Tarih Online Genel Tarama Sınavı -21

Genel Tarama -21

Tebrikler - Genel Tarama -21 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarih araştırmadan coğrafya, paleografya, nümizmatik gibi bilim dallarından yararlanmışlardır.

Tarihçiler bu yolla,

I. araştırmanın güvenilirliğini artırma,

II. araştırmaların sonuçlarını bilimsel verilere dayandırma,

III. olayları günümüzdeki gelişmelere göre açıklama

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmışlardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
İyonya'nın uygarlık alanında gelişerek bir kültür merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en az olmuştur?

A
Özgür düşünce yapısının görülmesi
B
Demokratik yönetim anlayışını benimsemeleri
C
Ön Asya'da gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olmaları
D
Deniz ticareti ile uğraşmaları
E
İran'la savaşlar yapmaları
Soru 3
Avrupa Hun Devleti'nin Doğu Roma İmparatorluğu ile imzaladığı Anatolios Antlaşması'nda,

I. Bizans Tuna Nehri'nin güneyinde asker bulundurmayacaktır.

II. Bizans, Avrupa Hun Devleti'ne vergi ödeyecektir.

III. Hun tüccarlara Anadolu'da ticari ayrıcalıklar tanınacaktır.

koşullarından hangileri yer almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Hudeybiye Barışı'nda yer alan "Reşit olmamış bir Mekkeli, Müslümanlığa geçip Medine'ye kaçarsa ailesine geri verilecektir." şeklindeki madde sebebiyle Müslümanlar tarafından Hz. Peygamber çok eleştirilmiştir. Bu madde uygulamada Müslümanlar lehine sonuçlar verince Mekkeliler bu antlaşmayı bozmuşlardır.

Bu bilgiden hareketle Hz. Muhammed ile ilgili olarak,

I. Diplomatik bakımdan başarılı olmuştur.

II. Devlet başkanı olarak Müslümanların güvenini kazanmıştır.

III. Mekkelilerin baskılarına boyun eğmemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Karahanlılar'da hükümdar ülkenin doğu bölümünü idare eder, kardeşi ya da oğlu ise hükümdarın otoritesine bağlı olarak devletin batı bölümünü yönetirdi.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisini yol açmıştır?

A
Merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlendirilememesine
B
ipek Yolu'nun ekonomik işlerliğinin zamanla azalmasına
C
İslam dünyasında siyasi ve ekonomik etkinlik kazanılmasına
D
Güçlü bir devlet teşkilatı kurulmasına
E
Devlet örgütlenmesinde farklı devletlerin etkisinde kalınmasına
Soru 6
Orta Çağ Avrupa'sında aşağıdaki gelişmelerden hangisi, kralın soylulara söz geçiremeyecek hale geldiğinin bir kanıtıdır?

A
Kavimler Göçü
B
Haçlı Seferleri
C
Magna Charta
D
Yüz Yıl Savaşları
E
İki Gül Savaşları
Soru 7
Anadolu Selçukluları Devleti Anadolu'da bulunan Türk beyliklerini hakimiyet altına almak için çaba harcamıştır.

Bu çabada,

I. haçlılara karşı koyma,

II. siyasi birliği sağlama,

III. merkeziyetçiliği güçlendirme

amaçlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi'nde gündeme gelen Don - Volga Kanalı Projesi,

I. Karadeniz'i Osmanlı denetimi altına alma,

II. İran savaşlarında donanmadan yararlanma,

III. Rusya'nın baskı altında tutulmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde devlet görevlisi olabilmek için gerekli temel koşullar arasında ver almaz?

A
Devşirme sisteminden gelmek
B
Müslüman olmak
C
Liyakat sahibi olmak
D
Türkçe bilmek
E
Gerekli meslek bilgisine sahip olmak
Soru 10
XVII. yüzyılda sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerden dolayı Anadolu'da çıkan iç isyanlara "Celali İsyanları" denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu isyanların sonuçları arasında yer almaz?

A
Anadolu'da huzur ve güven kalmamıştır.
B
Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmamıştır.
C
Halkın devlete olan güveni artmıştır.
D
Anadolu'da ekonomik hayat durgunlaşmış, her alanda üretim azalmıştır.
E
Osmanlı Devleti, Avusturya - İran ile yaptığı savaşlarda zor duruma düşmüştür.
Soru 11
İslam ülkelerinin ticari gelirlerinde XVI. yüzyılda gözle görülür düşüşler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin temel nedenidir?

A
Avrupalıların doğuya uzanan yeni ticaret yolları bulmaları
B
Rönesans’ın Avrupa’da yaygınlaşması
C
Avrupa'da güçlü merkezi krallıkların kurulması
D
Katolik Kilisesi’nin etkinlik alanının daralması
E
Avrupalıların pusulayı kullanmaya başlamaları
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A
Fransa’da cumhuriyet idaresi kurulmuştur.
B
Sosyal hukuk devleti anlayışı güç kazanmıştır.
C
Fransa’da ölüm cezası kaldırılmıştır.
D
Fransa deniz aşırı sömürgelerini kaybetmiştir.
E
Fransa’da esir ticareti yasaklanmıştır.
Soru 13
XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı devlet adamları ve aydınları özellikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi halinde imparatorluğun dağılmaktan kurtulacağını savunmuşlardır?

A
Ayanların yetkilerinin arttırılması
B
Monarşik yönetimin tamamen sona ermesi
C
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
D
Askeri ve sivil okullar açılması
E
Azınlıkların yönetime katılması
Soru 14
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Afrika'daki egemenliği tamamen sona ermiş, Balkanlardan ise büyük ölçüde çekilmek zorunda kalmıştı.

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A
Avrupalı devletlerin sömürgeci politikalar izlemesi
B
Avrupalı büyük devletlerin milliyetçilik düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışmaları
C
Mutlak yönetim anlayışının sona erdirilmesi
D
Osmanlı askeri gücünün hızla gerilemesi
E
Azınlıkların devlete olan bağlılığının sarsılması
Soru 15
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, Osmanlı ordularının dağıtılması hükmü yer almasına karşın, XV. Kolordu Komutanı Kazım Paşa, emrindeki birlikleri terhis etmemiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı yönetimi Mondros Ateşkesi'ni kabullenmediğini ortaya koymuştur.
B
Türk tarafında ateşkes hükümlerine karşı direnç oluşmuştur.
C
İtilaf Devletleri Mondros hükümlerine yeterince önem vermemiştir.
D
İstanbul Hükümeti silahlı direniş gücünü korumaya çalışmıştır.
E
Mondros Ateşkesi'nin herhangi bir hükmü uygulanamamıştır.
Soru 16
Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasında gerçekleştirilen kongreler arasında amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel özellikler taşımasına rağmen aldığı kararlar itibariyle ulusal bir kongre hüviyeti kazananı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazilli Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
Alaşehir Kongresi
D
Erzurum Kongresi
E
Balıkesir Kongresi
Soru 17
Anadolu’da Milli Mücadele’yi ortadan kaldırmaya yönelik olarak ortaya çıkan ayaklanmalar karşısında TBMM tarafından,

I. İstiklal Mahkemelerinin kurulması,

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması,

III. Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması,

IV. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

girişimlerinden hangileri önlem olarak gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 18
Mustafa Kemal Sakarya Savaşı öncesinde, "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunamaz" ifadelerini kullanmıştır.

Bu ifadeler dikkate alındığında,

I. TBMM birlikleri Sakarya Savaşı'nda taarruz girişimlerine yönelmiştir.

II. Ülkenin bir bölgesinin değil tümünün savunulması istenmiştir.

III. Düşmanlarla siyasi görüşme yapılmayacağı vurgulanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 19
Lozan Konferansında görüşülen konulardan hangisi siyasi bağımsızlığımız engellenmeyecek şeklinde çözümlenmiştir?

A
Azınlıklar
B
Kabotaj
C
Kapitülasyonlar
D
Osmanlı borçlan
E
Ege adaları 
Soru 20
Ulusal ekonominin temel hedefleri aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir?

A
I. TBMM'de
B
Lozan Barış görüşmelerinde
C
II. TBMM'de
D
Teşvik-i Saniyi Yasasında
E
İzmir İktisat Kongresinde
Soru 21
Cumhuriyetin ilk yıllarında,

I. kapitülasyonların kaldırılması,

II. yabancı okulların Türk Milli Eğitimi'ne bağlanması,

III. yurtta barış, dünyada barış ilkesinin benimsenmesi

durumlarından hangilerinin yabancı devletlerle ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 22
Cumhuriyetçilik ilkesi,

I. dine dayalı egemenlik anlayışı,

II. gücünü asalet unvanlarından alan yönetim biçimleri,

III. meşruti yönetim anlayışı

olgularından hangilerini kesin bir şekilde reddetmektedir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 23
Locarno Antlaşmasının imzalanmasında,

I. Fransa'nın, Almanların Versay ile belirlenen sınırları tanımayarak kendisine karşı harekete geçeceğini düşünmesi,

II. Alman Hükümetinin, Fransa ile ilişkilerini geliştirerek tazminat sorununda kolaylık sağlamak istemesi,

III. devletler arasında çıkacak anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümlenmek istenmesi

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 24
II. Dünya Savaşı'nda hem Müttefikler hem de Mihver Devletler, Türkiye'yi kendi cephelerinde savaşa sokma konusunda baskılarını giderek arttırmıştır. Türk yönetimi bu baskılara savaşın son dönemlerine kadar direnmiştir.

Savaşın son dönemlerinde Türkiye'nin izlediği politika ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Almanya ile ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır.
B
Montrö Boğazlar Sözleşmesi geçersiz sayılmıştır.
C
Müttefik Devletlerle anlaşmaya yönelinmiştir.
D
Doğu Akdeniz'de etkinliğin artırılmasına çalışılmıştır.
E
Birleşmiş Milletler'in kurulmasına öncülük yapılmıştır.
Soru 25
I. İngiltere

II. Çin

III. Sovyetler Birliği

IV. İtalya

V. Almanya

Yukarıdaki devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye için açık bir tehdit oluşturmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 26
Türkiye 1960'lı yıllarda Orta Doğu ülkeleri ve SSCB ile olan ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir tutum içine girmiştir.

Bu politika değişikliğinde,

I. ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması,

II. Türkiye'nin petrol harcamalarının hızla artması,

III. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda Avrupalı devletler tarafından yalnız bırakılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 27
I. Türkiye,

II. ABD,

III. Rusya,

IV. Çin

Yukarıdaki devletlerden hangileri Kyoto protokolüne imza koymamıştır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com