmparator Mutsuhito döneminde yapılan reformlarda,

• Anayasa yapılmasında Almanya-Prusya,

• Donanmanın güçlendirilmesinde İngiltere örnek alınmıştır.

Bu durum Japonya'yla ilgili,

I. Batılılaşmada devlet ayrımı yapılmamıştır.

II. Gelişmelere kapalı bir ülkedir.

III. Avrupalı devletlerin sömürüsüne açık bir ülke haline gelmiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 26
Fransa'nın, II. Dünya Savaşı öncesi dönemde olası bir saldırıya karşı Almanya sınırında savunma amaçlı olarak oluşturduğu güvenlik kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maginot Hattı
B
Barbarossa Harekatı
C
Overlord Harekatı
D
Berlin Duvarı
E
Blitzkrieg
Soru 27
ABD ile SSCB arasında yaşanan ve Soğuk Savaş olarak adlandırılan gerginlik döneminin oluşumunda,

I. SSCB'nin komünizmi yayma çabalarına yönelmesi,

II. dünya ülkelerinin ABD ve SSCB önderliğinde iki kutba ayrılması,

III. ABD'nin dünya genelinde çıkarlarını koruma politikası izlemesi

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 28
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin dünya barışının korunmasına katkı sağladığı ileri sürülemez?

A
Bandung Konferansı'nın toplanması
B
Nixon - Kissenger Doktrini'nin ilan edilmesi
C
İsrail'in Filistin'de yeni yerleşim birimleri açması
D
Helsinki Konferansı'nın toplanması
E
Ping-Pong Diplomasisi'nin gerçekleşmesi
Soru 29
Türkiye'de 1999 seçimlerinde kurulan Koalisyon Hükümeti'nde,

I. DSP

II. ANAP

III. CHP

IV. MHP

V. DYP

partilerinden hangileri yer almıştır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı