Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -5

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -5

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı.

II. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya kralı Osmanlı padişahına eşit sayıldı.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
1533 İstanbul Antlaşması Osmanlıların lehinedir.
B
Osmanlılar 17. yüzyılda daha da güçlenmişlerdir.
C
Zitvatorok Antlaşması Avusturya’nın çıkarlarına uygundur.
D
1606 Zitvatorok Antlaşmasıyla Osmanlıların Avusturya'ya olan üstünlüğü sona ermiştir.
E
Antlaşmalar 16. ve 17. yüzyılda imzalanmıştır.
Soru 2
Balkanlarda ilerleyerek, ekonomik ve siyasi bakımdan daha güçlü bir devlet oluşturmayı amaçlayan Osmanlı Devleti yöneticileri bu amacın gerçekleşmesinin ön koşulunun Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanması olduğunun bilincindeydiler. Bu yüzden Anadolu'ya yönelik amaçları gerçekleştirmek için siyasi alanda birçok gelişme kaydedildi.

Aşağıdakilerden hangi gelişme bu amaca yönelik değildir?

A
Trabzon Rum Devleti'nin yıkılması
B
Dulkadiroğullarının Osmanlı topraklarına katılması
C
Karamanoğulları ile Candaroğullarına son verilmesi
D
Eflak ve Boğdan'ın himaye altına alınması
E
Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı'nın yapılması
Soru 3
II. Beyazıd döneminde başlayan taht kavgası giderek büyümüş, Memlûk Devleti ile Papalık'ta bu soruna karışmışlardır.

Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu olan şehzade kavgasının, bu denli önemli hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A
Bizans'ın, şehzade kavgasında kışkırtıcı bir politika izlemesinin
B
Osmanlı Devleti'nde uygulanan veraset sisteminin yapısının
C
Papalığın İslam dünyasının siyasal ve dinsel gücünü zayıflatmak amacının
D
Karamanoğullarının, Osmanlılara karşı izlediği politikanın
E
Memlüklerin Osmanlı Devleti'nin büyümesini engellemek istemesinin
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim dönemiyle ilgili değildir?

A
İran Seferi sonunda İpek yolunu denetim altına aldı.
B
Rumeli'de sancak valiliği yapan ilk padişahtır.
C
Batı'ya yaptığı seferler sonucu Macar Krah'nı vergiye bağladı.
D
Mısır Seferi sonunda halifelik kurumunu Osmanlılar’a bağladı.
E
Fatih Kanunnamesi'ne aykırı olarak babasını tahttan indiren ilk ve tek padişahtır.
Soru 5
Osmanlı tarihinin Yükselme döneminde bazı siyasal ve askerî gelişmeler şunlardır:

- İstanbul'un Fethi

- Kırım'ın Fethi

- Mısır'ın Alınması

- Macaristan'ın Fethi

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonucu değildir?

A
İpek ve Baharat Yolu denetiminin Osmanlılara geçmesi
B
Katolik Kilisesi'nin Osmanlı Devleti koruyuculuğuna girmesi
C
Akdeniz ve Karadeniz'deki hâkimiyetin Osmanlılara geçmesi
D
Osmanlı Devleti'nin çağın en güçlü devleti haline gelmesi
E
Devletin sınırlarının genişlemesi
Soru 6
I. Fatih Sultan Mehmet'in Venedikliler'e ticarî ayrıcalıklar tanıması, Ortodoks Kilisesi’ni himaye etmesi

II. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlar'a kapitülâsyonları vermesi, Protestanları desteklemesi

Aşağıdakilerden hangi temel amaca yöneliktir?

A
Türklerin adil ve hoşgörülü olduklarını göstermek
B
Osmanlı egemenliğini genişletmek
C
Osmanlıların dünyanın en güçlü devleti olduğunu göstermek
D
Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek
E
Ticarî faaliyetleri geliştirmek
Soru 7
Osmanlı Devleti merkezî yönetim anlayışı ile tımar teşkilâtını Balkanlarda yerleştirmeye çalışmış, halka hizmet veren kurumların yapılmasına özen göstermiş, serfliğe dayanan üretim anlayışını da kaldırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A
Doğu İslâm ülkelerinin Osmanlı’ya karşı çıkmasına
B
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücünün korunmasına
C
Balkanların uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalmasına
D
Balkanlarda üretimin artmasına
E
Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlıdan ayrılmalar olmamasına
Soru 8
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemini yaşarken Avrupa'da çoğu devletin daha geri bir düzeyde bulunmasında aşağıdakilerden hangisinin belirleyici bir niteliği vardır?

A
Rönesans hareketlerinin merkezî yönetimi güçsüzleştirmesinin
B
Haçlı Seferleri'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının
C
Osmanlı’da güçlü bir merkezî otoritenin varlığına karşın Avrupa'da feodal bir yapının egemen olmasının
D
Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinin gelişmesine olanak tanımamasının
E
Osmanlı padişahlarının halife sanına sahip olmasının
Soru 9
Fatih Suttan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra,

I. Cenevizlilere ve diğer Hristiyan halka ayrıcalıklar tanıdı.

II. Kadıların baktıkları mahkemelerin yanında Kilise mahkemeleri de kurdu.

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih devrinin, bu bilgi ile bağlantılı niteliğidir?

A
Bizans İmparatorluğuna son verdi.
B
Merkezî mutlak yönetimi güçlendirdi.
C
Ortodoks kilisesine özerklik tanıdı.
D
Hoşgörü ilkelerine ve din temeline dayanan bir yapı oluşturdu.
E
Yeniçeri ocağının siyasî etkinliği arttı.
Soru 10
Safeviler, XVI. yüzyılda Osmanlı yönetimini zor durumda bırakmak amacıyla,

I. Anadolu topraklarında siyasal istikrarsızlık çıkarma,

II. Anadolu'da Şii propagandası yaparak halkı Osmanlı yönetimine karşı kışkırtma,

III. Baharat Yolu'nun işlerliğinin azalmasını sağlama

yollarından hangilerine başvurmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A
Memlükleri kışkırtan Dulkadiroğulları Beyliği egemenlik altına alınmıştır.
B
Balkan sınırları genişletilmeye çalışılmıştır.
C
Osmanlı iç işlerine karışan Memlûk Devleti ortadan kaldırılmıştır.
D
Doğuya yönelik fetih politikalarına ağırlık verilmiştir.
E
Çaldıran Savaşı'yla Safeviler yenilgiye uğratılmıştır.
Soru 12
II. Bayezid tarafından düzenlenen Boğdan Seferi ile Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlılar tarafından ele geçirilmiş ve Boğdan fethedilmiştir.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Cem İsyanı'nın sona ermesini
B
Akdeniz'deki etkinliğin artırılmasını
C
Devletin batıda en geniş sınırlara ulaşmasını
D
Anadolu Türk birliğinin sağlanmasını
E
Kırım ile kara bağlantısı kurulmasını
Soru 13
Doğu Anadolu'da ve İran topraklarında egemenlik kuran Akkoyunlu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi rol oynamıştır?

A
Ridaniye Savaşı
B
Mercidabık Savaşı
C
Çaldıran Savaşı
D
Otlukbeli Savaşı
E
Ankara Savaşı
Soru 14
Osmanlı Devleti'nin 1538 -1553 yılları arasında Hint Deniz Seferleri'nin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Portekizlilerin Hindistan'da sahip oldukları sömürgelerle bölge ticaretini kontrollerine almaları
B
Bölgede yaşayan Müslüman sultanlıkların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi
C
Hint sularında ticari faaliyetlerin denetim altına alınmak istenmesi
D
Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir Haçlı donanmasının oluşturulmasının engellenmeye çalışılması
E
Portekizlilerin, hac ziyareti için Müslümanları taşıyan gemilere zarar vermeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com