Tarih Online Genel Tarama Sınavı -20

Genel Tarama -20

Tebrikler - Genel Tarama -20 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihi olayların geçtiği koşulların dikkate alınması aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

A
Olayın yer ve zamanının belirlenmesi
B
Olayın hangi döneme ait olduğunun bilinmesi
C
Olayların doğru olarak değerlendirilmesi
D
Belgelerin taranması
E
Takvim bilgisinin düzenlenmesi 
Soru 2
İlkçağ’da hem Mezopotamya hem de Hititliler medeni hukuk kurallarına yer vermişler, Hititliler aileyi Mezopotamya’ya göre daha ön plânda düşünmüşlerdir.

Yukarıdaki ifadeye göre Hitit yasaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Miras ve borçlanma hukukunu da içerirler.
B
Mülkiyet anlayışına yer vermişlerdir.
C
Evlilikte sözleşme esasını kabul etmişlerdir.
D
İlk yasaları Hititliler hazırlamıştır.
E
Resmî evlenme ilk kez Hititlerde görülmüştür.
Soru 3
I. Türkler ordu teşkilâtı bakımından diğer milletlere örnek olmuşlardır.

II. Kavimler Göçü 374'te Hunların Avrupa'ya doğru yönelmeleri ile başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerin ortak bir değerlendirmesi olabilir?

A
Askerî konuda Türkler ilerlemişlerdir.
B
Kavimler, Türklerin karşısında yurtlarını değiştirmişlerdir.
C
Türkler dünya kültürüne ve tarihine etki etmişlerdir.
D
Hunlar yurtlarından göç etmişlerdir.
E
Kavimler Göçü Avrupa'yı etkilemiştir.
Soru 4
İslâm dünyasında fetih hareketleri Halife Hz. Ömer Dönemi'nde hızlanmış ve İslâm sınırları genişlemiştir.

Bu durum aşağıdaki uygulamalardan hangisini öncelikle zorunlu hale getirmiştir?

A
İslâm devletlerinin kurulmasını
B
Valiliklerin kurulmasını
C
Halifelerin mutlak otoritelerinin artmasını
D
Siyasal birliğin bozulmasını
E
Hicrî takvimin hazırlanmasını
Soru 5
Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Türk tarihi ile ilgisi yoktur?

A
Dandanakan
B
Kadisiye
C
Katvan
D
Talas
E
Kösedağ
Soru 6
Ortaçağ Avrupası’nın düşünce hayatı, Türk - İslâm kültürüne göre çok geri kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlayıcı nitelikte bir bilgi değildir?

A
Ortaçağ Avrupası’nda eğitim ve öğretimin Kilise’nin denetiminde olması
B
Ortaçağ Avrupası’nda güzel sanatlar içinde mimarlığın büyük bir gelişme göstermesi
C
Avrupa üniversitelerinde Farabî, İbn-i Sina, ibn-i Rüşt gibi İslâm bilginlerinin eserlerinin okutulması
D
Avrupa’da okuma ve yazma oranının çok düşük olması
E
Katolik Kilisesi’nin toplum hayatını ve siyasî yaşamı belirlemesi
Soru 7
Kösedağ Savaşı'nın sonucunda,

I. Anadolu'da merkezi otorite zayıfladı.

II. Anadolu beylikleri kuruldu.

III. Devlet adamları arasındaki çekişmeler arttı.

Bu gelişmelerden hangileri Türk siyasi birliğinin bozulduğunun kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
• Sivas ve çevresinde hakim olmuşlardır.

• Kırkdilim Savaşı'nda Osmanlı ordusunu yenmelerine rağmen, bir süre sonra Akkoyunlulara yenilince toprakları Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı Burhaneddin Beyliği
B
Danişmentliler
C
Dulkadiroğulları
D
Karamanoğulları
E
Candaroğulları
Soru 9
Kanunî 1535 yılında Fransızlarla Kapitülâsyonlar adı verilen bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Fransızlarca ticarî, hukukî ve yerleşme konularında ayrıcalıklar tanıdı.

Kanuninin kapitülâsyonları İmzalamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A
Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
B
Cihad geleneğinden uzaklaşıldığını göstermek
C
Osmanlıların Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmak
D
Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak
E
Avusturya ve Almanya'ya karşı Fransa'nın dostluğunu kazanmak
Soru 10
Osmanlı Devleti'nde egemenlik hakkının bir ailede devam etmesi yönetimde,

I. Mutlakıyet

II. Teokrasi

III. Demokrasi

rejimlerinden hangilerinin uygulanmasını güçleştirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Duraklama devri ıslahatları daha çok kişisel çabalarla yapılmış problemlere köklü çözümler getirememiştir. Islahat girişiminde bulunan devlet adamları da çıkarlarına dokunulanlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Islahatlar batıyı örnek alarak yapılmıştır.

II. Islahatlar halka indirilememiştir.

III. Devlet adamları problemleri uzlaşma yoluyla çözmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Rusya'nın Ortodoks hırlatılanların koruyucusu olma gerekçesiyle Osmanlı Devletinin İç İşlerine karışma hakkını ilk kez elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prut
B
Belgrad
C
Bükreş
D
Küçük Kaynarca
E
Berlin
Soru 13
Avrupa’da Yeni Çağ’da düşünce yapısının değişmesinde,

I. matbaanın kullanılmaya başlanması,

II. kağıdın kullanımının yaygınlaşması,

III. barutun ateşli silahlarda kullanılması,

IV. merkezi krallıkların feodal beylere karşı üstünlük sağlaması

durumlarından hangilerinin rolü bulunmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 14
Tanzimat Fermanı'nda, "Bütün Osmanlı vatandaşları kanunlar karşısında eşittir." hükmü yer almıştır.

Tanzimat Dönemi'nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hükümle bağdaşmaz?

A
Mahkemelerin herkese açık olması
B
Gayrimüslimlerin Müslümanlarla aynı okulda okuması
C
Herkesten geliri oranında vergi alınması
D
Tüm Osmanlı uyruklarına mülkiyet hakkı tanınması
E
Hristiyanların il genel meclislerine alınmaması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da ortaya çıkan 1830 ihtilallerinin temel nedenidir?

A
Özgürlükçü sürecin Viyana Kongresi ile engellenmeye çalışılması
B
Dünya genelinde sömürgeci politikaların hız kazanması
C
Avrupa’da Sanayi İnkılabı’nın başlaması
D
Katolik Kilisesi’nin Avrupa toplumları üzerindeki otoritesinin sarsılması
E
Fransa'nın Avrupa'da sınırlarını genişletmek istemesi
Soru 16
Balkan Savaşları sonunda imzalanan İstanbul ve Atina Antlaşmaları ile Osmanlı Devleti, bölgede azınlık olarak kalan Türklerin, mülk edinebilmesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokullarda ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi haklarını korumaya çalışmıştır.

Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Türkler’in Balkanlardaki devletlerin vatandaşlarından fazla haklar elde ettiği
B
Türk azınlığının haklarının antlaşmalarla güvenceye alındığı
C
Türklerin eğitim, din ve mülkiyet haklarının kısıtlandığı
D
İstanbul ve Atina Antlaşmalarının zamanla geçerliliğini yitirdiği
E
Balkan Savaşlarını bitiren antlaşmalarda sadece sınırların çizildiği
Soru 17
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.

Bu durumun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Goben ve Breslavv'ın Osmanlılar'a sığınmış olması
B
Osmanlı ordusunun Alman askeri uzman ve subaylarla yenilenmiş olması
C
Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile kaybedilmiş olan toprakları geri alabilmek
D
Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde ısrar etmesi
E
İttihad ve Terakki'cilerin aşırı Alman hayranı olması
Soru 18
I. Dünya Savaşı’nda alınan yenilgi ve bunun ardından yapılan Mondros Ateşkesi'nden sonra Osmanlı yönetimi İtilaf Devletlerinin kontrolü altına girmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?

A
Osmanlı yönetiminin millete karşı sorumluluklarını yerine getirememesine
B
Azınlıkların ayrılıkçı dernekler kurmalarına
C
Anadolu’da yer yer isyanlar çıkmasına
D
Halkın işgallere karşı tepkisiz kalmasına
E
Osmanlı yönetiminin direniş gücünden yoksun hale gelmesine
Soru 19
Mustafa Kemal Atatürk'ün,

I. Erzurum Kongresinden sonra Temsil Kurulu'nun oluşturulması,

II. Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu'nun üye sayısının artırılmasının sağlanması,

III. Meclis-i Mebusan'ın İtilaf Devletleri'nce dağıtılmasından sonra TBMM'nin açılması

çalışmalarından hangileri, "ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkararak ulusa mal etme" amacına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 20
Temsil Kurulu.

I. 20 - 22 Ekim 1919'da Osmanlı Hükümeti ile yaptığı Amasya Görüşmeleri'nde Meclis-i Mebusan'ın açılmasını istedi.

II. 19 Nisan 1920'de aldığı bir kararla TBMM'nin açılmasına ve bu amaçla seçimlerin yapılmasına karar verdi.

Temsil Kurulu'nun bu iki kararında güdülen ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Hükûmeti'ni değiştirmek
B
Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetme
C
Milli iradeyi egemen kılmak
D
Laik bir devlet kurmak
E
Mustafa Kemal'i meclis başkanı yapmak
Soru 21
Yunan Ordusunun Sevr Antlaşmasını zorla uygulatmak amacıyla İç Anadolu'ya doğru ilerleyişini Türk Ordusu kesin olarak aşağıdaki hangi savaşla durdurmuştur?

A
Sakarya
B
I. İnönü
C
II. İnönü
D
Dumlupınar
E
Kütahya-Eskişehir
Soru 22
Cumhuriyet Dönemi'nde her alanda hızlı bir yenileşmeye gidilirken ulusal kültür de canlandırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Halkın yeniliklere uyum sağlamasının zaman aldığının
B
Yeniliklerin Avrupalı devletlerin baskısıyla yapıldığının
C
Ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik yeniliklere ağırlık verildiğinin
D
Çağdaşlaşmanın, ulusal değerler korunarak da gerçekleştirilebileceğinin
E
Yenilik hareketlerinin azınlıkların tepkisini çektiğinin
Soru 23
1934'de Balkan ülkeleri ile Balkan Antantı, 1937'de Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı'nın imzalanmasında Türkiye diğer ülkelere öncülük etmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Türkiye sınırlarını genişletme çabası içerisindedir.

II. Türkiye Balkanlar ve Orta Doğu'da en etkili ülkelerden biridir.

III. Türkiye komşuları arasında barışın pekiştirilmesi için çaba göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 24
Yeni Türk Devleti'nde 1921 Anayasası'nda yer alan "Devletin dini İslam'dır." ibaresi 1928 yılında kaldırılmıştır.

Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Hukuki sorunların sona erdirilmesi için yeni bir medeni kanunun hazırlanmasına
B
Azınlıkların siyasi ve ekonomik alandaki haklarının korunmasına
C
Laiklik düşüncesinin güçlendirilmesine
D
Kadınlara toplumsal ve siyasi alanda haklar verilmesine
E
Halkın devlet yönetimine daha etkin şekilde katılımının sağlanmasına
Soru 25
Türkler, XX. yüzyıl başında Rusya'da yaşanan iç karışıklık ortamında milli kültürlerini güçlendirmeye dönük çabalarına hız verdiler. Bazı aydınların çabalarıyla kongreler düzenlendi. Rusya Parlamentosu'na temsilciler gönderilmesi sağlandı.

Bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarıyla ön plana çıktığı söylenebilir?

A
Askar Akayev
B
İsmail Gaspıralı
C
İslam Kerimov
D
Saparmurat Niyazov
E
Bahtiyar Vahapzade
Soru 26
14 Ağustos 1941 'de İngiltere ve ABD tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi'nde,

I. yayılmacı bir politika izlenmemesi,

II. her milletin istediği hükümet şeklini seçme hakkına saygı duyulması,

III. bütün devletlerin aynı koşullar altında dünya ticaretine katılmaları

konularından hangileri gündeme getirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 1950 seçimleri sonucunda CHP'nin tek parti iktidarına son vermiştir?

A
Milli Kalkınma Partisi
B
Demokrat Parti
C
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
D
Adalet Partisi
E
Milliyetçi Hareket Partisi
Soru 28
SSCB ile ABD arasında imzalanan SALT II Antlaşması, ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştır.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silahlanma harcamalarının azaltılmak istenmesi
B
SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesi
C
ABD'de ekonomik sorunların yaşanması
D
Uluslararası barışın sağlanmak istenmesi
E
Soğuk Savaş Dönemi'nin sona erdirilmek istenmesi
Soru 29
I. Kosova

II. Arnavutluk

III. Bosna Hersek

Türkiye, Balkanlarda yer alan yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilgili olarak oluşturulan uluslararası barış gücüne katılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı