Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -1

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -1

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatmadan önce Bizans imparatoruna elçiler göndererek savaşılmadan şehrin teslim edilmesini istemiş,

ancak imparator bu teklifi kabul etmemiştir. Fatih'in bu çabasının,

I. fethi siyasi yollarla gerçekleştirme,

II. Avrupa devletleri ile olan ilişkileri bozmama,

III. şehrin tahrip olmasını engelleme

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
2. Yeniçerilerin desteğiyle Osmanlı tahtına geçen II. Bayezid'in padişahlığını kabul etmeyen kardeşi Cem, Bursa'ya giderek şehri işgal etti. Kendi adına para bastırarak hutbe okuttu.

Şehzade Cem'in bu girişimlerinde,

I. padişahlığını ilan etme,

II. Osmanlı yönetimini ele geçirme,

III. Avrupa'da Osmanlı karşıtı girişimleri engelleme

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Osmanlı Devleti XVI. yüzyıl boyunca son derece güçlü bir donanmaya sahip olmuştur.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Asker sayısının artırılmasını
B
Deniz aşırı seferlere çıkılmasını
C
Askeri harcamaların azaltılmasını
D
Boğazların öneminin artmasını
E
Toplumsal bütünlüğün korunmasını
Soru 4
4. Bazı Avrupalı tarihçiler, XVI. yüzyıla "Türk yüzyılı" adını vermişlerdir.

Bu adlandırmada,

I. bu yüzyılda güçlü Türk devletlerinin var olması,

II. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da etkin olması,

III. Türklerin İslam inancını yayması

olgularından hangilerinin doğrudan bir rolü yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5
5. Osmanlı Devleti'nde, görülen,

- Kırım Hanlığı'nın himaye altına alınması,

- Kıbrıs'ın fethi

gelişmelerinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupalı devletlerle mücadeleye neden olması
B
Akdeniz'deki Osmanlı denetimini artırması
C
Aynı padişah döneminde gerçekleşmeleri
D
Osmanlı Devleti'ne yönelik baskıların artması
E
Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki etkinliğini güçlendirmesi
Soru 6
6. Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları Yükselme Dönemi boyunca genişlemiştir.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini zorlaştırması beklenebilir?

A
Vergi gelirlerinin artmasını
B
Kültürel etkileşimi
C
Sosyal düzenin korunmasını
D
Halkın yönetime katılmasını
E
İslamiyet'in yayılmasını
Soru 7
7. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen,

I. Macaristan üzerine sefer düzenlenmesi,

II. Belgrad'ın egemenlik altına alınması,

III. Rodos'un egemenlik altına alınması

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı sınırlarını batı yönünde genişletmek istediklerinin göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Halifelik makamının XVI. yüzyılda Osmanlı padişahları tarafından üstlenilmesi, Osmanlı Devleti'nde,

I. hükümdar otoritesi,

II. bireyin özgürlüğü,

III. din - devlet ilişkisi

olgularından hangilerini güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Hazar Denizi'ne donanma geçirilmesi,

II. Akdeniz - Kızıldeniz bağlantısının kolaylaştırılması,

III. Anadolu topraklarının olası deniz saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmesi

hedeflerinden hangileri, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda hızlı bir fetih politikasının izlenmesi aşağıdakilerden hangisini bir zorunluk haline getirmiştir?

A
Müslüman devletlerle mücadeleden kaçınılmasını
B
Osmanlı yönetiminin askeri yapıya önem vermesini
C
Sosyal yatırımların ikinci planda kalmasını
D
Dinin devlet yönetiminde etkin hale getirilmesini
E
Mutlak yönetim anlayışını
Soru 11
11.

I. Kıbrıs'ın fethi,

II. Preveze Deniz Savaşı,

III. Fransa'ya Akdeniz'de yardım edilmesi,

IV. Mora ve adaların Venediklilerden alınması

Osmanlıların yukarıda verilen girişimleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Donanmanın yetersiz olduğu
B
Gemicilik sanatında öncü olunduğu
C
Denizlerde Avrupalılardan destek alındığı
D
Akdeniz'de Türk egemenliğinin sağlandığı
E
Kara seferlerinin önemsenmediği
Soru 12
12. İstanbul'un Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinin ardından meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Bazı Bizanslı bilginler Avrupa'ya kaçmıştır.

II. Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır.

III. Karadeniz ticaret yolunun denetimi kolaylaşmıştır.

Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'ni doğrudan siyasi alanda etkilemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde Yükselme Dönemi'nde görülen,

I. Mısır'ın egemenlik altına alınması,

II. Kırım'ın himaye altına alınması,

III. Kıbrıs'ın egemenlik altına alınması

girişimlerinden hangilerinde İslam inancını yayma düşüncesinin herhangi bir etkisi yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nde Yükselme Dönemi'nde yaşanan toprak kazanımlarının,

I. eyalet sayısının artması,

II. vergi gelirlerinin artması,

III. asker sayısının artırılması

sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15
15. Sokollu Mehmet Paşa Dönemi'nde görülen,

I. Lehistan'ın himaye altına alınması,

II. Sakız'ın fethedilmesi,

III. Kıbrıs'ın egemenlik altına alınması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki siyasi egemenliğini güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com