Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -3

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -3

Tebrikler - Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı Devletinde görülen vakıflarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
İmarethane ve şifahaneler açarak halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında rol almışlardır.
B
Devletin askeri etkinliğinin artırılması için çaba harcamışlardır.
C
Devletin denetimi altında faaliyet göstermişlerdir.
D
Farklı alanlardaki yatırımları ile devletin çalışmalarını kolaylaştırmışlardır.
E
Kurdukları medreseler vasıtasıyla eğitim alanında faaliyet göstermişlerdir.
Soru 2
2. Osmanlı Devletinde halktan alınan,

I. Haraç,

II. Cizye

III. Öşür

vergilerinden hangilerinin tarım üretimine bağlı olarak toplandığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
3. Osmanlı Devletinde geçerli olan vergi uygulamalarında,

I. dini inanç,

II. etnik köken,

III. ekonomik düzey

unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinde uzun yıllar boyunca etkinliğini sürdüren loncalar ve sorumlulukları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Ülkede tarım ve ticaret alanlarında toplanacak vergilerin oranlarını belirlemiştir.
B
Ekonomik işleyişin düzen içinde sürmesi için çaba harcamıştır.
C
Fiyatların belirlenmesinde resmi yetkililerle birlikte etkili olmuştur.
D
Satışta bulunan ticari malların kalitelerinin kontrolünden sorumlu olmuştur.
E
Tüketicilerin haklarının korunması konusunda önemli bir işleve sahip olmuştur.
Soru 5
5. Osmanlı Devletinde farklı dönemlerde görülen,

I. Avrupalı bazı devletlere kapitülasyonların verilmesi,

II. Ekber ve erşed uygulamasının başlatılması,

III. Kanunname-i Âl-i Osman'ın yayınlanması

IV. Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi

girişimlerinden hangilerinin egemenlik anlayışında köklü değişimlere yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 6
6. Osmanlı Devleti'nde başlangıçtan itibaren görülen şehzadelerin sancaklara yönetici olarak gönderilmesi uygulaması I. Ahmet tarafından sonlandırılmış, şehzadelere sarayda eğitim verilmesi ön görülmüştür.

Bu değişiklik,

I. devletin merkezi otoritesini güçlendirme,

II. şehzadeleri denetim altında tutma,

III. şehzadelere daha fazla yönetim tecrübesi kazandırma

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
7.

I. Sekban-ı Cedit Ocağı'nın kurulması,

II. Eşkinci Ocağı'nın kurulması

III. Deniz Mühendishanesi'nin açılması

IV. Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulması

V. Redif birliklerinin oluşturulması

Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki askeri düzenlemelerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. ithal edilen mallardan alınan gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi,

II. İngiltere ile Baltalimanı Ticaret Antlaşması'nın imzalanması

III. halkın yerli malını kullanmaları için devlet tarafından teşvik edilmesi,

girişimlerinden hangileri ülkede yerli üretimi ve sanayileşme çabalarını koruma amacına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren iltizam uygulamasının hızla yaygınlaşmaya başladığı görülür.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine bağlı olara ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Merkezi otoriteyi güçlendirilmek istenmesine
B
Devlet hazinesinin ihtiyaç duyduğu nakit paranın karşılanmasına
C
Ayanların siyasi etkinliklerinin azaltılmaya çalışılmasına
D
Ordunun asker ihtiyacının karşılanmaya çalışılmasına
E
Toplumsal düzenin korunmasına
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nde resim ve heykelcilik gibi sanat dalları yeterince gelişmemişken, süsleme, hat, minyatür gibi sanat dalları daha büyük ilgi görmüştür.

Bu gelişmede,

I. İslam inancının kültür ve sanat üzerinde belirleyici bir etkisinin olması,

II. ülkenin farklı kültürlerden toplumlara ev sahipliği yapması,

III. Osmanlı yönetiminin gayrimüslim unsurlara geniş bir özgürlük alanı tanıması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
11. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlet ait olan topraklar arasında gösterilemez?

A
Paşmaklık toprakları
B
Mukataa topraklar
C
Tımar topraklar
D
Has topraklar
E
Vakıf topraklar
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve idari yapılanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Merkeziyetçiliğe dayalı mutlak bir yönetim anlayışına sahip olunmuştur.
B
Padişah askeri, hukuki ve idari alanlarda geniş yetkilere sahip olmuştur.
C
Devlet yönetimiyle ilgili önemli meseleler Divan'da görüşülmüştür.
D
Meşrutiyetin ilanı ulusal egemenlik ilkesinin benimsenmesini sağlamıştır.
E
Son karar verme yetkisine sahip olan hükümdarların yetkileri sınırsız değildir.
Soru 13
13. Osmanlı ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan ve devletten maaş alan kapıkulu askerlerinin askerlik dışında başka bir işle uğraşmaları yasak idi.

Osmanlı yönetiminin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?

A
Ekonomik işleyişin bozulması önlemeye çalışılmıştır.
B
Ülkede tarım üretimi artırılmaya çalışılmıştır.
C
Merkezi otoritenin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
D
Ordunun askeri disiplinini kaybetmesi önlenmeye çalışılmıştır.
E
Tımar uygulamasının zarar görmesi engellenmek istenmiştir.
Soru 14
14.

I. Defterdar

II. Sadrazam

III. Şeyhülislam

IV. Nişancı

V. Reisüküttap

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde devlet meselelerinin görüşüldüğü Divan'ın asli ve daimi üyeleri arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
15. Osmanlı Devleti'nde Kuruluş Dönemi'nden itibaren uygulanmaya başlanan devşirme sistemi aşağıdaki-lerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

A
Devletin asker ihtiyacının karşılanması
B
Azınlıkların devlet yönetimine olan bağlılıklarının artırılması
C
Balkanlarda toplumsal düzenin korunması
D
Devletin askeri alanda yaptığı harcamalarının azaltılması
E
Tarım üretiminde sürekliliğin sağlanması
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde köylünün toprağını boş bırakmasına izin verilmemiş, toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün toprağı başka bir köylüye verilmiştir. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Vakıflara ait toprakları devlet denetimi altına almak
B
Tarım üretiminde yaşanabilecek herhangi azalmayı önlemek
C
Tımarlı sipahilerin köylüye baskı yapmasını engellemek
D
Kapıkulu askerlerinin sayısını artırmak
E
Devlet hazinesinin cizye gelirlerini korumak
Soru 17
17. Divan-ı Hümayun'da,

I. sadrazamların başkanlık etmesi,

II. kazaskerlerin sayısının artması,

III. şer'i konularda Şeyhülislamın fetvasına danışılması

gelişmelerinden hangilerinin sınırların genişlemesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com