Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -5

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -5

Tebrikler - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bizans'ın Anadolu üzerindeki etkinliğini yitirmesinde,

I. Trabzon Rumları ile siyasi rekabet yaşanması,

II. tekfurların merkezden bağımsız hareket etmesi,

III. imparator olmak için mücadeleler yaşanması

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Kuruluş Döneminde, Avrupalı Devletler Osmanlılara karşı bir dizi Haçlı Savaşları düzenlediler.

Osmanlılara karşı gerçekleştirilen Haçlı Savaşlarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıları Balkanlardan çıkarma isteği
B
Kutsal toprakları ele geçirmeyi istemeleri
C
Ticaret yollarını ele geçirme istekleri
D
Osmanlı topraklarından yararlanma istekleri
E
Osmanlıları Anadolu'dan çıkarma isteği
Soru 3
Orhan Bey gönüllü ve düzensiz askeri birlikleriyle başarı sağlayamayacağını anladı. Yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurdu.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafla benzer nitelik taşır?

A
III. Selim'in Avrupa'da sürekli elçilikler açması
B
II. Mahmud'un divanı kaldırarak, bakanlıkları kurması
C
Kuvva-i Millîye birlikleri yerine düzenli ordu birliklerinin kurulması
D
Fatih'in Divana sadrazamları başkan olarak ataması
E
Saltanatın kaldırılması, yerine Cumhuriyet'in kurulması
Soru 4
Osmanlı devlet kurumlarının ve devlet örgütlenmesinin oluştuğu Orhan Bey döneminden itibaren Osmanlıların fethettikleri bölgelerde yerleştirme politikası güttüğü görülmüştür.

Bu politika İle Osmanlıların amaçladıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Çok sayıda Türkmen göçebeye yurt bulmak
B
Fethedilen bölgelerin Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamak
C
Hristiyanların Türkleri Avrupa'dan atma çabalarına engel oluşturmak
D
Türkmen nüfusun artmasını engellemek
E
Alınan yerlerde egemenliği kalıcı kılmak
Soru 5
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlıyı sonuçları yönünden en çok olumsuz yönde etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitülâsyonlar
B
Coğrafi Keşifler
C
Venedik Savaşları
D
Haçlı Seferleri
E
Ankara Savaşı
Soru 6
Bizans'taki saltanat kavgalarıyla başlayan Osmanlı yardımı, Balkanların ve Dünya tarihinin akışını değiştiren önemli sonuçlar doğurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıyı doğrulamaz?

A
Bulgarların ve Sırpların ele geçirmek için savaştıkları verimli topraklar Türkler'in eline geçti.
B
Çimpe kalesini üs olarak kullanma izni olan Osmanlılar. ‘Rumeli'ye adım attılar.
C
Balkanların kargaşa içinde bulunmasını sağlıklı bir biçimde değerlendirerek, yerli halkın Türkleri kurtarıcı olarak kabul etmesini sağladılar.
D
Anadolu'da Türkmen beyliklerini ortadan kaldırdılar.
E
İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ başlattılar.
Soru 7
Osman Bey Kuruluş döneminde Ahiler’den yararlanmıştır. Hatta bölgedeki en ünlü Ahi babası olan Şeyh Edibali'nin kızıyla evlenmiştir.

Osmanlılar'ın kuruluş döneminde Ahi teşkilâtlarına bu denli yakınlaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahi teşkilâtlarının savaşçı kurumlar olması
B
Ahilerin sadece dinî eğilimler göstermesi
C
Ahilerin toplum üzerindeki yönlendirici etkisi
D
Ahilerin toplum üzerindeki baskıcı tutumu
E
Ahi teşkilâtlarının ekonomik kurumlar olması
Soru 8
Ankara Savaşı Yıldırım Bayezid ve Timur arasında gerçekleşti. Bu savaştan sonra Anadolu Türk Birliği bozuldu ve Timur beyliklere topraklarını vererek bağımsızlıklarını sağladı.

Osmanlı Devleti’ni 11 yıl sürecek bir otorite boşluğu içine sokan Ankara Savaşı'nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Timur'un Çin seferine çıkmadan, Batı’dan gelebilecek bir tehlikeyi önlemek istemesi
B
Timur'un Sivas'ı alarak yağmalaması
C
Her iki hükümdarın birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi
D
Hükümdarların birbirlerine hakaret edici mektuplar yazmaları
E
Her iki hükümdarın birbirlerini kışkırtması
Soru 9
Türk-İslâm Devletlerinin aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Devleti üzerinde doğrudan bir etkisi olmamıştır?

A
Vakıf kurumlarının kurulmasında
B
Toprak sisteminin oluşturulmasında
C
İslami geleneklerin sürdürülmesinde
D
Merkezi yönetimin kurulmasında
E
Hoşgörüye dayanan yönetim anlayışında
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların kuruluş dönemi özelliklerinden biri değildir?

A
Osmanlıların ilk kez Rumeli'ye yerleşmeye başlaması
B
İlk divan örgütünün kurulması
C
İlk Osmanlı - Haçlı Savaşları’nın yapılması
D
Anadolu'da ilk Türk birliğinin kurulması ve bozulması
E
Ortodoks Kilisesi’nin himaye altına alınması
Soru 11
"Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemindeki genişlemesinin nedenlerini salt askeri başarılarına bağlamak doğru olmaz. Bunun yanı sıra, devletin ve egemenlik altına aldığı halkların din ve toplumsal yaşamlarına karışmaması, can ve mal güvenliklerini sağlamasını da saymak yerinde olur."

Kuruluş döneminde ortaya çıkan hangi gelişme, uygulanan bu politikanın başarısının en önemli kanıtı sayılmalıdır?

A
Fetret dönemi boyunca Balkanlı halkların Osmanlı yönetimine isyan etmemeleri
B
Anadolu'da fetret döneminin ve taht kavgalarının yaşanması
C
Anadolu Türk Beyliklerinin topraklarını evlilik ve miras yoluyla Osmanlılara geçmesi
D
İstanbul'un kuşatılması ve Bizans'ın vergiye bağlanması
E
Azınlıkların askerlik hizmetinden muaf tutulmaları
Soru 12
Osmanlılar'da ilk devlet kuramlarını oluşturduğu için gerçek kurucu Orhan Bey kabul edilir. Çelebi Mehmet ise Osmanlı tarihinde ikinci kurucu sayılmıştır.

Çelebi Mehmet'in İkinci kurucu kabul edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İç ayaklanmaları bastırması
B
Fetret devrini sona erdirerek askerî ve İdarî yapıyı yeniden düzenlemesi
C
Anadolu'da önemli beylikleri yeniden Osmanlılara bağlaması
D
Venedikliler'le ilk deniz savaşını yapması
E
Divanı ve ilk düzenli orduyu oluşturması
Soru 13
Timur, Ankara Savaşı'nın ardından Semerkant'a dönerken arkasında güçlü bir Osmanlı Devleti bırakmak istememişti.

Aşağıdakilerden hangisi Timur’un bu amacını gerçekleştirdiğinin kanıtı niteliğindedir?

A
Anadolu'yu yağmalayarak yıpratmıştır.
B
Anadolu beylikleri topraklarını eski sahiplerine geri vermiştir.
C
Mustafa Çelebi'yi beraberinde Semerkant'a rehin olarak götürmüştür.
D
Ömrü uzayan Bizans'ı vergiye bağlamıştır.
E
Anadolu Türk Birliğini sağlamıştır.
Soru 14
Osmanlı Devleti;

I. Kuruluş döneminde Marmara ve Ege kıyılarının bir bölümünü ele geçirdi.

II. Yükselme döneminde Trabzon, Sinop ve Kırım’ı alarak Karadeniz kıyılarını ele geçirdi.

Bu durum, ekonomileri ticarete dayalı aşağıdaki hangi devlet İkilisinin Osmanlılara karşı düşmanca bir tutum İçine girmelerine yol açmıştır?

A
Hollanda - Fransa
B
Bulgaristan - Yunanistan
C
Avusturya - Ruysa
D
Venedik - Ceneviz
E
Almanya - İngiltere
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com