Tarih Online Genel Tarama Sınavı -16

Genel Tarama -16

Tebrikler - Genel Tarama -16 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmiş yaşantılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve ortaya koydukları bütün etkinlikleri, yer ve zaman göstererek, neden - sonuç ilişkisi içinde doğru olarak inceleyen bir bilimdir.

Durum: Anadolu'da kurulmuş bir uygarlık olan Lidyalılar, ilk defa parayı kullanmışlardır. Anadolu'dan Mezopotamya'ya doğru kurdukları Kral Yolu'nda ticareti kolaylaştırmak için para uygulamasına geçmişlerdir. Para, ticarî ilişkiler sonucunda çevre uygarlıklar tarafından da öğrenilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Yukarıda verilen durumda, tarihin tanımında bulunan hangi özelliğe yer verilmemiştir?

A
Yer
B
Neden
C
Sonuç
D
Zaman
E
İnsan ilişkileri
Soru 2
I. Anadolu'da ilk siyasî teşkilatlanmayı kurdular.

II Tarihte ilk kez, ticarî hayatta parayı kullandılar.

III. Tarihte ilk kez meclis fikrini (Pankuş) oluşturdular.

IV. Ticareti geliştirmek amacıyla, Kral Yolu’nu yaptılar

V. "Anal" denilen yıllıklar halinde tarih yazıcılığını başlattılar.

Bu gelişmelerden hangileri Hititler'e ait değildir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Uygurlar'a ait bir özellik değildir?

A
İlk yerleşik hayatı benimseyen Türk devleti olması
B
Mani ve Budizm'i benimsemeleri
C
Moğallar'ın Türkleşmelerinde etkili olmaları
D
İpek ticaret yoluna sahip olabilmek için Sasani ve Bizans'la ittifak kurmaları
E
Kendilerine ait 18 harfli alfabe kullanmaları
Soru 4
Endülüs Emevi Devleti’nde, bir çok medrese açıldı. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler de eğitim gördü. Böylece hem İslâm eserlerini hem de eski Yunan ve Hellenistik eserleri tanıdılar.

Yukarıda belirtilen gelişme, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Coğrafî Keşifler'e
B
Fransız İhtilali'ne
C
Rönesans'a
D
Reform'a
E
Haçlı Seferleri'ne
Soru 5
"Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey merkeziyetçiliğe yönelmiş, hanedan üyelerine ele geçirdikleri topraklarda özerklik tanımamıştır."

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Anadolu'nun bütünüyle ele geçirildiğinin
B
Yönetimde mutlak monarşinin uygulandığının
C
Feodal yapılanmanın işlerliğini yitirdiğinin
D
Federal yönetim anlayışına yönelindiğinin
E
Büyük bir imparatorluk kurulduğunun
Soru 6
Ortaçağ Avrupası’nda, Haçlı seferlerinin Anadolu üzerinden geçmesinin siyasî nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizans İmparatorluğu’nu Türkler’in baskısından kurtarmak
B
Kilise ve Papa’nın gücünü artırmak
C
Büyük ticaret yollarını ele geçirmek
D
İstanbul’u fethetmek
E
Kara ordusunun gücünü kanıtlamak
Soru 7
XIII. yy. ortalarından itibaren Anadolu'da,

• Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesi zayıflamıştır.

• Türkmen beylikleri özellikle Batı Anadolu'ya göç edip hakimiyet mücadelesi içerisine girmişlerdir.

• Ekonomik, sosyal ve siyasi denge bozulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuçları arasında değerlendirilebilir?

A
Orta Asya'dan yeni göçlerin olmasının
B
Devletin halkın sorunlarını çözemeyişinin
C
Babai İsyanları'nın çıkmasının
D
Memlûk Sultanı Baybars'ın Anadolu'ya gelmesinin
E
Moğolların Anadolu'yu işgal etmelerinin
Soru 8
I. Murat döneminde Karamanoğullarının Türk birliğinin sağlanmasını engelleme çabalarına karşılık, Osmanlılar,

I. Karamanoğullarından toprak satın alma,

II. akrabalık kurarak ilişkileri geliştirme,

III. Karamanoğullarına karşı sefer düzenleme

yöntemlerinden hangilerini uygulamışlardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Osmanlılar, Yükselme döneminde bir yandan Ortodoks Kilisesi'ni koruyarak Avrupa Hristiyan Birliğini bozmaya çalışırken, bir yandan da Halifelik makamını kullanarak Müslümanların birleştiricisi olmayı amaçladılar.

Osmanlıların böyle bir politika izlemeleri en çok aşağıdaki hangi nedene dayandırılmalıdır?

A
Tamamen dinî öğelere dayanan bir devlet oluşturma
B
Avrupa devletler hukukundan yararlanma
C
Devlet bütünlüğü ve otoritesini koruma
D
Egemen olunan topraklarda yaşayanlara hoşgörülü davranma
E
Anadolu Türk Birliğini sağlama
Soru 10
İlk Osmanlı tersanesi aşağıdaki hangi yerde kurulmuştur?

A
İstanbul
B
İzmir
C
Gelibolu
D
İzmit
E
Alanya
Soru 11
- Duraklama Dönemini sona erdiren antlaşmadır.

- İlk defa büyük toprak kayıpları yaşayan Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma,

I. Kasr-ı Şirin,

II. Hotin,

III. Bucaş,

IV. Zitvatoruk,

V. Karlofça

antlaşmalarından hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
XVII. yüzyılda Lehistan, Avusturya, Rusya, Venedik gibi Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak (Haçlı Birliği) oluşturmaları aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Avusturya İmparatoru'nun Osmanlı padişahıyla eşit sayılmasının
B
Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumunun bozulmasının
C
Osmanlı Devleti'nin Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığının
D
Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'yla ilişkilerini yoğunlaştırmasının
E
Osmanlı Devleti'nin fetih politikasından vazgeçmesinin
Soru 13
Martin Luther tarafından öncülük yapılan Reform hareketleri XVI. yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin Reform hareketlerine ortam hazırladığı söylenemez?

A
Kilise’nin insanların günahını affettirdiğini ileri sürmesi
B
Endülüjans belgesinin zamanla alınıp satılmaya başlanması
C
Skolastik düşüncenin geçerliliğini yitirmeye başlaması
D
Kralların derebeyleri karşısında güçlerini artırmaları
E
Pozitif bilim anlayışının güçlenmesi
Soru 14
Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan Fransız İhtilali tüm dünyayı etkilemiştir.

Fransız İhtilali’nin bu derece etkili olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa’da yönetim değişikliğine neden olması
B
Avrupa’da gerçekleşmesi
C
Getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli olması
D
Sonuçlarının Avrupalı krallıklar tarafından engellenmek istenmesi
E
Aynı zamanda Katolik Kilisesi’ni hedef alması
Soru 15
Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, istediği Suriye Valiliği'ni alamayınca isyan etmiş, Mısır ordusu Kütahya'ya kadar gelip İstanbul’u tehdit etmeye başlayınca, II. Mahmut Kavalalı'ya karşı Rusya'dan yardım istemiştir.

Bu bilgilere göre,

I. Mısır isyanı dış sorun haline gelmiştir.

II. Osmanlı, Kavalalı İsyanı'nı bastıramamıştır.

III. Osmanlı ordusu, Kavalalı ordusundan daha güçlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 16
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi'de (1876) yer alan:

I. Nazırlar Kurulu'nun yalnız padişaha karşı sorumlu olması

II. Padişahın veto ettiği kanun teklifinin yeniden gündeme getirilememesi

III Yasama organlarından biri olan Ayan Meclisi'nin üyelerinin Padişah tarafından atanması

IV. Padişaha parlamentoyu kapatma yetkisinin verilmesi

V. Üyeleri seçimle belirlenen Meclis-i Mebusan'ın yasama yetkilerinin dört yılla sınırlandırılması

hükümlerden hangileri bazı tarihçilerin "I. Meşrutiyet padişahın kişisel egemenliğine anayasal güvence getirmenin ötesinde bir anlam taşımaz." iddialarıyla çelişen içeriğe sahiptir?

A
Yalnız V
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
Soru 17
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında Balkan Savaşı'nın yaşanmasında,

I. Rusya'nın bölgede Panslavist politikalar izlemesi,

II. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan çıkarmak istemeleri,

III. Milliyetçilik akımının Balkan topraklarında yaygınlaşması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 18
I. Çanakkale Cephesi

II. Irak Cephesi

III. Kafkas Cephesi

IV Süveyş Kanalı Cephesi

V. Yemen-Hicâz Cephesi

Yukarıda Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı içerisinde mücadele etmiş olduğu bazı cepheler verilmiştir. Bu cephelerden hangisi ya da hangilerinde Osmanlı Devleti'nin taarruz amaçlı olduğu söylenebilir?

A
I - II
B
II - V
C
I - IV
D
III - IV
E
l - II - V
Soru 19
Mondros’un ardından direniş amacıyla kurulan milli cemiyetler, ilk planda bölgelerinde Türklerin çoğunluk olduğunu kanıtlamak için basın yoluyla mücadele etmiş, ancak bu mücadeleden olumlu bir sonuç alamamışlardır.

Bu durum milli cemiyetleri aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A
Bölgesel olarak silahlı direnişin örgütlenmesine
B
İstanbul Hükümeti’nin desteğinin aranmasına
C
Manda ve himayeye yönelik arayışların başlatılmasına
D
İşgallere siyasi yolla çözüm bulma arayışlarına hız verilmesine
E
Yabancı devletlerin askeri ve siyasi desteğinin aranmasına
Soru 20
Sivas Kongresi'nde,

I. bütün milli cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması,

II. manda ve himaye fikrinin reddedilmesi,

III. Temsil Heyeti'nin Anadolu hakkında söz sahibi tek kurum olduğunun açıklanması

gelişmelerinden hangileri ulusal bağımsızlık anlayışını doğrudan destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 21
I. İstanbul Müftüsünden alınan bir fetva ile Mustafa Kemal dinsiz ilân edilmiş.

II. TBMM'yi işlemez hale getirmek için ayaklanmalar desteklenmiş.

III. İtilâf Devletleriyle barış antlaşması hızlandırılmıştır.

İstanbul Hükümetinin yukarıdaki çalışmalarıyla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A
İtilâf Devletleri'nin çıkarlarını engellemek.
B
İstanbul Hükümeti'nin yetkilerini arttırmak.
C
Ulusal iradeye dayalı bir yönetim kurmak.
D
Millî mücadeleyi yok etmek.
E
Osmanlı Mebusan Meclisini etkin hale getirmek.
Soru 22
I. İnönü Savaşı'ndan sonra;

- TBMM, Londra Konferansı'na çağrılmıştır.

- Sovyet Rusya ile Moskova, Afganistan ile dostluk antlaşması imzalamıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İtilaf Devletleri TBMM Hükümetini tanımıştır.
B
Misak-ı Milli'yi tanıyan devlet sayısı artmıştır.
C
İtilaf Devletleri Londra Konferası'nda Misak-ı Milli'yi tanımışlardır.
D
TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
E
Kurtuluş Savaşı'nda askeri başarılar siyasi başarılara ortam hazırlamıştır.
Soru 23
Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında hukuk alanında gerçekleştirilen yenilik girişimlerinde laiklik düşüncesi ön planda tutulmuştur.

Buna göre, hukuki düzenlemelerde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığı savunulabilir?

A
Uluslar arası barışın korunması
B
Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
C
Toplumsal çağdaşlaşmanın sağlanması
D
Halkın yönetime katılımının sağlanması
E
Askeri ve siyasi etkinliğini artırılması
Soru 24
Türkiye’de ilki 1924’te, ikicisi ise 1930 yılında gerçekleştirilen çok partili siyasi yaşama geçme denemeleri uzun ömürlü olmamıştır.

Bu durumda,

I. halkın yeterli siyasi olgunluğa ulaşamaması,

II. ülkede ortamın bu şekilde bir değişiklik için uygun olmaması,

III. ülkede istikrarın korunması çabalarının daha öncelikli görülmesi

olgularından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 25
Halkçılık, "bireyler arasında hiçbir fark görmemek, topluluk içinde ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu" olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre,

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

II. Kadınların istediği işte çalışmasına olanak sağlanması

III. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri halkçılık doğrultusunda gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
Türkiye, I. Dünya Savaşı sonrasında,

I. Irak sınırı,

II. Yabancı okullar,

III. Osmanlı dış borçları

sorunlarından hangilerini kendi çıkarlarına uygun şekilde çözümlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 27
II. Dünya Savaşı'nda düzenlenen Quebec Konferansında.

I. Fransa'da açılması planlanan ikinci cephenin Normandiya kıyılarında olması,

II. Normandiya'ya yapılacak harekatın sorumluluğunun da ABD'ye bırakılması,

III. ABD'de sürgünde bir Fransız hükümeti kurulması

kararlarından hangileri alınmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 28
I Apollo

II. Sputnik-1

III. Mariner

IV. Soyuz

V. Explorer

Yukarıda verilenlerden hangisi uzaya gönderilen ilk yapay uydudur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 29
Türkiye 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında gösterilebilir?

A
ABD yönetiminin Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı alması
B
Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerinin gelişmesi
C
Türkiye'nin Arap dünyası üzerindeki etkinliğinin azalması
D
Arap ülkelerinin Batılı ülkelere petrol ambargosu kararı alması
E
İngiltere'nin Orta Doğu'daki siyasi ve askeri etkinliğinin sona ermesi
Soru 30
1991 yılında Berlin Duvarı yıkıldı. Federal Almanya ile SSCB arasında iki Almanya'nın birleşmesini onaylayan bir anlaşma imzalandı. Bu antlaşma Doğu Almanya'daki Rus askerleri aşamalı olarak çekilmesini de öngörüyordu.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
SSCB'nin sınırları yeniden belirlenmek durumunda kalınmıştır.
B
Almanya nükleer bir askeri güç haline gelmiştir.
C
Almanya'nın siyasi etkinliği artmıştır.
D
Batı Bloku yıkılmaya başlamıştır.
E
Avrupa'daki siyasi istikrar bozulmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com