Tarih Online Genel Tarama Sınavı -23

Genel Tarama -23

Tebrikler - Genel Tarama -23 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihsel bir olayın daha iyi anlaşılabilmesi için olayın üzerinden 40 - 50 yıl geçmesi gerektiğini savunan bir araştırmacının bu tezinin,

I. olayların kesin sonuçlarının ortaya çıkması,

II. olaylarla ilgili yeterli kaynağa ulaşılması,

III. olayların ders kitaplarına girmesi

amaçlarından hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Anadolu'da tarih öncesine ve İlkçağa ait yerleşim yerleri incelendiğinde Batı’da yerleşimin Doğu’dan daha önce başladığı, uygarlık gelişiminin daha hızlı olduğu ve kurulan uygarlık sayısının daha fazla olduğu görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamaya göre Anadolu'nun batısının doğudan daha çok gelişmesi aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlanabilir?

A
Şehir devleti anlayışının hâkim olmasına
B
Çok tanrıcılığın sona ermesine
C
Coğrafî özelliklere
D
Ticarî etkinliklerin yoğun olmasına
E
Savunma tekniklerinin gelişmiş olmasına
Soru 3
I. Göktürkler

II. Karluklar

III. Hunlar

IV. Uygurlar

Yukarıda verilen Türk topluluklarından hangileri kendilerine özgü bir alfabe hazırlamışlardır?

A
Yalnız III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 4
Hicret sonrasında Medine'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Putperest Araplar arasında yapılan antlaşma İslam tarihinin ilk anayasası kabul edilmekte, İslam Devleti'nin kurulduğunun belirtisi sayılmaktadır.

Buna göre,

I. İslam Devleti demokratik yapıdadır.

II. İslam hukukunda Müslümanlar birinci sıradadır.

III. İslam Devleti ulusal yapıdadır.

yargılarından hangileri İslam devlet hukuku ile ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Gaznelilerde orduda farklı milletlerden askerler yer alırken, Karahanlılarda ordunun Türklerden oluştuğu görülür.

Karahanlılarla ilgili bu farklılığın oluşumunda etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaznelilerle siyasi ve ekonomik rekabet içinde olunması
B
Orta Asya'da Türk unsurlar üzerinde egemen olunması
C
İslam inancının yaygınlaştırılması düşüncesine önem verilmesi
D
Orta Asya'da ekonomik etkinliklerini artırmak istemeleri
E
Halkın devlete bağlılığının artırılmaya çalışılması
Soru 6
Ortaçağda Avrupa'da skolastik düşüncenin egemen olması,

I. toplumsal,

II. düşünsel,

III. sanatsal

alanlardan hangilerinde değişme ve gelişmeler yaşanmasını engellemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
Anadolu Selçuklularında yaşanan toplumsal uyuşmazlıkların çözümünde kadılar görev üstlenmişlerdir. Devlet adamlarının kadılar üzerinde herhangi bir yaptırım yetkisi olmamıştır.

Bu durum, Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Siyasi otoritenin yeterince güçlü olmadığının
B
Yargı bağımsızlığına önem verildiğinin
C
Adalet teşkilatının devlet tarafından kontrol edilmeye çalışıldığının
D
Anadolu'da toplumsal bütünlüğün sağlanamadığının
E
Kadıların siyasi alanda etkin olduklarının
Soru 8
Osmanlı Devleti'nde denizcilikle ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır:

• Orhan Bey döneminde ilk deniz üssü Aydıncık'ta kurulmuştur.

• Yıldırım Beyazıt döneminde Gelibolu'da tersane kurulmuştur.

• I. Mehmet döneminde Venediklilerle yapılan ilk deniz savaşı kaybedilmiştir.

Bu gelişmeler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?

A
Osmanlı Devleti deniz aşırı seferler de planlamıştır.
B
Osmanlı donanmasının gelişimi tamamlanmamıştır.
C
Osmanlı denizciliğinin gelişiminde değişik hükümdarların katkısı olmuştur.
D
I. Mehmet dönemine kadar denizcilik faaliyetleri görülmemiştir.
E
Osmanlı Devleti denizcilikte rakipsiz değildir.
Soru 9
Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethinin ardından Galata'da faaliyette bulunan Cenevizli tüccarlara ekonomik bazı güvenceler vermiştir.

Bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katolik dünyasının desteğini almak
B
Avrupalı devletlerle siyasi ve askeri ilişkileri güçlendirmek
C
Venedik ve Cenevizlilerin Karadeniz'deki etkinliğini sınırlandırmak
D
Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet gücünü artırmak
E
İstanbul'un ekonomik canlılığını korumak
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde ilk olarak XV. yüzyılda açılan Enderun mektebinin temel kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehzadelere deneyim kazandırmak
B
Önemli devlet makamları için yönetici yetiştirmek
C
Askeri etkinliği artırmak
D
Devlet kademelerinde görev alacak kişileri yetiştirmek
E
Halkın eğitim seviyesinin yükselmesini sağlamak
Soru 11
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen,

- taşra yönetiminin bozulması,

- dirlik toraklarının hak etmeyen kişilerin eline geçmeye başlaması durumları,

I. halkın devlete olan bağlılığının zarar görmesi,

II. ülkede isyanların yaşanması,

III. Yeniçerilerde devlet ocak içindir anlayışının yerleşmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşmasının hükümleri arasında yer almaz?

A
İsveç kralının serbestçe ülkesine dönmesine izin verecektir.
B
Rusya Lehistan'ın içişlerine karışmayacaktır.
C
Rusya İstanbul'daki elçisini geri çekecektir.
D
İstanbul Antlaşması ile Ruslara geçen Azak kalesi Osmanlılara geri verilecektir.
E
Rusya Balkanlarda Panslavist politikalar izlemeyecektir.
Soru 13
Reform hareketleri sonucu Katolik Kilisesi büyük bir güç kaybına uğrarken, Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde önemli bir değişiklik görülmemiş, Ortodoks Kilisesi bir yönüyle gücünü koruyabilmiştir.

Buna göre, Reform hareketlerinin aşağıdaki adları verilen devletlerden hangilerinin sınırları İçinde en az etkili olması beklenir?

A
İngiltere
B
Rusya
C
İspanya
D
Fransa
E
İtalya
Soru 14
Sanayi Devrimi, üretimde insan emeğinin yerini makinaların almasıdır. Sanayi Devrimi sonucu işçi sınıfı doğdu, köyden kente göç başladı. Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Devletler arası bloklaşmalara ortam hazırladı.
B
Kırsal kesimden sanayii alanlarına doğru göç başladı.
C
Üretimde makinaların yer almasıyla sanayii devrimi gerçekleşti.
D
Hammadde ve pazar sorunu doğdu.
E
Proleterya sınıfı adıyla işçi sınıfı ortaya çıktı.
Soru 15
Boğazlar'dan Ruslar'a geçiş hakkının tanınması ve Boğazlar Sorunu'nun ilk kez uluslararası sorun haline gelmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
1841 Londra Konferansı
B
Berlin Antlaşması
C
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
D
Hünkar İskelesi Antlaşması
E
Paris Antlaşması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez?

A
Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması'nı imzalaması
B
Meriç Nehri'nin Türk - Yunan sınırı olarak kabul edilmesi
C
Balkanlardaki Türklere azınlık haklarının kazandırılması
D
Osmanlı Devleti'nin On iki adayı kaybetmesi
E
Kırklareli ve Edirne'nin yeniden Osmanlı egemenliğine alınması
Soru 17
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A
Almanya'nın askeri yükünün azalması
B
İtalya'nın İtilaf grubuna geçmesi
C
Yeni cephelerin açılması
D
Savaşın süresinin uzaması
E
İtilaf Devletleri'nin kayıplarının artması
Soru 18
I. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri yanında savaşa katılma isteğinin reddedilmesi

II. İtalya ile Almanya'nın ayrı gruplarda yer alması

III. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı-Almanya bağlantısının kesilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin cephelerde iyi durumda olmasına rağmen, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 19
Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde "Ordu birliklerine askerin terhis ve silâhların teslim edilmemesi" ni istemiştir.

Bu istekle, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin başlatılması gereği ortaya konmuş olmaktadır?

A
İşgalcilerle müzakerelerin
B
Direniş Cemiyetlerinin birleştirilmesinin
C
İşgallere karşı direnişin
D
Yeni bir meclis oluşturmanın
E
Kuva-i Millîye'nin kurulmasının
Soru 20
Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan İstiklal Mahkemelerinin başlıca görevi, TBMM'ye karşı ayaklananları ve ordudan kaçanları yargılamak olmuştur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinin kuruluş amaçları arasında gösterilebilir?

A
Yeni bir anayasa yapılmasını sağlamak
B
Seçimlerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak
C
Azınlıklarla Türkler arasındaki çatışmaları önlemek
D
TBMM'nin otoritesini güçlendirmek
E
Düzenli orduya kumanda etmek
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi İtilâf Devietleri'nln TBMM'yi tanımadıklarını göstermek için başvurdukları bir yoldur?

A
Osmanlı Mebusan Meclisi'ni basmaları
B
Osmanlı saltanat ve hilâfetini korumaları
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Doğu Trakya sınırına karşı çıkmaları
D
Lozan'da boğazların tam yönetimini Türk Devleti'ne vermemeleri
E
Londra Konferansı'na Ankara temsilcisini Osmanlı heyeti içinde çağırmaları
Soru 22
Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tanındı.

Bu gelişmenin, Türkiye için I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren diğer antlaşmalardan farklı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin, Misak-ı Milli sınırları içinde kurulması
B
Devletin, Avrupa devlet niteliğini koruması
C
Yenilen devletler arasında eşit koşullarla yapılan tek antlaşma olması
D
Kapitülâsyonların bütünü ile kaldırılması
E
Türkiye - Yunanistan dostluğunun başlaması
Soru 23
Türkiye Cumhuriyeti yabancı okullar sorunu ile ilgili Fransa'nın görüşme tekliflerini kabul etmemiştir.

Türkiye'nin bu davranışı,

I. devletlerarası sorunları barışçı yollardan çözme,

II. ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme,

III. yabancı devletlerin içişlerine karışmasına fırsat vermeme

ilkelerinden hangilerini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 24
"Ulusun varlığı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir."

Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Çağdaşlığı
B
Barışçılığı
C
Halkçılığı
D
Milliyetçiliği
E
Uluslararası işbirliğini
Soru 25
1928 tarihli Briand Kellogg Paktı'na Avrupa devletleri dışında,

I. ABD,

II. SSCB,

III. Japonya

devletlerinden hangileri imza atmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
30 Ocak 1943'tarihli Adana Konferansı'nda Churchill ile İnönü bir araya gelmiştir. İngiltere'nin Türkiye'yi savaşa sokma tekliflerine karşılık İnönü savaşa girmek için ihtiyaçların yetersiz olduğunu bildirmiştir. Ancak ihtiyaçların tespiti 1944 yılı başlarına gelindiğinde hâlâ tamamlanamamıştı.

Türkiye'nin bu tutumu,

I. müttefiklerle bağlantıyı koparmama,

II. savaşa girmekten kaçınma,

III. savaşan taraflardan birini haklı çıkarma

amaçlarından hangilerine yönelik olamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 27
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sonlarında Almanya'ya savaş açmasıyla BM'ye üye olması arasındaki ilişki; Kore Savaşı'na katılmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?

A
Avrupa Konseyi'ne katılması
B
NATO'ya üye olması
C
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusunda bulunulması
D
Balkan Paktı'nın kurulması
E
Balkan Paktı'nın kurulması
Soru 28
Bağlantısızlar Hareketi'nin temeli aşağıdakilerden hangisinde atılmıştır?

A
Bandung Konferansı
B
İslam Konferansı Örgütü
C
SALT-I Antlaşması
D
Helsinki Nihai Senedi
E
Ping-Pang Diplomasisi
Soru 29
1992 de Hükümeti tarafından, Türk dilinin konuşulduğu ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
TÜSİAD
B
TUSKON
C
TİKA
D
COMİNFORM
E
UNESCO
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com