Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -2

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -2

Tebrikler - Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı Devleti'nde I. Murat Dönemi'nde kurulan kapıkulu ocaklarının askerleri sadece askerlikle uğraşır ve devletten üç ayda bir maaş alırlardı.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Kapıkulu birliklerinin özelliklerinden değildir?

A
Atlı birliklerine sipahi, yaya birliklerine ise piyade denmiştir.
B
Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş almışlardır.
C
Genellikle devlet merkezinde veya yakın eyaletlerde bulunmuşlardır.
D
Masrafları dirlik gelirleriyle karşılanmıştır.
E
Kuruluş Dönemi'nde oluşturulmuştur.
Soru 2
2. Osmanlı Devleti, sefer sırasında merkez ordusu dışında yardımcı kuvvetlerden de yararlanmaktaydı.

Osmanlı ordusundaki yardımcı kuvvetlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Derbent muhafızları, askeri ve ticari yolları korumuşlardır.
B
Azaplar, Anadolu'nun bekâr gençlerinden oluşan ve savaşta ordunun önünde giden birliktir.
C
Müsellemler, kalelerin altına tünel kazma işini üstlenmişlerdir.
D
Akıncılar, sınır boylarında düşman hakkında bilgi toplamışlardır.
E
Sakalar, savaş sırasında askerlere su taşıyanlardır.
Soru 3
3. Klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları yozlaşmaya başlayınca bazı devlet adamları bu konuda önlemler almaya çalışmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretimle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A
XIX. yüzyılda kız öğrencilerin eğitimi devletin görevleri arasına girmiştir.
B
II. Mahmut Dönemi'nde ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
C
II. Meşrutiyet'ten sonra ilk kez kızlar için yüksek okul açılmıştır.
D
Yeniçeri Ocağı düzenlenmeye çalışılmıştır.
E
İlköğretim kurumları durumunda olan sıbyan mektepleri açılmıştır.
Soru 4
4.

I. Askeri mücadelelerde ekonomik kaygıların rol oynaması,

II. Osmanlı hanedanının yönetim haklarının kural haline getirilmesi,

III. Merkeziyetçi bir yönetimin oluşturulması,

IV. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

olgularından hangileri Osmanlı Devletinin teokratik bir yönetim anlayışına sahip olmasında etkilidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
JII ve IV
Soru 5
5. Osmanlı Devleti'nde görülen,

- sınır güvenliğin artırılmak istenmesi,

- eğitimi mükemmel orduların yetiştirilmek istenmesi,

- devşirme sisteminin uygulanması girişimleri

aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
İstanbul isyanlarının sona erdirilmesine
B
Yönetim mekanizmasının işlerliğinin kolaylaştırılmasına
C
Devlet gelirlerinin artırılmasına
D
Toprak bütünlüğünün korunmasına
E
İkta sisteminin yaygınlaştırılmasına
Soru 6
6. Enderun mektebi Osmanlı Devleti'nde üstün yetenekli kişilerin idareci olarak yetiştirilmesi amacıyla açılmış özel bir saray okuluydu.

Aşağıdakilerden hangisi Enderun mektebinin amaçlarından sayılmaz?

A
Devlet memurlarının başarılı kişilerden seçilmesi
B
Devlet memuru yetiştirilmesi
C
Sarayın memur ihtiyacının karşılanması
D
Ülke içindeki zeki çocukların yetiştirilmesi
E
Azınlık unsurlarının haklarının korunması
Soru 7
7.

- Avrupa'da seri ve kaliteli üretimin yapılması

- Avrupa'da üretilen malların Osmanlı topraklarında pazarlanması

gelişmeleri Osmanlı ülkesinde,

I. ordu,

II. dirlik,

III. lonca,

IV. medrese

unsurlarından hangilerinin çökmesine yol açmıştır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
IJ ve IV
E
III ve IV
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nde halktan alınan vergilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Haraç, Müslüman çiftçilerden alınan ürün vergisidir.
B
Çiftbozan, toprağını boş bırakan köylülerden alınmıştır.
C
Ağnam, hayvan vergisi olarak Müslümanlardan alınmıştır.
D
Avarız savaş masrafları için toplanmıştır.
E
Cizye, Müslüman olmayanlardan askerlik muafiyeti olarak alınmıştır.
Soru 9
9. Müslüman Türk devletleri, teşkilatlanma açısından kendilerinden önce yaşamış devletlerden etkilenmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Selçuklulardan aktardığı kurumlar arasında yer almaz?

A
Medrese sistemi
B
Enderun mektebi
C
Divan teşkilatı
D
Tımar sistemi
E
Ordu teşkilatı
Soru 10
10. Osmanlı mimarları, Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından Agra'da inşa ettirilen Tac Mahal'ın yapımına önemli katkılar sağlamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısının güçlü olduğunun
B
Askeri mücadelelerin yoğunlaştığının
C
Osmanlıların Orta Asya'da egemenlik sağladığının
D
Osmanlı mimarisinin ileri bir düzeyde olduğunun
E
Diğer Türk devletlerine askeri yardım yapıldığının
Soru 11
11. Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü oluşturan Tımarlı Sipahilerin, barış zamanında çiftçilik faaliyetlere katkıda bulunmuştur.

Bu durum Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir?

A
Kültürel gelişmelere
B
Tarımsal üretime
C
Ticaret yollarına
D
Köylü nüfusa
E
İdari yapıya
Soru 12
12.

I. Medrese

II. Lonca Sistemi

III. Divan

IV. Tımar Sistemi

V. Ordu

Yukarıdakilerden hangisinin, Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılda ortaya çıkan "beşik uleması" uygulamasının da etkisi ile zarar gördüğü söylenebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13
13. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete, kullanım hakkı köylüye ait olan, ürün vergilerini ise sipahilerin topladığı topraklardır?

A
Yurtluk topraklar
B
Ocaklık topraklar
C
Vakıf topraklar
D
Dirlik topraklar
E
Mukataa topraklar
Soru 14
14.

I. Köy

II. Sancak

III. Zeamet

IV. Kaza

V. Eyalet

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'ndeki yönetim birimlerinden biri değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
15.

I. Yeniçeriler,

II. Humbaracılar,

III. Silahtarlar,

IV. Sipahiler

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devletinde kapıkulu piyadeleri arasında yer almaz?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. kardeş katli yasasının çıkarılması,

II. saray kadınlarının yönetime karışması,

III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

gelişmelerinden hangilerinin padişahın mutlak otoritesini artırdığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 17
17. Osmanlı Devleti'nde padişah devletin hakimidir. Devlet işlerinin her alanında son söz padişaha aittir. Şeriatla çelişmemek koşuluyla padişahlar yasama gücüne sahiptir.

Bu bilgi dikkate alındığında,

I. Padişahların yetkileri sınırsızdır.

II. Merkeziyetçi monarşik yapı güçlüdür.

III. Teokratik devlet anlayışı benimsenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com