Tarih Online Genel Tarama Sınavı -22

Genel Tarama -22

Tebrikler - Genel Tarama -22 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?

A
Ateşin bulunması - Madenlerin işlenmesi
B
Demirin bulunması - Tarih çağlarına girilmesi
C
Göç hareketlerinin başlaması - Toplumlar arası iletişimin hızlanması
D
Ticaretin gelişmesi - Paranın bulunması
E
İnsanların birlikte yaşamaları - Hukuk kurallarının yapılması
Soru 2
İlkçağ'da Mezopotamya'da mülkiyet kavramının erken ortaya çıkması ve ticaretin gelişmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Paranın kullanılmasına
B
Alış verişin gelişmesine
C
Hukuk kurallarının konmasına
D
Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasına
E
Lâik devlet anlayışına
Soru 3
İslam öncesi dönemde Orta Asya'da kurulmuş Türk devletlerinin İpek Yolu üzerindeki denetimlerini artırmak için Çinlilerle askeri mücadelelere girmelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik gelirleri artırmak
B
Çin kültürünün Türk topluluklarını etkilemesini önlemek
C
Türk boylarını aynı siyasi çatı altında bir araya getirmek
D
Gök Tanrı inancını yaygınlaştırmak
E
Yerleşik yaşamın Türkler arasında yaygınlaşmasını sağlamak
Soru 4
Emeviler Arap devleti anlayışına sahip iken, Abbasiler İslam devleti özelliğine sahiptir.

Buna göre,

I. her iki devletin de Arap olmayan Müslümanları devlet görevlerinde kullanması,

II. Emevilerin, Arap milliyetçiliği politikası izlemesi,

III. Abbasilerin farklı milletleri bir çatı altında toplaması

açıklamalarından hangileri yukarıdaki bilgiler ile paralellik gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Memlüklerde ordunun desteğini elde eden komutanlarının ve emirlerin tahta geçebildikleri bilinmektedir.

Bu durum Memlüklerde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Ülke yönetiminde saltanat uygulamasının benimsenmesine
B
Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
C
Güçlü bir ordu teşkilatı kurulmasına
D
Halkın hükümdarlık makamına olan bağlılığının güçlenmesine
E
Tahta çok sayıda hükümdarın geçmesine
Soru 6
IV. Haçlı Seferi sonucunda,

I. İstanbul'da Bizans yıkılarak yerine Latin krallık kurulmuş,

II. İznik Rum Devleti kurulmuş,

III. Trabzon Rum Devleti kurulmuştur.

Bunlardan hangileri, "Papalığın, Ortodoks mezhebini ortadan kaldırma isteği" doğrultusunda gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Selçukluların egemenliği altındaki Anadolu'da XIII. yüzyılda Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler birlikte yaşıyordu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Anadolu nüfusunun zamanla azalmasının
B
Selçuklu yönetiminin dini hoşgörü sahibi olmasının
C
İslam inancının gayrimüslim unsurlar arasında yayılmaya başlamasının
D
Anadolu'ya yönelik dış tehditlerin ortaya çıkmasının
E
Anadolu'da ekonomik faaliyetlerinin artmasının
Soru 8
Osmanlı Devleti'nin genişlemesi ve imparatorluğa dönüşmesi, Balkanlardaki genişlemesinin sonucudur.

Osmanlı siyasetinin hangi niteliği, yukarıda belirtilen gelişmenin nedeni olmuştur?

A
Osmanlı ordusunun güçlü olması
B
Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesi
C
Balkan topraklarının tarıma elverişli olması
D
Gaza düşüncesinin yönetimin temel siyaseti olması
E
Bizans İmparatorluğu'nun merkezî otoritesini kaybetmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Memlûk Devleti üzerine sefer düzenlemesinin temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Memlüklerin Abbasi halifesini himaye altında bulundurmaları
B
Baharat Yolu'nun denetim altına alınmak istenmesi
C
Hint Okyanusu'ndaki Müslüman sultanlıkların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi
D
Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki etkinliğinin kırılmaya çalışılması
E
Safevilerin etkinlik alanının daraltılmasının amaçlanması
Soru 10
I. Zeamet,

II. Has,

III. Tımar,

IV. Yurtluk,

V. Ocaklık

Yukarıdaki topraklardan hangisi, Osmanlı Devleti’nde vezir, kazasker, beylerbeyi gibi üst düzey devlet memurlarına tahsis edilirdi?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Osmanlı Devleti'nde yeniçeriler maaşlarının zamanında ödenmemesinden sorumlu tuttukları kişilerin idamını istemişlerdir.

Yeniçerilerin bu isteklerinin kabul edilmesi,

I. Yabancıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlaması

II. Yeniçerilerin yönetim üzerindeki etkilerinin artması

III. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Osmanlı Devleti'nin III. Selim Dönemi'nde Avrupa'nın önemli bazı merkezlerinde sürekli elçilikler kurması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti haline gelmesine
B
Avrupa devletlerinin askeri açıdan baskı altında tutulmasına
C
Avrupa devletlerinin ekonomik etkinliğinin azalmasına
D
Osmanlı Devleti'ndeki Avrupa etkisinin artmasına
E
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne ekonomik alanda destek olmasına
Soru 13
Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşmak isteyen Avrupalılar İpek ve Baharat ticaret yolları dışında yeni yollar bulmak için büyük çaba harcamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çabanın bir sonucudur?

A
Rönesans hareketlerinin başlaması
B
Protestan mezhebinin doğması
C
Otuz Yıl Savaşlan'nın yaşanması
D
İnsan hakları kavramının gündeme gelmesi
E
Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
Soru 14
1830 İhtilalleri,

I. Fransa’da meşrutiyet rejimi kurulması,

II. liberal demokrasi anlayışının yaygınlaşması,

III. parlamenter yönetimlerin güçlenmesi,

IV. krallık yönetiminin sona ermesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 15
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. Herkesin malını mirasçısına bırakabilmesi

II. Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi

III. Halka seçme ve seçilme hakkının tanınması

yeniliklerinden hangileri kişisel özgürlüklerin genişletildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16
İtalya'nın Trablusgarp'ı işgalini tanımamakta uzun süre direnen Osmanlı yönetimi, Balkan devletlerinin aralarında birlik oluşturarak Osmanlı Devleti'ne saldırması olasılığının artması karşısında İtalyan Hükümeti'nin ısrarlı barış önerilerini kabul etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin bu politika değişikliği ile aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalıştığı savunulabilir?

A
Daha yakın ve büyük bir tehlikeye karşı topraklarının güvenliğini
B
Avrupalı büyük devletlerle olan siyasi ve askeri ilişkilerin sürmesini
C
İtalya'nın Avrupalı devletler karşısında zor durumda kalmasını
D
Balkanlarda yeni topraklar elde edilebilmesini
E
Azınlıkların Osmanlı yönetimine olan bağlılığının artırılmasını
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, Almanların Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarında I. Dünya Savaşı'na girmeye ikna ederek din olgusundan yararlanmayı hedeflediğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A
Osmanlı Devleti'nin yeni cepheler açmasını sağlamaları
B
Enerji kaynaklarına yakın olmaya çalışmaları
C
İngiliz sömürgesi altındaki Müslümanları isyan ettirmek için halifeliği kullanmak istemeleri
D
Avusturya Macaristan'ı her konuda desteklemeleri
E
Osmanlı ordusunun insan gücünden yaralanmaya çalışmaları
Soru 18
Sivas Kongeresi'nde alınan önemli kararlardan biri de ulusal cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmesi idi.

Bu girişim,

I. Milli Mücadele'nin tek merkezden yönetilmesi,

II. ulusal kurtuluşun gerçekleştirilmesi,

III. ulus egemenliğinin sağlanması

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine göre, "İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir."

Bu maddeyle,

I. Anadolu'nun işgali kolaylaşmıştır.

II. İtilaf Devletleri arasında paylaşım sorunu sona ermiştir.

III. Boğazlar sorunu başlamıştır.

IV. Ermeni Devleti'nin kurulması gecikmiştir.

gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 20
1921 Anayasası'nda, "Din buyruklarını yerine getirmek TBMM'nin görevidir." hükmü yer almıştır.

Bu hükmün kabul edilmesinde,

I. Anlaşma Devletleri'nin İstanbul Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet etmeleri,

II. halife ve şeyhülislamın Anadolu halkını TBMM'ye karşı kışkırtmaları,

III. Kuvayı Milliye yerine düzenli ordunun kurulması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 21
İngiltere, Lozan görüşmelerinde en çok aşağıdaki hangi konularda üstünlük elde etmeyi amaçlamışlardır?

A
Ege adaları
B
Kapitülasyonlar
C
Boğazlar-Musul
D
Osmanlı Devlet borçları
E
Savaş tazminatları
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadelenin savaş dönemiyle ilgili değildir?

A
Kuvay-ı Milliye'nin kurulması
B
M. Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi
C
Düzenli Ordunun kurulması
D
Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
E
Takrir-i Sükun yasasının çıkarılması
Soru 23
Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Hiyanet-i Vataniye yasasının
B
Teşkilat-ı Esasiye'nin yapılmasının
C
Cumhuriyetin ilanının
D
Halifeliğin kaldırılışının
E
Halk fırkasının kuruluşunun
Soru 24
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de temel tüketim mallarının üretiminde dahi önemli sorunlar yaşanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunluluk haline getirmiştir?

A
Avrupalı devletlerden ekonomik yardım alınmasını
B
Devletçilik politikasının izlenmesini
C
Aşar vergisinin kaldırılmasını
D
Yerli sanayicinin devletin sıkı denetimi altına alınmasını
E
Yabancı yatırımcının teşvik edilmesini
Soru 25
Cumhuriyeti Döneminde,

I. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılarak yetkilerinin Türkiye'ye bırakılması,

II. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması,

III. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın imzalanması

faaliyetlerinden hangilerinin Türkiye'nin uluslararası alanda güç ve saygınlığını artırdığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi 1930'lu yıllara ait gelişmeler arasında yer almaz?

A
Briand Kellogg Paktı'nın imzalanması
B
Londra Silahsızlanma Konferansı'nın toplanması
C
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
D
Almanya'nın Milletler Cemiyeti'nden çekilmesi
E
İngiltere'nin Yemen'in bağımsızlığını tanıması
Soru 27
Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı başında,

I. Litvanya,

II. Letonya

III. Estonya,

bölgelerinden hangilerini işgal etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 28
Türkiye'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Mısır tarafından tepki ile karşılanmıştır?

A
NATO'ya üye olunması
B
Bağdat Paktı'nın kurulması
C
Balkan Antantı'nın oluşturulması
D
Birleşmiş Milletler'e üye olunması
E
Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi
Soru 29
Bağımsız Kıbrıs Devletı'nin kuruluşu sonrasında artan şiddet olayları iki toplumun bir arada yaşayamayacağını göstermiş ve ............ tarihinde Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kurulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki tarihlerden hangisi getirilmelidir?

A
1960
B
1965
C
1967
D
1970
E
1974
Soru 30
Günümüzde herhangi bir siyasi oluşuma sahip olmayan ve Rusya Federasyonu'nda yaşayan bazı Türk toplulukları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdaki topluluklardan biri değildir?

A
Ahıska Türkleri
B
Kumuk Türkleri
C
Ukrayna Kazakları
D
Nogaylar
E
Şor Türkleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Sınavı

 

www.tarihtendersler.com