Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -2

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -2

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlılar, İstanbul Kuşatması öncesinde Rumelihisarı'nı inşa ettirmiştir.

Bu girişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadeniz ticaretinin denetim altına almak
B
Bizans yönetiminin Anadolu ile bağını kesmek
C
Osmanlı birliklerinin Rumeli yakasına geçişini kolaylaştırmak
D
Bizans'ın Karadeniz üzerinden yardım almasını engellemek
E
Katolik - Ortodoks anlaşmazlığının sona erdirilmesini önlemek
Soru 2
2. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra gerçekleştirdiği,

I. Venediklilere ekonomik alanda bazı ayrıcalıklar tanınması,

II. Ortodoks Kilisesi'nin himaye altına alınması,

III. İstanbul'daki Rum halka inanç özgürlüğü tanınması

girişimlerden hangileri, bir Hıristiyan birliğinin kurulmasını engelleme çabasıyla ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Fatih İstanbul'un fethinin ardından Rumları şehirde kalmak ya da göç etmek konusunda serbest bıraktığını ilan etmiştir.

Fatih'in bu girişimi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Azınlık sorunları yaşanmasını önlemek
B
Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü artırmak
C
Devletin ekonomik gelir kaynaklarını artırmak
D
İstanbul'un Türkleşmesini hızlandırmak
E
İstanbul'u devlet merkezi haline getirmek
Soru 4
4. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde Anadolu'daki egemenlik alanını genişletip, siyasi etkinliğini artırabilmek için,

I. Karamanoğulları,

II. Akkoyunlular,

III. Cenevizliler

devletlerinden hangileri ile askeri mücadeleye girmek durumunda kalmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
5. Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasındaki siyasi ilişkilerin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Osmanlıların Kili ve Akkerman kalelerini fethetmesi
B
Osmanlı Devleti'nin Bizans Devleti'ni ortadan kaldırması
C
Şehzade Cem'in Memlüklerce desteklenmesi
D
Osmanlı topraklarında Şahkulu İsyanı'nın baş göstermesi
E
Osmanlı Devleti'nin Karadeniz ticaret yolunu denetim altına alması
Soru 6
6. Osmanlı Devleti'nde II. Bayezid Dönemi'nde,

I. Safevi tehlikesinin artması,

II. Şeyh Bedrettin İsyanı'nın baş göstermesi,

III. Şehzade Cem İsyanı'nın yaşanması

sorunlarından hangileri ile karşı karşıya kalınmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. II. Bayezid Dönemi'nde,

I. Kili,

II. Akkerman,

III. Navarin

bölgelerinden hangilerinin fethedilmesi, Kırım'la kara bağlantısının sağlanmasına yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde,

I. Kıbrıs,

II. Rodos,

III. Malta

adalarından hangilerini egemenlik altına alarak Akdeniz'deki denetimini güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devleti üzerine sefer düzenlemesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A
Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifaklar oluşturmaya çalışması
B
Yavuz Sultan Selim'im İslam birliğini sağlama politikasını benimsemesi
C
Osmanlıların Karadeniz ticaret yolunu denetim altına almak istemesi
D
Çaldıran Seferi sırasında Osmanlı ordusunun Memlük Devleti tarafından engellenmek istenmesi
E
Memlük Devleti ile Fatih Dönemi'nden beri süren anlaşmazlıkların artması
Soru 10
10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Memlük Devleti ile 1517 yılında yaptığı Ridaniye Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez?

A
Halifelik makamının Osmanlı padişahlarına devredilmesi
B
Baharat Yolu'nun Osmanlıların denetimi altına girmesi
C
Memluk Devleti'nin ortadan kaldırılması
D
Suriye topraklarının Osmanlı egemenliği altına alınması
E
Kuzey Afrika fetihlerinin başlaması
Soru 11
11. Osmanlı Devleti'nde Şehzade Selim'in, babası II. Bayezid'e karşı taht mücadelesine girişmesinde,

I. Osmanlı egemenlik anlayışının değiştirilmek istenmesi,

II. halifelik makamının Memlüklerin himayesi altına bulunması,

III. II. Bayezid'in Safevi tehlikesine karşı etkisiz kalması

olgularından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nde, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Macaristan'ın egemenlik altına alınması için çaba harcanmıştır.
B
Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ile siyasi rekabet halinde olunmuştur.
C
Denizlerde güçlenen İspanya ve Venedik'le mücadele edilmiştir.
D
Hint Okyanusu'na yönelik deniz seferleri düzenlenmiştir.
E
Rusya ile askeri mücadelelere girilmiştir.
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde İran ile girilen askeri mücadeleler sonucunda,

I. Bağdat,

II. Tebriz,

III. Gürcistan

bölgelerinden hangileri egemenlik altına alınmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nde 1535 yılında Fransızlara kapitülasyonlar verilmesi,

I. Avrupa'da yeni mezheplerin oluşumunun sağlanması,

II. Avrupa'da Hıristiyan birliğinin oluşumunun engellenmesi,

III. Kutsal Roma Germen Devleti karşısında Fransa'nın desteklenmesi,

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
15. Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından egemenlik altına alınması, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?

A
Sinop Baskını
B
Çeşme Baskını
C
İnebahtı Savaşı
D
Preveze Deniz Savaşı
E
Süveyş Kanalı'nın açılması
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılda gerçekleştirdiği Hint Deniz Seferleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki etkinliğinin sona erdirilmesine
B
Kızıldeniz üzerinde egemenlik kurulmasına
C
Yeni ticaret yollarının bulunmasının engellenmesine
D
Avrupa'da Haçlı birliği kurulmasını önlemeye
E
Akdeniz'deki Osmanlı siyasi etkinliğini güçlendirmeye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com