Soğuk Savaş Dönemi -3

Soğuk Savaş Dönemi -3

Tebrikler - Soğuk Savaş Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
II. Dünya Savaşı sırasında yapılan antlaşmalara göre Japonları Kore'den uzaklaştırma görevi ABD ve SSCB'ye verilmişti. Japonya yenilip teslim olunca SSCB Kuzey Kore'ye, ABD ise Güney Kore'ye yerleşti.

Daha sonraki dönemde ABD ve SSCB'nin iki bölgeyi birleştirmeye yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalması,

I. siyasi,

II. dini,

III. etnik

alanlardan hangilerinde sorunlar yaşanmasının bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
II. Dünya Savaşı sonrasında Berlin şehrini bir duvarla ikiye ayıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
SSCB
C
Fransa
D
İngiltere
E
İtalya
Soru 3
ABD'nin 1947 tarihinde ilan ettiği Truman Doktrini'ne Arap devletleri sıcak bakmamışlar ve doktrinin genişlemesine izin vermemişlerdir.

Truman Doktrini'nin Arap ülkeleri arasında ilgi uyandırmaması,

I. Moskova'nın Arap dünyasında tehdit unsuru olarak algılanmaması,

II. Arap dünyasında milliyetçi akımların etkisiyle batı karşıtlığının fazla olması,

III. Arap ülkelerinde demokrasinin gelişmemiş olması

durumlarından hangilerinin bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
I. Basel Kongresi

II. Balfour Deklarasyonu

III. Eisenhower Doktrini

Yukarıda verilenlerden hangileri İsrail Devleti'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
SSCB aşağıdakilerden hangisinde kurucu üyelik yapmamıştır?

A
Comecon
B
Cominform
C
Varşova Paktı
D
Birleşmiş Milletler
E
Avrupa Konseyi
Soru 6
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluş antlaşması aşağıdaki ülkelerden hangisinde imzalanmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
İsveç
D
İtalya
E
Almanya
Soru 7
Küba'da Batista diktatörlüğünü deviren Fidel Castro kendi hükümetini kurarak başbakan olmuştu.

ABD'nin Castro'yu iktidardan uzaklaştırmak istemesi Küba'nın aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yakınlaşmasına sebep olmuştur?

A
SSCB
B
Almanya
C
Fransa
D
İngiltere
E
İspanya
Soru 8
I. Yugoslavya'nın Cominform'dan ihraç edilmesi

II. Çekoslovakya'da insancıl komünizm hareketinin başlaması

III. Varşova Paktının kurulması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Doğu Bloku'nda sarsıntılar yaşandığına bir kanıttır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
1956'da Macaristan'da yaşanan SSCB karşıtı protestolar, Kızılordu birlikleri tarafından güç kullanılarak bastırmamıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Macaristan Batı Blokuna geçmiştir.
B
Macaristan Marshall Planı'ndan yararlanmak istemiştir.
C
Doğu Bloku ülkelerinde SSCB karşıtı ulusalcı akımlar görülmüştür.
D
Doğu Bloku ülkelerinde ekonomik yapı geliştirilmeye çalışılmıştır.
E
Avrupa Birliği arayışları Doğu Bloku ülkelerini etkilemiştir.
Soru 10
Filistin'deki sınırlı Yahudi nüfusu, Avrupalı devletler tarafından teşvik edilen göçler nedeniyle 1920'den 1945 ılına kadar büyük bir hızla artırılmıştır.

Bu gelişmede,

I. Orta Doğu'da manda yönetimi altındaki devletlerin bağımsız olması,

II. İngiltere'nin bir Yahudi devleti için açık destek vermesi,

III. Filistin'de Arapların çoğunlukta olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com