Tarih Online Genel Tarama Sınavı -17

Genel Tarama -17

Tebrikler - Genel Tarama -17 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarih öncesi döneme ait araştırma yapan bir tarihçi, aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanamaz?

A
Arkeoloji
B
Antropoloji
C
Epigrafya
D
Etnografya
E
Karbon 14 metodu
Soru 2
Uygarlık tarihinde Hititlerin, kadınlara mülkiyet hakkı tanımaları, resmî evlenme geleneğini başlatmaları ve miras hukukunu geliştirmeleri çok önemli yer tutar.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin temelinin atıldığının kanıtıdır?

A
Medeni hukukun
B
İmparatorluk yapısının
C
Siyasal örgütlenmenin
D
Ataerkil aile düzeninin
E
Yazının bulunmasının
Soru 3
Orta Asya Türk Devletlerinde güçlü merkezi bir yönetim kurulamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden birisi değildir?

A
Çeşitli boyların yönetimde söz sahibi olmaları
B
Kurultay meclisinin Hakan'ı denetlemesi
C
Yönetimin federasyonlara dayanması
D
Genel geçim kaynağının hayvancılık olması
E
Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
Soru 4
Hz. Osman Dönemi'nde önemli görevler Emevi soyundan gelen kişilere verilmiştir.

Bu durumun İslâm dünyası için yarattığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeviler'in yönetimde başarılı olması
B
Emevi saltanatının uzun sürmesi
C
Valilik ve komutanlık gibi görevlere Arapların getirilmesi
D
Müslümanlar arasında ikiliklerin başlaması
E
Müslümanlar arasında birliğin sağlanması
Soru 5
Mısır'da kurulan Türk - İslâm devletlerinin ekonomik alanda güçlü olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım alanlarının geniş olması
B
Baharat Yolu üzerinde kurulması
C
Vergi sisteminin düzenli işlemesi
D
Ganimet gelirine önem verilmesi
E
Askerî yönetim anlayışlarının etkisi
Soru 6
Ortaçağ’da Kilise eğitimini tekelini elinde tutuğu için, kültürün gelişimi ve düşünsel etkinlikler, doğrudan doğruya Kilise organlarının istediği doğrultuda düzenlenmiştir.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerde hangisine yol açmıştır?

A
Feodalizm ortaya çıkmıştır.
B
Toplum sınıflara ayrılmıştır.
C
Skolâstik düşünce ortaya çıkmıştır.
D
Haçlı seferlerine neden olmuştur.
E
Rönesans hareketi başlamıştır.
Soru 7
Anadolu Selçuklular döneminde ticaret geliştirilmiş, Alanya, Sinop ve Antalya'da gemi yapımevleri (tersaneler) kurulmuş, medreseler açılmış ve ülke baştan başa imar edilmiştir.

Bu bilgilerden aşağıdaki hangi yargıya varılamaz?

A
Karadeniz ve Akdeniz ticaretinin geliştirilmeye çalışıldığı
B
Anadolu'nun yurt olarak benimsendiği
C
Sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmaya önem verildiği
D
Eğitimin ciddiye alındığı
E
Göçer kültür izlerinin yaşamın her alanında kendini gösterdiği
Soru 8
Osmanlı Beyliği'nde Osman Gazi döneminde Bizans tekfurlarına yönelik seferlerin belirli bir plan içerisinde yapıldığı görülür.

Bu planın en önemli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncelikle savunma savaşları yapılması
B
Bursa, İznik gibi önemli şehirlerin savunmasının zayıflatılması
C
Rumeli'ye geçilmesi
D
İstanbul'un fethedilmesi
E
Tekfurlar arasında anlaşmazlık çıkarılması
Soru 9
İstanbul fethinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa siyasî yapısını sonraki süreçte derinden etkilemiştir?

A
Surların toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması
B
Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine girmesi
C
Kanunname-i Ali Osmaniye’nin hazırlanması
D
İstanbul'dan kaçan bilgin ve sanatçıların antikite eserlerini Avrupa'ya tanıtmaları
E
Doğu Roma İmparatorluğu'nun sona ermesi
Soru 10
Osmanlı İmparatorluğumda,

I. Şehzadelerin sancaklara yönetici olarak gönderilmesi

II. Sancaklara vali tayin edilen şehzadelerin yanına tecrübeli devlet adamlarının gönderilmesi

III. Ülkenin hükümdar ve çocuklarının malı sayılması

uygulamalarından hangileri tahta geçecek kişilerin tecrübe kazanmalarına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Osmanlı Devleti'nin 1593-1606 arasında Avusturya ile yaşanan savaşta üstün taraf olmasına rağmen savaşın sonunda imzalanan Zitvatoruk Antlaşması'nda iki ülke hükümdarını eşit hale getiren tavizin verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıların diplomasi alanında başarısız olması
B
Aynı anda İran cephesinde de savaşın sürmesi
C
Avusturya'nın diğer Avrupa devletlerinden yardım alması
D
Osmanlıların donanmasının zayıf olması
E
Avusturya'nın Osmanlılara ekonomik yaptırım uygulaması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Karadeniz'deki üstünlüğünü koruyabilmiştir?

A
Prut Antlaşması ile
B
Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi ile
C
Rusya ile imzalanan Belgrad Antlaşması ile
D
Küçük Kaynarca Antlaşması ile
E
Rusya ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile
Soru 13
Avrupa'da Sanayi İnkılabı ile birlikte el tezgahları ve küçük atölyeler birbiri ardına kapanmaya başlamıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
İşsizlik oranının artmasına
B
Yeni ticaret yolları bulunmasına
C
Akdeniz ticaretinin gerilemesine
D
Avrupa’da sanayi tesislerinin artmasına
E
Burjuva sınıfının ekonomik etkinliğinin soylulara geçmesine
Soru 14
Tanzimat Dönemi'nde medresenin dışındaki bütün okullarda anadili eğitim dili kabul eden eğitim programları uygulanmış, Arapça ve Farsça'nın ağırlığı azalmıştır.

Bu uygulamanın,

I. Türkçe'nin öneminin artması

II. Kültür çatışmalarının yaşanması

III. ikiliklerin ortaya çıkması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15
Aydınlanma felsefesinin temsilcileri olan Russo, Volter, Monteskiyö gibi düşünce adamlarının çalışmaları,

I. krallık rejimine ağır eleştiriler yöneltilmesi,

II. Fransa’da ihtilal ortamının oluşması,

III. halkın bilinçlenmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 16
I. Rusya, Balkanlarda etkili olmak için milliyetçilik akımını kullanmıştır.

II. İngiltere, Osmanlı'dan aldığı topraklarla sömürge alanlarını genişletmiştir.

III. Fransa, İngiltere karşısında etkili olmak için Mısır'ı işgal etmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını parçalamak amacında olduklarını kanıtlar?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17
Üyeleri daha çok subay ve sivil memurlardan oluşan İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti'nin dağılmasının önlenebilmesinin, kişisel egemenliğe son verilmesi, batının siyasal ve ekonomik yapısının örnek alınmasıyla mümkün olacağını savunan Türkçü ve ihtilalci bir örgüttü.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak İttihat ve Terakki örgütüne ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Sanayileşmeyi hedefledikleri
B
Anayasalcı parlamenter sistemi savundukları
C
Batılılaşmaya tepkili oldukları
D
Kadrolarının büyük bir bölümünün medrese dışındaki kurumlarda yetiştikleri
E
Sistem değişikliği için şiddet kullanmayı haklı gördükleri
Soru 18
Milliyetçilik akımı I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuş, savaşın bitiminde kurulan yeni devletlerin oluşumunda ve sınırların çiziminde ise milliyetçilik ilkesine dikkat edilmemiştir.

Buna göre savaş sonunda,

I. Sömürgecilik yarışı hızlanmıştır.

II. Barış dönemi uzun sürmeyecektir.

III. Azınlık sorunları ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19
Trakya Paşaeli Cemiyeti oluşturduğu silahlı çetelerle Trakya'da Yunan ilerleyişini önlemeye ve Rumların taşkınlıklarına engel olmaya çalışmıştır.

Buna göre,

I. Azınlık unsurlar Türk devletinin otoritesine zarar vermiştir.

II. Yunanlıların işgali Anadolu'ya geçememiştir.

III. Hem iç hem de dış düşmanla mücadele edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 20
Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, "Türklerin oturduğu yerler hiçbir şekilde parçalanamaz." kararı alınmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Mustafa Kemal Paşa'nın görüşmelere katıldığını
B
Manda yönetiminin benimsendiğini
C
Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına seçildiğini
D
Meclisin işgalleri kabullenmediğini
E
İşgal kuvvetlerinin Mebuslar Meclisi üzerinde etkisinin arttığını
Soru 21
Birinci Türkiye Millet Meclisi'nin açılışında, Mustafa Kemal'in "yeni bir devlet kurmak kararında" olmasına karşın bu düşüncesini açıklamak istememesindeki etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ulusal Kurtuluş Savaşımız için oluşan güçlerin bölünebileceği kaygısı
B
Meclis'i yeni devleti kabul edecek siyasal olgunlukta görmeyişi
C
Halkın çoğunluğunun Padişah-halife yanlısı olması
D
Mecliste Padişah'ın hain değil haksızlığa uğradığı düşüncesinin yaygın olması
E
Avrupa ile başlayan dış ilişkilerin kesilebileceğine inanılması
Soru 22
M. Kemal Atatürk "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri" emrini aşağıdaki hangi savaşta vermiştir?

A
Sakarya Meydan Savaşı
B
II. İnönü Savaşı
C
Başkomutanlık Meydan Savaşı
D
Eskişehir - Kütahya Savaşları
E
Çanakkale Savaşı
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlayan olaylardan biri değildir?

A
TBMM seçimlerinin yenilenmiş olması
B
Lozan antlaşmasının onaylanması
C
Saltanatın kaldırılmış olması
D
Takrir-i Sükun yasasının çıkarılması
E
Saltanat yanlıların propagandaya yönelmesi
Soru 24
Türkiye'nin Musul'u sınırlarına katmak için faaliyetlerini artırdığı bir dönemde yaşanan Şeyh Said İsyanı, bölgeye yönelik bir askeri harekatın düzenlenmesi ihtimalini ortadan kaldırmıştır. 1926'da imzalanan Ankara Antlaşması'yla Musul Irak'a bırakılmıştır.

Bu bilgiye göre, Musul'un elde edilememesinde aşağıdakilerden hangisinin rolünden söz edilebilir?

A
İngilizlerin askeri açıdan üstün olmasının
B
Türkiye'de toplumsal sorunlar yaşanmasının
C
Musul'da farklı etnik grupların bir arada yaşamasının
D
Türkiye'nin ekonomik sorunlarla karşı karşıya olmasının
E
Türkiye'nin bir savaş çıkmasından çekinmesinin
Soru 25
Cumhuriyetçilik düşüncesi belli bir yaşa ulaşmış her vatandaşın seçme ve seçilme hakkını kullanması esasına dayanır.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Toplumda ekonomik zenginliğin belirli çevrelerde toplanmasını önlemeye
B
Toplumdaki azınlık unsurların sosyal haklarının korunmasına
C
Toplumda inanç farklılıklarından doğan anlaşmazlıkların sona erdirilmesine
D
Halkın iradesinin yönetime daha iyi şekilde yansıtılmasına
E
Ülkede seçmen sayısının yüksek sayılara ulaşmasını önlemeye
Soru 26
Japonya XIX. yüzyıl sonunda Çin ile XX. yüzyılın hemen başında ise Rusya ile askeri mücadeleye girmiştir.

Japonya'nın bu politikasının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topraklarının güvenliğini sağlama
B
Ülkede Avrupa tarzı düzenlemeler yapılması için ortam hazırlama
C
Yeni yayılma alanları elde etme
D
Siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelme
E
Ülkede egemen olan geleneksel yönetim anlayışına son verme
Soru 27
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin bağımsızlık mücadelelerinde Türkiye’yi örnek aldıkları görülmüştür.

Türkiye’nin bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden öncelikle hangisidir?

A
Bağımsızlığını kazanma ve sürdürme noktasında başarı göstermesi
B
Bölgesel askeri ittifaklar kurması
C
Askeri etkinliğin artırılması konusunda başarı sağlaması
D
Çağdaşlaşma ve Batılılaşma yolunda başarılı adımlar atması
E
Ülkede toplumsal bütünlüğün korunması konusuna önem vermesi
Soru 28
1950 yılında yayınlanan Schuman Bildirgesi'nin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Avrupa'da ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştirmek
B
Avrupa'da devletler arası sınırların değişmezliğini
C
ABD'den ekonomik destek sağlamak
D
Almanya'nın yeniden bir tehdit haline gelmesini önlemek
E
SSCB'ye karşı Avrupa'da askeri bir ittifak oluşturmak
Soru 29
1975 yılında düzenlenen Helsinki Zirve Konferansı sonucunda imzalanan Helsinki Anlaşması'yla,

I. Avrupa'nın mevcut statüsünün kabul edilmesi,

II. devletler arasında savaş ihtimalinin ortadan kaldırılması,

III. ABD ve SSCB'nin Avrupa'daki etkinliğinin sınırlandırılması

amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 30
15 Kasım 1983'de bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan devletler arasında,

I. Türkiye,

II. Azerbaycan,

III. Pakistan

devletlerinden hangileri yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com