Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -5

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -5

Tebrikler - Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde loncaların temel işlevleri arasında bulunmamaktadır?

A
Meslek elemanı yetiştirilmesini sağlamak
B
Haksız rekabeti önlemek
C
Tarım üretiminin azalmasını önlemek
D
Esnaf arasında dayanışmayı sağlamak
E
Malların fiyatlarının belirlenmesinde görev almak
Soru 2
Mimar Sinan'ın "ustalık" eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymaniye Camii
B
Topkapı Sarayı
C
Şehzade Camii
D
Selimiye Camii
E
Haseki Külliyesi
Soru 3
Osmanlı Devleti XIX. yüzyıldan itibaren dışarıya ham madde satmak ve dışarıdan işlenmiş mal almak zorunda kalmıştır.

Bu durumun,

I. Azınlık isyanlarının başarısız olması

II. Ekonomik bağımsızlığın zayıflaması

III. Osmanlı sanayisinin çökmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Osmanlı ordusunda yer alan askeri birliklerden hangisi şehir ve kale kuşatmalarında surların yıkılması işlerinden sorumluydular?

A
Humbaracılar
B
Lağımcılar
C
Akıncılar
D
Cebeciler
E
Yeniçeriler
Soru 5
I. Osmanlı padişahlarının halife sanını alması

II. Şeyhülislamın Divan'da alınan kararların dine uygun olup olmadığına fetva vermesi

III. Şeyhülislamın Divan'ın doğal üyesi olmaması

durumlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'nin dinsel karakterini güçlendirdiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışında,

I. meşrutiyet,

II. teokrasi,

III. mutlakiyet

olgularından hangilerinin önem kazandığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bağlı hükümetlerden biri değildir?

A
Hicaz
B
Eflâk
C
Boğdan
D
Erdel
E
Mısır
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun üyeleri arasında yer alan kazaskerin görevleri arasında bulunmaktadır?

A
Askeri konularda sadrazama danışmanlık yapmak
B
Adalet teşkilatında atama ve görevden almalardan sorumlu olmak
C
Hâzinenin gelir kaynaklarını artırmak
D
Kanunların dine uygun olup olmadığına dair karar vermek
E
Devletin yabancı devletlerle olan ilişkilerini düzenlemek
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde iltizam uygulamasına tabi tutulan toprakların zaman içinde devlet yönetimi tarafından genişletildiği görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, yönetimin gerçekleştirdiği bu değişikliğin temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Kapıkulu askerlerinin sayısının artırılmak istenmesi
B
Saray masraflarının karşılanmak istenmesi
C
Devlet hazinesinin artan nakit para ihtiyacının karşılanmaya çalışılması
D
Dirlik toprakların daha verimli kullanılmasının sağlanmaya çalışılması
E
Mevcut vergi sisteminin yeniden düzenlenmek istenmesi
Soru 10
Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde Ordu'ya katkıda bulunan bir özellik görülmez?

A
Vakıf
B
Has
C
Zeamet
D
Ocaklık
E
Tımar
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde köylünün toprağını terk ederek şehirlere göç etmesini engellemek için çaba harcanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik uygulamalar arasında yer almaktadır?

A
İltizam uygulamasının başlatılması
B
Gayrimüslim unsurlardan Haraç vergisi alınması
C
Olağanüstü dönemlerde Avarız vergisinin toplanması
D
Müslümanlardan öşür adıyla ürün vergisinin alınması
E
Çiftbozan vergisinin yürürlüğe sokulması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Özel Yönetimi olan eyaletlerden biri değildir?

A
Mısır
B
Anadolu
C
Trablusgarp
D
Yemen
E
Bağdat
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin ekonomik düzenine herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır?

A
Baharat Yolu'nun önemini kaybetmesi
B
Ekonomik yapının Loncalar tarafından sıkı bir kontrol altında tutulması
C
Yeni ticaret yollarının bulunması
D
Yabancı tüccarlara kapitülasyonlar tanınması
E
Coğrafi Keşifler’in gerçekleşmesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde "dirlik" uygulamasıyla varılmak istenen hedeflerden biri olarak gösterilemez?

A
Vergi gelirlerinin artırılması
B
Askeri masrafların karşılanması
C
Devletin vergi toplama yükünün azaltılması
D
Tarım üretiminin azalmasının engellenmesi
E
Toprakta devlet mülkiyetinin sona erdirilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com