Soğuk Savaş Dönemi -4

Soğuk Savaş Dönemi -4

Tebrikler - Soğuk Savaş Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla başlayan savaşta ABD'nin başını çektiği bir Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturulmuş ve sıcak çatışmaya girilmiştir.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturarak harekete geçmesinde,

I. Kore Savaşı'nı ABD'nin sorunu olmaktan çıkarma,

II. Kore Savaşı'nda dış desteği artırma,

III. savaşın kısa sürede bitirilmesini sağlama

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan "Müslümanlar Birliği Cemiyeti Kongresi", Hindulardan ayrı bir Pakistan Devleti'nin kurulmasını kararlaştırdı. Bu cemiyetin liderliğini…………………………. yapmaktaydı.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Pervez Müşerref
B
Ziya ül Hak
C
Mahatma Gandi
D
Muhammet Ali Cinnah
E
Zülfikar Ali Butto
Soru 3
SSCB'nin Almanya'da Berlin Duvarını inşa ettirmesi,

I. etnik,

II. dini,

III. ideolojik

alanlardan hangilerinde ikiye ayrılmanın bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan NATO'ya, SSCB ile sınır durumunda olması nedeniyle Türkiye de kabul edilmiştir.

Buna göre Türkiye ile ilgili,

I. Coğrafi konumu NATO'ya üyelikte rol oynamıştır.

II. SSCB'nin ekonomik etkinliğini sona erdirmek istemiştir.

III. SSCB'ye karşı Batı ile birlikte hareket etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Türkiye'nin de üye olduğu Balkan Paktının etkinliğini kaybetmesinde,

I. SSCB tarafından Varşova Paktı'nın kurulması,

II. Yugoslavya'nın yeniden SSCB ile yakınlaşma politikasına yönelmesi,

III. Kıbrıs'ın Türkiye ile Yunanistan arasında soruna dönüşmesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
1951'de gerçekleşen ve Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
NATO'nun kurulması
B
Milletler Cemiyeti'nin ortadan kaldırılması
C
Kellog Paktı'nın kurulması
D
Birleşmiş Milletler'in kurulması
E
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun oluşturulması
Soru 7
Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla başlayan , 1948 Arap-İsrail Savaşı Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak ordularının yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Bu gelişme;

I. İsrail'in sınırlarını genişletmesi,

II. Filistinli Mülteciler Meselesi'nin ortaya çıkması,

III. Birleşmiş Milletler'in Filistin'de denetimi eline alması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Türkiye,

- I. Dünya Savaşı sonrasında Balkan Antantı'na ve Sadabat Paktı'na üye olmuştur.

- II. Dünya Savaşı sonrasında Balkan İttifakı'na ve Bağdat Paktı'na üye olmuştur.

Türkiye'nin bu girişimlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sömürgecilik düşüncesini sona erdirmek
B
Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
C
Demokratik bir yönetim oluşturmak
D
Ülkede toplumsal birliği güçlendirmek
E
Sınır güvenliğini korumak
Soru 9
Türkiye'de 1961 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa,

I. kabine sistemini uygulama,

II. iki meclisli parlamenter sistemi benimseme,

III. bireysel hak ve özgürlüklere daha geniş yer verme

niteliklerinden hangileri bakımından 1924 anayasasından farklılık göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde SSCB ve ABD liderliğindeki Doğu ve Batı Blokları arasında gerginlikler yaşanmış, buna karşılık iki devlet karşılıklı bir çatışmaya girmekten kaçınmıştır.

ABD ve SSCB'nin bu politikalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'nin dünyadaki sömürgeci konumunu yitirmesi
B
Avrupalı devletlerin bir güç unsuru olarak ortaya çıkmaya çalışması
C
Bir savaşın her iki tarafta da büyük yıkımlara yol açacak olması
D
Doğu Bloku ülkelerinin ekonomik açıdan geri durumda olması
E
Bağlantısızlar grubunun oluşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com