Soğuk Savaş Dönemi -2

Soğuk Savaş Dönemi -2

Tebrikler - Soğuk Savaş Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1- Kıbrıs'ta yaşayan Rum unsurların adayı egemenliği altına almak için Yunanistan'ın da desteği ile 1950'li yıllardan itibaren sindirme amaçlı terör faaliyetlerine giriştikleri görülür.

Bu faaliyetlerin aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangilerinin bölgedeki varlığını hedef aldığı söylenebilir?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
İngiltere
C
Fransa
D
İtalya
E
İspanya
Soru 2
2- Türkiye'de CHP iktidarı döneminde,

I. azınlık unsurlara yönelik Varlık Vergisi'nin koyulması,

II. liberal ekonomik politikaların öne çıkarılması,

III. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun çıkarılması

girişimlerinden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3- II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bloklardan bazıları şunlardır:

I. Nato

II. Varşova Paktı

III. Bağlantısızlar

Bunlardan hangileri dünya siyasetinde diğerleri kadar etkin rol oynayamamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4- II. Dünya Savaşı sırasında yapılan antlaşmalara göre Japonları Kore'den uzaklaştırma görevi ABD ve SSCB'ye verilmişti. Japonya yenilip teslim olunca SSCB Kuzey Kore'ye, ABD ise Güney Kore'ye yerleşti.

Daha sonraki dönemde ABD ve SSCB'nin iki bölgeyi birleştirmeye yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalması,

I. siyasi,

II. dini,

III. etnik

alanlardan hangilerinde sorunlar yaşanmasının bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5-

• Kore Savaşı'nda ABD'ye karşı mücadele etmiştir.

• Süveyş Krizi'nde ABD ile aynı tarafta yer almıştır.

Yukarıdaki gelişmelere göre, Çin dış politikasıyla ilgili,

I. ABD karşıtlığı üzerine kurgulanmıştır.

II. Dönemin şartlarına göre hareket edilmiştir.

III. SSCB güdümünde hareket edilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6- 1945e kadar uluslararası ilişkilerin ve dünya siyasetinin merkezi Avrupa idi.

Dünya siyaset merkezinin Avrupa dışına çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ileri sürülemez?

A
Uzak Doğu'da Çin ve Hindistan'ın yeni bir güç olarak ortaya çıkması
B
ABD merkezli Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması
C
İngiltere ve Fransa'nın II. Dünya Savaşı'ndan yıpranmış olarak çıkması
D
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması
E
Dünya'nın iki kutuplu hale gelmesi ve kutuplardan birinin ABD olması 
Soru 7
7- Çin komünist yönetimi 1960'ların sonundan itibaren batılı devletlerle ilişkilerini düzeltmeye başlamış ve 1972'de BM'ye tekrar üye olmuştur.

Çin'in Batıya yakınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A
Dış politikada yalnız kalmasının
B
Moskova'nın izlediği dış politikayı eleştirmesinin
C
Marshall Planı'nın ilan edilmesinin
D
SSCB'yle ilişkilerinin bozulmasının
E
Komünist ideolojinin uygulanmasında farklı yöntemleri savunmasının
Soru 8
8- II. Dünya Savaşı sonrasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin statüsünün belirlenmesi çalışmaları,bloklar arası gerginliğe sebep olmuştur?

A
Paris
B
Roma
C
Viyana
D
Berlin
E
Moskova
Soru 9
9-

• 1950 tarihli Dostluk Antlaşması'nın imzalanması

• Kore Savaşı sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşaması

Yukarıdaki gelişmeler Çin ile,

I. ABD,

II. SSCB,

III. Hindistan

devletlerinden hangileri arasında gelişmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10- Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi ülkelerin Marshall Planı'na sıcak bakmaları, SSCB'yi.

I. Molotof Planı'nı ilan etme,

II. bazı Doğu Bloku ülkelerinde darbeler yapma,

III. komünist politikada yumuşamaya gitme

girişimlerinden hangilerine yöneltmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11- SSCB'nin Avrupa'da egemenlik kurması ABD'yi yeni tedbirler almaya sevk etmiştir.

ABD'nin ilan ettiği,

I. Truman,

II. Marshall,

III. Monroe

doktrin veya planlarından hangilerinin bu tedbirler arasında yer aldığı ileri sürülemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Doğu Blokunun güçlenmesine katkıda bulunduğu ileri sürülemez?

A
Cominform'un kurulması
B
Varşova Paktı'nın kurulması
C
Kore Halk Cumhuriyeti'nin kurulması
D
Çin-SSCB sınırında çatışmalar yaşanması
E
Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin kurulması
Soru 13
13- Doğu Bloku'nda Comecon ve Cominform'un kurulması,

I. Sovyet modeline göre ekonomik ve sosyal düzenin kurulması,

II. Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin kalkındırılması,

III. Doğu Bloku'nda tek ordu modeline geçilmesi

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
14- 25 Mayıs 1963'te Afrika Birliği Teşkilatı kurulmuştur.

Teşkilatın kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek
B
Üyelerinin bağımsızlıklarını gözetmek
C
Tüm kolonileşme biçimlerini ortadan kaldırmak
D
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uygun olarak uluslar arası işbirliğini ilerletmek
E
Askeri güç birliği oluşturmak
Soru 15
15- II. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini her yönüyle kendine bağlayan SSCB, Türkiye, İran ve Yunanistan üzerinde baskı kurmaya; çalışmıştır.

Bu durumun,

I. Yunanistan ve Türkiye'nin NATO'ya üye olması,

II. Yunanistan ve Türkiye'de iç savaşların yaşanması,

III. Türkiye ve Yunanistan'a ABD tarafından ekonomik yardımlar yapılması

sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com